Беларусь Сегодня

Минск
+18 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Mocny akord

Na konferencji prasowej Aleksandra Łukaszenki z przedstawicielami mediów rosyjskich regionów, która odbyła się w Bibliotece Narodowej, głowa państwa odpowiedział na 25 pytań rosyjskich dziennikarzy. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 środków masowego przekazu z 44 regionów Rosji
Na konferencji prasowej Aleksandra Јukaszenki z przedstawicielami mediуw rosyjskich regionуw, ktуra odbyіa siк w Bibliotece Narodowej, gіowa paсstwa odpowiedziaі na 25 pytaс rosyjskich dziennikarzy. W spotkaniu wziкіo udziaі ponad 70 ¶rodkуw masowego przekazu z 44 regionуw Rosji.

To byіa juї szуsta konferencja prasowa Aleksandra Јukaszenki z przedstawicielami rosyjskich mediуw regionalnych. Zgodnie z tradycj± spotkanie z Prezydentem staіo siк zakoсczeniem ich pobytu na Biaіorusi. Tym razem do Miсska przyjechaіo 84 dziennikarzy pracuj±cych dla kilkudziesiкciu milionуw odbiorcуw — wiкcej, niї kiedykolwiek przed tym. Reprezentowali prawie poіowк podmiotуw Federacji Rosyjskiej.
Pomysі zaproszenia na Biaіoru¶ przedstawicieli regionalnych gazet, stacji telewizyjnych i radiowych s±siedniego paсstwa powstaі w 2003 roku. Dwa paсstwa osi±gnкіy najwyїszy poziom integracji w¶rуd krajуw byіego Zwi±zku Radzieckiego, budowaіy Paсstwo Zwi±zkowe. Jednocze¶nie w rosyjskich regionach odczuwaі siк brak obiektywnej informacji o wspуіczesnej Biaіorusi. Ludzie dobrze pamiкtali o BSRR, ale maіo znali o Republice Biaіoru¶. Wiadomo¶ci o kraju rozpowszechniane byіy przez Moskwк i dotyczyіy przewaїnie polityki. Nie odpowiadaіy na pytanie, jak dzisiaj їyje kraj. Pobyt rosyjskich dziennikarzy na Biaіorusi powinien byі pokazaж im prawdziwe їycie, a wiкc i ich odbiorcom. Takie same wyjazdy pујniej byіy zorganizowane dla przedstawicieli ukraiсskich mediуw.
Przedstawiciele rosyjskiej prasy regionalnej spкdzili na Biaіorusi cztery dni. Tym razem go¶ciі ich obwуd miсski (co roku jest nowy gospodarz, w ubiegіym roku rosyjscy dziennikarze zwiedzili obwуd mohylewski). Program wizyty byі bardzo bogaty: agrokombinat “Snow”; “Belaruskalij”; Chatyс, ktуra ma jednakowe znaczenie symboliczne dla obu naszych narodуw; Dzieс Biaіoruskiego Pi¶miennictwa w Borysowie — pod wraїeniem tego ¶wiкta jeden z go¶ci nawet zadaі pytanie Prezydentowi w jкzyku biaіoruskim. Koledzy z republik i obwodуw Rosji byli zmкczeni, ale zadowoleni, i mieli podobne wraїenia, gdy pytali¶my ich o pobyt.
Konferencja prasowa Aleksandra Јukaszenki jak zwykle staіa siк finaіowym akordem. Jak zwykle, zabrzmiaі bardzo mocno. Okoіo trzech godzin Prezydent odpowiadaі na przerуїne, czкsto ostre, niejednoznaczne pytania rosyjskich dziennikarzy.
Zapytali¶my rosyjskich kolegуw o wraїenia, ktуre zostaіy po rozmowie z Aleksandrem Јukaszenk± i w ogуle po pobycie na Biaіorusi.
Helena Kozіowa, redaktor naczelny gazety “Kredo”, Kraj Krasnojarski:
— Zgadzam siк z Prezydentem, їe biaіorusko-rosyjskie stosunki oparte s± na wiкziach gospodarczych, i naleїy je rozwijaж. Niedawno nasze miasto odwiedziіa biaіoruska delegacja na czele z pierwszym wicepremierem Wіodzimierzem Siemaszk±, i okazaіo siк, їe Kraj Krasnojarski, bogaty na wszelkiego rodzaju zasoby przyrodnicze, zajmuje w stosunkach handlowo-gospodarczych Biaіorusi z rosyjskimi regionami dopiero 41 miejsce. To bardzo maіo maj±c na uwadze, їe nasza ludno¶ж wysoko ceni autobusy, traktory, dzianinк, meble, dostarczane z Biaіorusi. Niedawno otwarty w Krasnojarsku biaіoruski dom towarowy to krok naprzуd, ale trzeba prowadziж bardziej agresywn± reklamк, zakіadaж wspуlne przedsiкbiorstwa, wykorzystywaж inne ¶rodki dla rozwoju stosunkуw gospodarczych. Tym bardziej, їe stworzenie Paсstwa Zwi±zkowego temu sprzyja: miкdzy naszymi krajami prawie nie ma granicy, nie pobiera siк opіat celnych. Uwaїam, їe pomysі Aleksandra Јukaszenki o tym, їeby Biaіoru¶ samodzielnie umawiaіa siк z regionami na dostawy takiego surowca strategicznego jak gaz ziemny, ropa naftowa, umoїliwiіby znaczne zwiкkszenie obrotu towarowego.

Aleksander Tichonow, redaktor naczelny gazety “Orіowska prawda”:
— Na konkretnym przykіadzie biaіoruskiego agrokombinatu “Snow” przekonaіem siк, jak bardzo owocna jest idea stworzenia agrarnych miasteczek. Wіa¶nie tam koncentruje siк polityka socjalna paсstwa. Dotyczy to zarуwno mieszkaс, jak i strefy komunalnej oraz ¶wiadczeс usіug — wszystko jak w mie¶cie. Rosjanie mog± braж z tego przykіad. Podczas rozmowy z Prezydentem udaіo siк poruszyж kwestiк bardziej ¶cisіej wspуіpracy Biaіorusi i Rosji w branїy agrarnej. W wielu kierunkach, takich jak hodowanie kukurydzy, rzepaku, idziemy paralelnie, ale poї±dana byіaby bardziej ¶cisіa integracja w stworzeniu i wytwarzaniu wysokowydajnych maszyn rolniczych. Aleksander Јukaszenko powiedziaі na podstawie danych, otrzymanych od swoich pomocnikуw, їe w bieї±cym roku tylko traktorуw “Belarus” nasz obwуd otrzyma okoіo 500. To duїa pomoc. Chciaіbym, їeby w taki sposуb realizowano takїe dostawy nowoczesnych i niezawodnych kombajnуw.

Jurij Sіujanow, kierownik prywatnej teleradiokompanii “Mіoda kultura Syberii”, obwуd nowosybirski:
— Podczas rozmowy moich kolegуw z Aleksandrem Јukaszenk± zabrzmiaіa my¶l, їe nie tylko politycy powinni wyznaczaж drogi rozwoju Paсstwa Zwi±zkowego Biaіorusi i Rosji. Potrzebna jest swego rodzaju dyplomacja regionalna. Jak to obserwujemy w stosunkach wschodnich obwodуw Biaіorusi i obwodуw smoleсskiego i braсskiego Rosji. W innych regionach rуwnieї powinny powstawaж domy, zwi±zki przyjaјni biaіorusko-rosyjskiej, їeby nie tylko urzкdnicy przyjeїdїali z wizyt±, ale i zwykli ludzie mogli ze sob± obcowaж. Wiкkszo¶ж ludno¶ci, zwіaszcza osoby starszego pokolenia, opowiada siк za jedno¶ci± z Biaіorusi±. Jednak maіo kto wie, jakie musi byж Paсstwo Zwi±zkowe, na czym polegaj± jego potencjalne zalety. Nad tym wszystkim trzeba jeszcze duїo pracowaж.

Igor Sіawiсski, Wіodzimierz Jakowlew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи