Turów: historia najnowsza

Centrum potężnego niegdyś księstwa odradza się jako centrum turystyki
Dzisiaj Turуw to maіe miasteczko w rejonie Їytkowickim obwodu Homelskiego. O burzliwej przeszіo¶ci tego politycznego i kulturalnego centrum przypominaj± szcz±tki dawnych budowli, unikalne znaleziska archeologуw, roczniki. Niedawno Turуw obchodziі 1025. rocznicк powstania oraz 1000. rocznicк Turowskiej eparchii prawosіawnej — jednej z najstarszych na Rusi.

Miasto usiіuje wyci±gn±ж korzy¶ci z unikalnych okoliczno¶ci historycznych. Od utalentowania i profesjonalizmu realizacji tego przedsiкwziкcia bкdzie zaleїaіo, czy potrafi ono przyci±gn±ж turystуw. ¦wiкta w pewnym stopniu zaczкіy prezentowaж to, co moїe zainteresowaж zagranicznych go¶ci, ktуrzy czкsto maj± juї wyrobiony gust co do historycznych zabytkуw i rarytasуw.

Na jeden z takich obiektуw zapowiada siк ekspozycja muzealna na Gуrze Zamkowej. W istocie rzeczy nie jest to zwykіe muzeum, lecz szcz±tki dawnej ¶wi±tyni, zrujnowanej wskutek trzкsienia ziemi w roku 1230 — historycy twierdz±, їe zespуі ten jest unikalny i wzbudza ogromne zainteresowanie. Prace wykopaliskowe zakoсczono dosіownie niedawno, plac archeologiczny ukryto pod nawiasem ze szkіa i metalu, w ktуrym wystawiane bкd± rуwnieї broс, przedmioty gospodarstwa domowego, zdjкcia…

Jeszcze jednym wydarzeniem, ktуrego celem byіo przyci±gniкcie go¶ci, zostaі Biaіoruski festiwal muzyki kameralnej i duchowej “Turуw- 2005”, ktуrego debiut odbyі siк w dniach ¶wi±tecznych. Z inicjatyw± przeprowadzenia tego muzycznego forum wyst±piіa Narodowa Orkiestra Koncertowa Biaіorusi, pomysі uzyskaі wsparcie Homelskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego oraz Їytkowickiego rejonowego Komitetu Wykonawczego. Kierownik orkiestry Michaі Finberg uwaїa, їe takiego rodzaju fest bкdzie interesuj±cy i korzystny dla starego miasta, za po¶rednictwem takich festiwali naleїy wprowadzaж powaїn± muzykк do maіych miejscowo¶ci, odradzaж i promowaж biaіorusk± muzykк — jak dawn±, tak i wspуіczesn±. Dzisiaj wіadze miejskie zaniepokojone s± stworzeniem porz±dnej infrastruktury — naleїy zbudowaж nowoczesny hotel, wystarczaj±co pojemn± salк koncertow±, lokale rozrywkowe… Miasteczko w rejonie Їytkowickim na serio pretenduje do statusu turystycznej Mekki.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи