Przyciąganie polarne

W ciągu najbliższych dwóch lat w Antarktydzie zostanie otwarta białoruska stacja
Juї przed koсcem tego roku uczeni ustal± jej lokalizacjк, — powiedziaі na uroczystym zebraniu biaіoruskich polarnikуw — uczestnikуw ekspedycji antarktycznych czіonek akademii, profesor, dyrektor Instytutu Problemуw Wykorzystania Zasobуw Naturalnych i Ekologii Narodowej Akademii Nauk Wіadimir Јoginow. On zaznaczyі, їe stacja wyposaїona zostanie w unikalny sprzкt, prace nad ktуrym prowadzone s± juї teraz. Dziкki piкжdziesiкcioletnim badaniom dzisiaj juї nikt nie uwaїa, їe Antarktyda jest nie nadaj±c± siк do їycia bryі± lodu. Niektуre paсstwa tocz± zaciкt± walkк o podziaі terenu lodowego, ktуr± na razie powstrzymuj± umowy miкdzynarodowe. Jednak juї znane s± przypadki pojawiania siк na kontynencie dzieci, metryki ktуrych w polu “Miejsce urodzenia” zawieraj± wpis “Antarktyda”. Istnieje duїo podstaw, aby pretendowaж na ten najbardziej niezwykіy i oczywi¶cie nie do koсca zbadany obiekt na planecie. Chyba najwaїniejsze z nich to ogromne zasoby surowcуw mineralnych, warunki klimatyczne umoїliwiaj±ce przeprowadzenie unikalnych prуb, moїliwo¶ci zbadania maszyn i nawet broni. 28 paсstw z 45 krajуw czіonkowskich Umowy o Antarktydк posiada na siуdmym kontynencie swoje stacje naukowe. Obecnie Biaіoru¶ rozwaїa kwestiк przyst±pienia do tej umowy. Naleїy zaznaczyж, їe mianowicie nasz rodak Wіadimir Karpiuk zanotowaі w roku 1983 na stacji “Wostok” najniїsz± temperaturк na planecie — minus 89,2 stopni Celsjusza, a w roku 1989 jeszcze jeden nasz rodak Aleksy Gajdaszow na stacji “Leningradzkaja” — najmocniejszy wiatr na plancie — 78 m/sek.

Niedawno w przededniu 50. rocznicy rozpoczкcia regularnych badaс naukowych w Antarktydzie wszyscy biaіoruscy polarnicy po raz pierwszy zebrali siк razem.

— Bardzo ciepіo przypominamy sobie czas, kiedy pracowali¶my na tym zimnym kontynencie — to wspуlne zdanie wypowiedziaі na spotkaniu jubileuszowym honorowy polarnik ZSRR Jurij Jemielianow, uczestnik trzech ekspedycji i wyprawy na Biegun Poіudniowy.

Surowe warunki, ciкїka praca i dіugie rozstania z bliskimi to te gіуwne rzeczy, ktуre і±cz± tak rуїnych pod wzglкdem charakteru, wieku i zawodu ludzi — hydrometeorologуw, naukowcуw, awiatorуw i nawet przedsiкbiorcуw. Dla nich wszystkich Antarktyda staіa siк nie tylko prac±, lecz prawdziw± pasj±. Przecieї kaїdy, kto choж jeden raz odwiedziі ten kontynent, marzy tam wrуciж.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи