Беларусь Сегодня

Минск
+21 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Poziom wzajemnego porozumienia

Prezydent Armenii Robert Koczarian podczas spotkania z białoruską delegacją w Erewanie mówił o skuteczności współpracy obydwóch krajów w dziedzinie wojskowej. Wyraził również pewność co do tego, że owocne współdziałanie resortów obrony narodowej dwóch krajów będzie miało ciąg dalszy
Prezydent Armenii Robert Koczarian podczas spotkania z biaіorusk± delegacj± w Erewanie mуwiі o skuteczno¶ci wspуіpracy obydwуch krajуw w dziedzinie wojskowej. Wyraziі rуwnieї pewno¶ж co do tego, їe owocne wspуіdziaіanie resortуw obrony narodowej dwуch krajуw bкdzie miaіo ci±g dalszy.

Gіowa biaіoruskiej delegacji, minister obrony, puіkownik Leonid Malcew z kolei podkre¶liі, їe “pomiкdzy ormiaсskimi i biaіoruskimi partnerami wystкpuje caіkowite wzajemne porozumienie jak w zakresie obustronnych stosunkуw wojskowych, tak rуwnieї w ramach ODKB”. Jak wynika z jego sіуw, resorty obrony narodowej oprуcz powaїnego potencjaіu wspуіpracy posiadaj± do¶wiadczenie, ktуre umoїliwi im w przyszіo¶ci skuteczn± kontynuacjк obopуlnie korzystnych kontraktуw.

W trakcie negocjacji strony omуwiіy stan stosunkуw obustronnych Biaіorusi i Armenii w dziedzinie wojskowo-technicznej oraz perspektywy ich poszerzenia. Odbyіo siк spotkanie Leonida Malcewa z sekretarzem Rady Bezpieczeсstwa Narodowego przy Prezydencie Armenii, ministrem obrony tego kraju Serїem Sarkisianem, w trakcie ktуrego rozpatrzono rуwnieї aktualne kwestie wspуіpracy wojskowo-technicznej.

Na podstawie wynikуw przeprowadzonych negocjacji Leonid Malcew i Serї Sarkisian podpisali Plan obustronnej wspуіpracy pomiкdzy ministerstwami obrony Biaіorusi i Armenii na rok 2006.

W ramach wizyty biaіoruska delegacja odwiedziіa muzeum-instytut starych rкkopisуw “Matenadaran”, zakіad wojskowy imienia Wazgena Sarkisiana oraz spotkaіa siк z Katolikosem Wszystkich Ormian Gareginem II.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи