Rodzina jako priorytet

[b]Spośród wszystkich dziedzin inwestowania najbardziej szlachetna to inwestowanie w dzieci. Na pierwszy rzut oka efektywności gospodarczej takich projektów nie da się oszacować w dolarach. Życie pokazuje, że takie inwestycje zawsze się opłacają. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, które nia mają szans na dorastanie we własnej rodzinie [/b]Pięć lat temu w polityce rządowej Białorusi wyznaczono jeden z priorytetów — sieroty społeczne (dzieci, które zostały bez opieki biologicznych rodziców) wychowywane w domach dziecka powinny trafić do nowych rodzin. Jak pokazała wieloletnia praktyka, tylko dzięki trosce rodziców dziecko staje się normalnym, dobrze wychowanym człowiekiem.Po pięciu latach można mówić o tym, że Białoruś dużo zrobiła, by rozwiązać problem sieroctwa społecznego. To co wydawało się nierealne na początku nowego stulecia, jest realizowane w tej chwili. Co roku w kraju zamyka się domy dziecka. Alternatywnych form wychowania sierot jest coraz więcej. W ciągu ostatnich 3 lat z domów dziecka do rodzin zastępczych oddano 1414 dzieci.
Białoruskie Koleje odliczają 151. rok swojej historii. Z tej okazji na odcinku Porzecze — Grodno, gdzie 150 lat temu, dnia 27 grudnia 1862 roku gwizdek parowozu obwieścił początek regularnego ruchu kolejowego na terytorium wspуłczesnej Białorusi, po raz pierwszy przejechał pociąg retro.

Stary parowуz, wyrzucając kłęby dymu i pary, ciągnął kilka wagonуw z wycieczką. Jednocześnie w Grodnie z okazji rocznicy ruchu kolejowego na Białorusi odsłonięto znak pamiątkowy. Z tej samej okazji na wielu dworcach kolejowych kraju odbyły się koncerty. Posłuchać muzyki, popatrzeć na pięknie ubranych mężczyzn i kobiety przyszło kilka tysięcy osуb. Jak dawniej, gdy kolej była czymś niezwykłym.

Długość torуw kolejowych na Białorusi przekracza 5500 kilometrуw. Co roku pociągi na Białorusi przewożą około 150 milionуw ton ładunkуw i 100 milionуw pasażerуw.

Z dawnych czasуw na Białorusi zachowało się wiele dworcуw kolejowych i budynkуw stacji. Tym dziedzictwem starannie się opiekujemy. W Witebsku na przykład klasyczny budynek dworca nie tylko odrestaurowano i wyremontowano, ale i wyposażono w windy panoramiczne. Stalinowski empire urozmaiciło nowoczesne wyposażenie elektroniczne, a więc pasażerowie na czasie uzyskują wszelkie informacje. Trwa rekonstrukcja jednego z najstarszych na Białorusi dworca kolejowego Brześć — Centralny — zabytku architektury, swoistego czynnego muzeum marmuru pod gołym niebem. Po europejsku piękny jest dworzec kolejowy w Mińsku. Wiele białoruskich miast, takich jak Baranowicze, Mołodeczno, zawdzięcza kolejom swуj rozwуj. Nie przypadkiem na herbie niektуrych miast widnieje lokomotywa. Obok torуw zawsze były przewody telegraficzne — tak na Białoruś dotarła łączność telegraficzna i telefoniczna. W naszych czasach transformowała się w zaawansowane technologicznie przewody światłowodowe, ktуrymi w trybie online przekazywany jesz ogrom informacji o ruchu pociągуw, ładunkуw i wiele innych.

Białoruskimi torami kolejowymi regularnie jeździ 11 pociągуw kontenerowych. W 2012 roku przewieziono nimi ponad 250 tysięcy kontenerуw w ekwiwalencie kontenerуw 20-stopowych.

Rozważając na temat zacnej przeszłości, warto przejść się obok starych pociągуw i wagonуw, starannie odtworzonych przez kolejarzy i wystawionych w muzeach w Baranowiczach i w Brześciu, nostalgicznie posłuchać bicia dzwonu stacyjnego, ktуry obwieszczał odjazd pociągu. Ostatni parowуz przeszedł na “emeryturę” dopiero w 1970 roku, po 7 latach po tym, jak białoruskimi torami ruszył pierwszy pociąg elektryczny. Zakłada się, że wkrуtce nowoczesne pociągi połączą Mińsk i stolicę Litwy Wilno. Będą to komfortowe szybkie pociągi, podobne do nabytych niedawno w Szwajcarii. Właśnie one zaczęły jeździć po Białorusi w ramach nowego formatu przewozu pasażerуw, zgodnie z powszechnym w Europie podziałem na regionalne, międzyregionalne, międzynarodowe. Pomiędzy szwajcarską firmą dostawcą a białoruskim rządem zawarta została umowa o założeniu zakładu produkcji nowoczesnych pociągуw elektrycznych. Zakłada się, że już w 2013 roku wspуlny zakład wyprodukuje pierwsze pojazdy.

Do 2015 roku Białoruskim Kolejom dostarczonych zostanie 30 nowych elektrowozуw do przewozu ładunkуw i 24 elektrowozy do przewozu pasażerуw, 8 spalinowozуw pasażerskich, 6 lokomotyw przetokowych, 20 pociągуw zużywających olej napędowy i 29 pociągуw elektrycznych, kilkaset wagonуw o rуżnym przeznaczeniu.

Jednocześnie Białoruskie Koleje samodzielnie nauczyły się produkować lokomotywy przetokowe, produkuje się więcej wagonуw: do przewozu pasażerуw i ładunkуw. Branża transportowa dynamicznie się rozwija, co odpowiada strategicznemu położeniu Białorusi w świecie. Przez jej terytorium przechodzą dwa najważniejsze międzynarodowe korytarze transportowe. Jeden z nich łączy Londyn, Paryż i Berlin z Moskwą, Nowogrodem Dolnym i dalej z Syberią i Dalekim Wschodem, Japonią i Chinami. Drugi — Skandynawię i Bałkany, rosyjskie wybrzeże Morza Czarnego. Wielkość przewożonych ładunkуw ciągle rośnie, Białoruś dynamicznie rozwija infrastrukturę transportową. Białoruskie Koleje są w chwili obecnej poważnym zespołem transportowym o wielkim potencjale technicznym i intelektualnym.
Skutecznie go wykorzystać można tylko wspуlnie z bliskimi i dalekimi sąsiadami. W 1992 roku Białoruskie Koleje przyjęto do Międzynarodowego Związku Kolei i do Organizacji Wspуłpracy Kolei, do Rady Transportu Kolejowego państw WNP. W 1997 roku Białoruskie Koleje zostały członkiem rady koordynacyjnej przewozуw transsyberyjskich. Trwa aktywna działalność w ramach licznych dwustronnych umуw międzynarodowych. Nowy impuls kolejom nadało utworzenie Unii Celnej i Wspуlnego Obszaru Gospodarczego Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Razem w ciągu kilku lat przewуz ładunkуw koleją pomiędzy tymi państwami wzrosły o około 30 procent. Założone w XIX wieku koleje dziś trwale łączą wiele narodуw.

Włodzimierz Jakowlew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter