Drugi oddech

Hałaśliwe nastolatki, biegnące po parkowych ścieżkach Czeczerska, poważni urzędnicy z zakładu “Homselmasz”, w skupieniu wykonujący 15minutową gimnastykę w czasie pracy, hale sportowe po brzegi wypełnione młodzieżą — jeszcze na końcu lat 80. w miastach obwodu homelskiego nie można było wyobrazić sobie takiego widoku. Po awarii czarnobylskiej wychowanie fizyczne zostało zepchnięte na pozycję Kopciuszka. Na szczęście uczeni szybko się zorientowali, co i jak, a państwo przyczyniło się do tego, że moda na zdrowie złapała drugi oddech
Haіa¶liwe nastolatki, biegn±ce po parkowych ¶cieїkach Czeczerska, powaїni urzкdnicy z zakіadu “Homselmasz”, w skupieniu wykonuj±cy 15minutow± gimnastykк w czasie pracy, hale sportowe po brzegi wypeіnione mіodzieї± — jeszcze na koсcu lat 80. w miastach obwodu homelskiego nie moїna byіo wyobraziж sobie takiego widoku. Po awarii czarnobylskiej wychowanie fizyczne zostaіo zepchniкte na pozycjк Kopciuszka. Na szczк¶cie uczeni szybko siк zorientowali, co i jak, a paсstwo przyczyniіo siк do tego, їe moda na zdrowie zіapaіa drugi oddech.

Na wydziale wychowania fizycznego Homelskiego Uniwersytetu Paсstwowego imienia Franciszka Skoryny ludzie dotychczas pamiкtaj±, jak to byіo. W ucierpiaіych rejonach gimnastyka prawie znikіa z programu szkolnego. W ¶rodowisku naukowym panowaіa hipoteza, їe жwiczenia fizyczne powoduj± gromadzenie siк radionuklidуw w organizmie. Jednak homelscy uczeni zdecydowali siк przeciwstawiж teorii praktykк. W trybie eksperymentu w kilku klasach szkуі Homela wprowadzono zwiкkszony program zajкж gimnastycznych. Kiedy za rok tych dzieci badano w jednym z sanatoriуw krajуw nadbaіtyckich, gdzie przyjechaіy one w celu uzdrowienia, lekarze wziкli siк za gіowк: їadnych odchyleс od normy! A przecieї dotychczas mali mieszkaсcy Homela, odpoczywaj±cy na wybrzeїu Morza Baіtyckiego, zadziwiali czym¶ zupeіnie odwrotnym — sіabo¶ci± zdrowia. Od tego czasu dziekan wydziaіu wychowania fizycznego tej uczelni Gienadiusz Narskon jest nie tyle przekonany, ile kategorycznie twierdzi: bieganie rano, basen, gimnastyka, rezygnacja z naіogуw — to najlepszy sposуb na zachowanie i wzmocnienie siі nawet w nieіatwych warunkach ekologii postczarnobylskiej. A propos, teraz naukowcy z homelskiej uczelni gruntownie opracowuj± program specjalnych жwiczeс, ktуrych wykonanie przyczyni siк do usuniкcia radionuklidуw z organizmu. Juї od dziesiкciu lat nikogo na Biaіorusi nie trzeba przekonywaж co do korzy¶ci[ж] pіyn±cych z aktywno¶ci fizycznej. Kraj obraі kierunek zdrowego trybu їycia. Dla obwodu Homelskiego, ktуry ucierpiaі wskutek awarii, nie robiono wyj±tku. Raczej odwrotnie. Wіa¶nie ten region dzisiaj pretenduje do statusu najbardziej sportowego. Kierownik odwodowego zarz±du ds. wychowania fizycznego, sportu i turystyki Wasyl Їarankow opowiada o ostatnich planach:

— Przede wszystkim pracujemy nad rozwojem dzieciкcego ruchu sportowego, zwiкkszeniem liczby sekcji uzdrawiaj±cych i sportowych, do ktуrych dzieci mog± przyj¶ж w wolnym czasie. Nie tyle w celu wychowania przyszіych gwiazd sportu, ile dla umocnienia zdrowia. Budujemy duїe centra sportowe. Kilka lat temu w Homelu zostaі otworzony Paіac Lodowy. Dzisiaj trwa budowa nowoczesnego kompleksu uzdrowieniowego z placem lodowym i 50-metrowym basenem w Їіobinie, trasy narciarstwa gуrskiego w Mozyrze. Proszк wyobraziж sobie, ile dzieci i ich rodzicуw bкdzie mogіo ciekawie i korzystnie dla zdrowia spкdzaж czas.

Filozofia zdrowego trybu їycia to nie tylko oczekiwanie na nowe lodowiska, baseny, siіownie. Przede wszystkim przewiduje ona wewnкtrzn± chкж bycia zdrowym i silnym niezaleїnie od wieku. Dlatego urzкdnicy tak aktywnie demonstruj± osobisty przykіad pasjonowania siк sportem i radz± innym, aby znaleјli sobie zajкcie do gustu. Gubernatora obwodu Aleksandra Jakobsona moїna czкsto zobaczyж na boisku do siatkуwki lub piіki noїnej. Naczelnik lokalnego zarz±du Paсstwowej Inspekcji Drogowej Aleksander Dzierkacz jest zwolennikiem zimowego nurkowania do przerкbla. A gіowa administracji dzielnicy Sowieckiej Homela Tatiana Filimoсczyk niezmiennie zwyciкїa w zawodach w strzelaniu sportowym.

Wіa¶nie pierwsze osoby s± inicjatorami pomysіуw uzdrowienia, oїywaj±cych w masach. Krajowy olbrzym budowy maszyn rolniczych — zakіad “Homselmasz” — jako pierwszy wprowadziі do porz±dku dnia gimnastykк zakіadow±. W czasie pracy w radiu zakіadowym rozlega siк zaproszenie do wykonywania жwiczeс gimnastycznych. Zamykane s± drzwi gabinetуw i urzкdnicy w ci±gu 15–20 minut wykonuj± жwiczenia pod kierownictwem instruktora radiowego. W dyrekcji “Homselmasz” powiedziano, їe rozgrzewka ta korzystna jest dla wszystkich. Z jednej strony jest to zdrowy odpoczynek dla pracownikуw. Z drugiej za¶ — widoczne zwiкkszenie zdolno¶ci do pracy. Zreszt± przedsiкbiorstwo ma teї inne motywacje.

Osoby, ktуre uczкszczaj± do sekcji zakіadowego centrum sportowego i nie bior± wolnego z powodu choroby, dostaj± nadwyїkк do pensji. Dzisiaj przykіad zakіadu “Homselmasz” jest bardzo rozpowszechniony w obwodzie Homelskim, w ktуrym prawie kaїde duїe przedsiкbiorstwo ma wіasny klub sportowy.

Bohater Zwi±zku Radzieckiego, nauczyciel pierwszego kosmonauty, mieszkaniec Homela Griygoryj Denisenko ma juї ponad 80 lat. Jest rze¶ki, powaїny i peіny rado¶ci їycia. Co rano ten starszy czіowiek szybko pokonuje na piechotк drogк do rzeki Soї, w ktуrej pіywa aї do jesiennych chіodуw. Sam na sobie sprawdza teoriк o tym, їe ruch przedіuїa їycie.

Dlatego podczas spotkaс z uczniami szkуі pilot frontowy opowiada nie tylko o wojnie, lecz rуwnieї o nieprzeciкtnych moїliwo¶ciach czіowieka, je¶li rozs±dnie traktuje on wіasne zdrowie. Weteran niew±tpliwie nie miaі nic wspуlnego z niedawn± imprez± w jednym z modnych klubуw Homela. Ale na pewno uwaїaіby, їe lekcja zostaіa przyswojona, gdyby siк dowiedziaі, їe na dyskotece mіodym ludziom zaproponowano zrezygnowaж z papierosуw — przynajmniej na trzy godziny. Po co? Dlatego, їe szkodzi zdrowiu. A do tego jeszcze — jest teraz niemodne.

Wioletta Draluk
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter