Realnie od możliwego

W tym roku rząd Białorusi ma zamiar sprzedać w ramach licytacji i w sposób konkursowy, w tym przez Otwartą Spółkę Akcyjną “Białoruska giełda walutowa i papierów wartościowych”, papiery wartościowe od 223 SA
Wedіug danych Ministerstwa Gospodarki, na dzieс 1 paјdziernika roku 2005, do paсstwa naleїaіy pakiety akcji w 639 otwartych spуіkach akcyjnych z 902 SA, powstaіych w procesie reformy wіasno¶ci republikaсskiej. Przy tym w 438 SA udziaі paсstwowy wynosiі powyїej 50% kapitaіu zakіadowego, w 77 spуіkach — do 25%.

Ostatnio spisy otwartych spуіek akcyjnych, ktуrych paсstwowe pakiety akcji rz±d wystawia na licytacji i konkursy, w tym przez Otwart± Spуіkк Akcyjn± “Biaіoruska gieіda waluty i papierуw warto¶ciowych”, corocznie wynosz± ponad dwie setki.

Ministerstwo ekonomiki takїe sformowaіo harmonogram przygotowania uchwaі w sprawie wywіaszczania w tym roku niewykorzystywanych lub wykorzystywanych w sposуb nieefektywny w terminie powyїej 5 lat obiektуw wіasno¶ci paсstwowej. Dano zezwolenie na sprzedaї 76 obiektуw z 133, wі±czonych do harmonogramu.

Tymczasem, wedіug danych, dotycz±cych okresu styczeс–wrzesieс, ze sprzedaїy nieruchomo¶ci do budїetu paсstwa trafiіo ponad 1,3 mlrd. BYR. W tym do dyspozycji republikaсskich osуb prawnych pozostawiono ponad 4,9 mlrd. BYR, ktуre zostan± wykorzystane dla modernizacji i restrukturyzacji przemysіu.

Minister Gospodarki Nikolaj Zajczenko w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy zauwaїyі, їe Ministerstwo jest zainteresowane bardziej efektywnym wykorzystaniem maj±tku paсstwowego.

“Teraz wszystkie akcenty kіadziemy na efektywne wykorzystanie maj±tku paсstwowego, a nie tylko na jego sprzedanie. To s± zarуwno wpіywy pieniкdzy od wynajmu, jak i dywidendy i czк¶ж zysku, przelewanego do budїetu. “Sprzedanie maj±tku to nie cel sam w sobie”, — podkre¶liі minister.
Mуwi±c o prywatyzacji, Nikolaj Zajczenko zauwaїyі, їe ona “bкdzie mieж normalny bieg”. Przy tym minister Gospodarki zawiadomiі, їe “w nastкpnym roku nie widzimy moїliwo¶ci przyci±gn±ж od realizacji maj±tku paсstwowego wiкcej, niї 1 — 1,5 mlrd. BYR”. Ogуlnie bior±c, o¶wiadczyі minister, paсstwo gotowe jest sprzedawaж pakiety akcji inwestorom strategicznym.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter