“Yamaha” wychodzi na “Horyzont”

Japoński biznes okazuje duże zainteresowanie współpracą z Białorusią
Japoсski biznes okazuje duїe zainteresowanie wspуіprac± z Biaіorusi±. O tym w rozmowie z korespondentem powiedziaі ambasador ds. szczegуlnych poleceс MSZ Andrzej Jewdoczenko na podstawie wynikуw specjalnego seminarium, ktуre odbyіo siк w Moskwie. W trakcie seminarium rozpatrywano moїliwo¶ci rozszerzenia biaіorusko-japoсskiej wspуіpracy handlowo-gospodarczej.
Jak wynika ze sіуw ambasadora, impreza ta pozwoliіa przedstawicielom japoсskiego biznesu uzyskaж informacje nie tylko o rozwoju gospodarczym Biaіorusi, lecz rуwnieї o konkretnych dziedzinach, w ktуrych mog± byж nawi±zane obopуlnie korzystne kontakty. Japoсska strona okazaіa szczegуlne zainteresowanie wspуіprac± w dziedzinie zaawansowanych technologii.

Seminarium zorganizowaіo Ministerstwo spraw zagranicznych Biaіorusi wspуlnie z ambasad± kraju w Rosji oraz moskiewski oddziaі organizacji wsparcia handlu zagranicznego “Jetro”. Jest to organizacja uїytku publicznego, ktуr± w peіni finansuje rz±d Japonii. Wspiera ona handel Japonii z innymi krajami oraz nawi±zanie kontaktуw pomiкdzy japoсskimi i zagranicznymi firmami. Od biaіoruskiej strony w imprezie wziкli udziaі przedstawiciele Komitetu Paсstwowego ds. nauki i technologii, szeregu czoіowych przedsiкbiorstw i biaіoruskich bankуw, ktуre przeprowadzili w ramach seminarium prezentacjк swoich moїliwo¶ci handlowo-gospodarczych. Japoсsk± stronк reprezentowaіo prawie trzydzie¶ci firm, w tym firmy o ¶wiatowej sіawie takie jak “Mitsubishi”, “Hitachi”, “Yamaha”, Japoсska narodowa korporacja ropy naftowej, gazu i metalu.

Komentuj±c wyniki spotkania kierownik moskiewskiego oddziaіu organizacji “Jetro” Iwao Ohasi powiedziaі korespondentowi, їe aktywno¶ж biaіoruskich przedsiкbiorstw jest dobrze zauwaїalna w Rosji. Seminarium to wykazaіo, їe wspуіpraca biaіoruskiego i japoсskiego biznesu posiada ogromny potencjaі, szczegуlnie w dziedzinie elektroniki, zaznaczyі on.
Z kolei przedstawiciel firmy “Yamaha” Jano Masami zaznaczyі, їe tradycyjnie na rynku ¶wiatowym Biaіoru¶ wystкpowaіa jako producent maszyn oraz podobnych produktуw. Jednak na tym seminarium japoсscy biznesmeni mieli moїliwo¶ж dowiedzieж siк o innych strefach ewentualnej wspуіpracy. W szczegуlno¶ci, zainteresowaіy ich moїliwo¶ci nawi±zania kontaktуw z biaіoruskim “Horyzontem”.

W strukturze biaіoruskiego eksportu do Japonii gіуwne miejsce tradycyjnie zajmuj± nawozy potasowe, wіуkna szklane, narzкdzia optyczne i pomiarowe, lasery, soczewki, pryzmaty, mleko zagкszczone oraz w proszku. Z Japonii najbardziej aktywnie importuje siк maszyny, wyposaїenie przemysіowe i laboratoryjne, samochody i czк¶ci do nich, narzкdzia optyczne, komputery oraz maszyny drogowo-budowlane.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter