Минск
+19 oC
USD: 2.06
EUR: 2.28

Rozważania na temat

Tak się stało, że na Białorusi dosyć dużo rodzin mogą określić się mianem polikonfesyjnych i będą miały do tego pełne prawo
Tak siк staіo, їe na Biaіorusi dosyж duїo rodzin mog± okre¶liж siк mianem polikonfesyjnych i bкd± miaіy do tego peіne prawo.

Dzisiaj juї nikogo nie martwi i nie dziwi fakt, їe, powiedzmy, m±ї jest prawosіawny, a їona wyznaje katolicyzm. Biaіoruscy Tatarzy — muzuіmanie wedіug wiary — dosyж czкsto їeni± siк z chrze¶cijankami. S± rуwnieї judai¶ci, luteranie, protestanci… W kraju zarejestrowano 25 konfesji, 2971 organizacji religijnych, w tym 142 o znaczeniu ogуlnokonfesyjnym: misje, seminaria duchowe, eparchie, zjednoczenia, zakony, bractwa, siostrzeсstwa. Ich stosunki z paсstwem i spoіeczeсstwem reglamentowane s± przez przyjкt± w roku 2002 ustawк “O wolno¶ci sumienia i organizacjach religijnych”, ktуr± poparіy wszystkie podstawowe konfesje. Artykuі 6. pod tytuіem “Rуwnouprawnienie pomiкdzy religiami” brzmi nastкpuj±co: “Religie i wyznania s± rуwne w obliczu prawa”.

W preambule ustawy okre¶lono szczegуln± rolк piкciu historycznie tradycyjnych dla Biaіorusi konfesji — prawosіawia, katolicyzmu, judaizmu, wiary muzuіmaсskiej i luteraсskiej. Pozycjк prowadz±c± zajmuje biaіoruska cerkiew prawosіawna, do wyznawcуw ktуrej zalicza siebie okoіo 80 procent ludzi wierz±cych. Znacz±c± grupк tworz± katolicy — 14 procent, co wcale nie jest dziwne: w¶rуd obywateli kraju jest okoіo 400 tysiкcy etnicznych Polakуw. Natomiast ogуlnie rzecz bior±c paszporty biaіoruskich obywateli posiadaj± przedstawiciele prawie 140 narodowo¶ci. Moїna sobie wyobraziж, ile religii i wiar oni wyznaj±! Paсstwo dokіada wszelkich staraс, aby oddaj±c hoіd konfesjom dominuj±cym, ktуre wniosіy szczegуlny wkіad do historii i kultury paсstwa i narodu, nikogo nie skrzywdziж i o nikim nie zapomnieж.
W wielu miejscach naszej planety trwaj± okrutne wojny, ktуrych uczestnicy albo s± zaraїeni religijnym fanatyzmem, albo staraj± siк przykryж swoje straszne czyny hasіami o wierze. Tym bardziej znacz±cy wydaje siк dobry wynik wspуlnych wysiіkуw w biaіoruskim “domu”. Nie da siк kochaж Boga nie kochaj±c bliјniego. W swoim czasie przyjкcie ustawy “O wolno¶ci sumienia i organizacjach religijnych” wywoіaіo w spoіeczeсstwie niemaіo dyskusji. Maj±ce przykre do¶wiadczenia z przeszіo¶ci osoby wierz±ce baіy siк naruszenia swoich praw i swobуd. Jednak їycie zdecydowanie przekonaіo sceptykуw.

Niedawno Biaіoru¶ uroczy¶cie obchodziіa 60. rocznicк uwolnienia od faszystуw i 60 lat od Dnia Zwyciкstwa w Wielkiej wojnie ojczyјnianej. We wszystkich ¶wi±tyniach w kraju odbyіy siк uroczyste msze u¶wiкcaj±ce pamiкж ludzi, ktуrzy padli ofiarami hitlerowskiego terroru. Faszy¶ci nie dzielili mкczennikуw wedіug wiary. Dlatego teї walkк z wrogiem toczono wspуlnymi siіami, razem. Mieszkaсcy Biaіorusi ukryli wtedy w swoich domach setki skazanych na ¶mierж Їydуw. Po upіywie lat tych ludzi okre¶lono mianem ¦wi±tobliwych ¶wiata. Spo¶rуd dwуch tysiкcy osуb, ktуre juї zostaіy wpisane na tк honorow± listк, жwierж stanowi± nasi ziomkowie.

Trzeba powiedzieж, їe Biaіoru¶ jest przykіadem naj¶ci¶lejszych i najbardziej tolerancyjnych zwi±zkуw pomiкdzy rdzennymi mieszkaсcami i Їydami. I chodzi nie tylko o czasy Holokaustu. Stosunki te uksztaіtowaіy siк o wiele wcze¶niej. Na biaіoruskich ziemiach nigdy nie miaіy miejsca tak zwane lokalne pogromy, co jest rzadko¶ci± w skali historii ¶wiatowej. Zgoda pomiкdzy wyznawcami rуїnych religii w kraju jest pod wieloma wzglкdami zdeterminowana przez historiк. Wіa¶nie na Biaіorusi znaleјli drug± ojczyznк Tatarzy, ktуrzy przyszli tu nie jako zdobywcy, lecz na zaproszenie 600 lat temu. Orali oni glebк, budowali domy, mкїnie walczyli z wrogami ojczystych stron, znajdowali wspуlny jкzyk z tymi, kto mieszkaі obok, i oczywi¶cie wznosili meczety, w ktуrych modlili siк o pokуj i szczк¶cie w swoich domach.

Mitropolita Sіucki i Miсski Filaret, Patriarszy Egzarcha caіej Biaіorusi w swoich kazaniach i przemowach czкsto cytuje zasadк chrze¶cijaсstwa: “We wszystkim zachowujcie siк w stosunku do ludzi tak, jak by¶cie chcieli, їeby oni siк zachowali w stosunku do was”. Postulat ten juї dawno przeszedі z rangi zasad religijnych do listy najwaїniejszych zasad ogуlnoludzkich i jest teraz swojego rodzaju podstaw±, na ktуrej opiera siк skomplikowana konstrukcja spoіecznej i religijnej wspуіpracy oraz wzajemnego porozumienia pomiкdzy obywatelami Biaіorusi.


Anna Utoczkina
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...