Szlaki w globalnym świecie

Z inicjatywy Białorusi rezolucja ONZ utrwala uznanie dla różnorodności dróg postępu
Biaіoruska delegacja dopiкіa wі±czenia do rezolucji ONZ, dotycz±cej dialogu pomiкdzy cywilizacjami, specjalnego paragrafu, ktуry w istocie rzeczy utrwaliі uznanie dla rуїnorodno¶ci drуg postкpu narodуw. Ta wіa¶nie teza zabrzmiaіa w wystкpie prezydenta Republiki Biaіoru¶ Aleksandra Јukaszenki na szczycie ONZ w Nowym Yorku.

Rezolucjк “Globalny porz±dek dla dialogu pomiкdzy cywilizacjami” przyjкto na posiedzeniu plenarnym 60. sesji Generalnej Assemblee ONZ. Jak powiedziano w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kraje czіonkowskie ONZ jednomy¶lnie poparіy wniosek Biaіorusi. Uchwalaj±c rezolucjк Generalna Assemblee ONZ uznaje, їe “wszystkie narody maj± prawo do samookre¶lenia, i na podstawie tego prawa swobodnie okre¶laj± swуj status polityczny i rozwijaj± siк pod wzglкdem ekonomicznym, spoіecznym i kulturowym”.

W czasie dyskusji nad projektem dokumentu przedstawiciele Biaіorusi zaznaczyli, їe globalizacja, nowe zagroїenia i wezwania przypominaj±, jak wielostronny jest zwi±zek wzajemny narodуw i krajуw w rуїnych dziedzinach dziaіalno¶ci czіowieka — w dziedzinie ochrony ¶rodowiska, ochrony zdrowia, gospodarki, kultury, bezpieczeсstwa oraz w innych dziedzinach.

Delegacja podkre¶liіa, їe wspуіczesna sytuacja w ¶wiecie podpowiada wspуlnocie miкdzynarodowej konieczno¶ж poі±czenia staraс i rozwoju globalnych stosunkуw przyjacielskich. Przede wszystkim — za po¶rednictwem bardziej gікbokiego u¶wiadomienia warto¶ci rozmaito¶ci cywilizacji i ich drуg do postкpu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи