Otwarcie z koronacją

W Arcykatedralnym Kościele Świętej Panny Marii w Mińsku odbyło się otwarcie i poświęcenie nowego ołtarza głównego i organów oraz koronacja ikony Matki Boskiej, którą kościołowi podarował Papież Jan Paweł II
Arcykatedralny Ko¶ciуі na placu Swobody bardzo siк zmieniі w ci±gu ubiegіego roku. Restauratorzy musieli duїo popracowaж, aby uratowaж freski, ktуre po Wielkiej Wojnie Ojczyјnianej zostaіy otynkowane na rozporz±dzenie urzкdnikуw. Teraz na ¶cianach i sufitach w gіуwnej nawie znowu rozbіysіy farby fabularnych i ornamentowych freskуw, pochodz±cych z 18-19 stuleci.

Jesieni± do Miсska z Austrii przywieziono organy, wykonane dla Arcykatedralnego Ko¶cioіa na specjalnie zamуwienie, z uwzglкdnieniem jego rozmiarуw i akustyki. Przez kilka miesiкcy organy ustawiano i strojono. Teraz, po ich po¶wiкceniu, parafianie bкd± mogli oceniж piкkno czaruj±cych dјwiкkуw unikalnego instrumentu, na ktуrym bкdzie graі znany biaіoruski organista Wіodzimierz Niewdach. W tym roku w ko¶ciele zbudowano rуwnieї nowy gіуwny oіtarz.

Centralne miejsce w nim zajкіa ikona Matki Boskiej. Jest to prezent Jana Pawіa II, po¶wiкcony przez niego na placu ¦w. Piotra w Watykanie. Ceremoniк koronacji ikony przeprowadziі gіowa Ko¶cioіa Rzymsko-Katolickiego na Biaіorusi kardynaі Kazimierz ¦wi±tek.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи