Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Ciepły dom dla wszystkich

Aleksander Łukaszenko wziął udział w konferencji prasowej dla przedstawicieli rosyjskich regionalnych mediów
Aleksander Јukaszenko: Budujemy paсstwo zorientowane spoіecznie. Wprowadzaj±c przemiany rynkowe zrezygnowali¶my, zreszt±, ze sіowa “reforma”, ktуre juї od dawna straszy naszych ludzi zarуwno w Rosji, jak i na Biaіorusi; nie mуwimy o reformie, lecz o doskonaleniu. Nie poszli¶my drog± destrukcji. Wziкli¶my to, co mieli¶my, postawili¶my wszystko z gіowy na nogi, podnie¶li¶my na nogi wszystko, co leїaіo, i zaczкli¶my to wszystko udoskonalaж, gdzie¶ zamieniaj±c fundamenty caіkiem, gdzie indziej burz±c je. W zasadzie jednak stawali¶my na tej podstawie, ktуra zostaіa stworzona w Zwi±zku Radzieckim, tu, na tej ziemi, i wznosili¶my normalny budynek ekonomii, co dzi¶ przynosi konkretne skutki.
Budujemy model, ktуry jest zorientowany przede wszystkim na czіowieka! Wіa¶nie w tym tkwi gіуwna siіa zarуwno Prezydenta, jak i naszej wіadzy, їe nigdy nie lekcewaїyli¶my dobra obywatela. Zawsze walczyli¶my o niego, starali¶my siк mu pomуc — zaczynaj±c od budowy parkanu i koсcz±c na walce z korupcj±, twardej i zaciekіej. Dlatego mimo wszystkich niedoci±gniкж, ktуre, oczywi¶cie, istniej±, ludzie rуwnieї nigdy nie zawiedli, zawsze natomiast wspierali Prezydenta i wіadzк.

Co dotyczy rolnictwa. Opracowali¶my Program odrodzenia wsi, wіa¶ciwie — ratowania naszej wsi. To teї jest charakterystycznie dla matki-Rosji, Paсstwo wiedz± to, chyba, najlepiej, mieszkaj±c najczк¶ciej na prowincji, nawet moskwianie rozumiej± i odczuwaj± to, przecieї dziennikarze znaj± їycie. Sedno programu tkwi w tym, їe wiele z tego, co tradycyjne, zestarzaіo siк. Technologie s± stare. Je¶li teraz nie zabraж siк za zmiany na wsi, wtedy w momencie przyst±pienia do Powszechnej Organizacji Handlowej nikogo na wsi nie zostanie. Nasze rolnictwo, a tym bardziej rolnictwo Federacji Rosyjskiej, stanie siк niekonkurencyjne z zachodnimi gospodarstwami rolnymi. Dlatego, widz±c perspektywк; rozumiej±c, їe ¶wiat idzie w kierunku globalizacji i unifikacji, zdaj±c sobie sprawк z tego, їe nie moїemy obroniж siebie za pomoc± regulowania taryfowego b±dј nietaryfowego, odpowiednich opіat skarbowych, byli¶my zmuszeni “zwrуciж siк twarz±” do wsi. Dla nas najwaїniejszym zadaniem jest zmodernizowanie produkcji rolniczej zarуwno w dziedzinie uprawy ro¶lin, jak i w hodowli zwierz±t i zej¶cie do niskiego poziomu wydatkуw w zakresie kosztуw wіasnych produkcji rolnej. Їeby konkurowaж z producentami zachodnimi zarуwno w zakresie ceny, jak i w zakresie jako¶ci.

Zachowamy nasz kraj takim, jaki jest. Ponad to, bкdzie stawaі siк co miesi±c lepszy. Oczywi¶cie, do wyborуw prezydenckich podchodzimy, jak do egzaminуw, ktуre przede wszystkim ja bкdк zdawaі, lecz rуwnieї i Rz±d, i wszystkie szczeble wіadzy. Tak jest u nas przyjкte. To egzamin. A do egzaminu zawsze przygotowujк siк bardzo powaїnie. Oczywi¶cie, przygotowujemy siк, i nie tylko po to, їeby pojawiж siк na ekranie telewizora i opowiedzieж, co bкdziemy robiж i jacy jeste¶my dobrzy. Narуd obserwuje nas w ci±gu dziesiкciu lat. Co ma tu opowiadaж? Trzeba bкdzie mуwiж albo przypominaж ludziom o tym, co zostaіo zrobione przez ostatnie lata, no i, byж moїe, jeszcze raz przypomnieж, co zrobimy, poniewaї juї powiedzieli¶my, co bкdzie zrobione.

Przy tym, szanowni przyjaciele, mуwi±c o wyborach prezydenckich, chciaіbym ostrzec Paсstwa przed bezsensown± tez±, ktуra jest wci±ї podnoszona przez niektуrych w Federacji Rosyjskiej, na temat tego, їe o losie wyborуw prezydenckich decyduje siк gdzie¶ poza granicami Biaіorusi. Proszк o tym zapomnieж. Los naszych wyborуw zostanie przes±dzony tylko na Biaіorusi i przez narуd biaіoruski! Biaіoru¶ to kraj, ktуry jako priorytet w polityce zewnкtrznej wybraі nasz± Rosjк! To jest jasne dla wszystkich!

To nie znaczy, їe obiektem naszych zainteresowaс jest tylko Rosja. Waїne dla nas s± teї inne kraje. Oto czeka wizyta oficjalna w Chinach. Mamy bardzo dobre stosunki z Chiсsk± Republik± Ludow±. Chiсczycy otwarcie wspierali nas i wspieraj± nadal. Mamy wspaniaіe stosunki ze ¶wiatem muzuіmaсskim, nawet jeїeli komu¶ to siк nie podoba. Zwіaszcza z paсstwami arabskimi. Dlaczego mieliby¶my siк z nimi kіуciж, skoro zwiкkszyli¶my wymianк handlow± dziesiкciokrotnie. Zmuszeni jeste¶my prowadziж nasz± politykк miкdzynarodow± pragmatycznie. Lecz byli¶my z Paсstwem zawsze. Zawsze byli¶my, nie musze tego udowadniaж, i zawszк bкdziemy. Lecz to nie znaczy, їe zostaniemy 90-t± guberni± lub 89-t± guberni± Federacji Rosyjskiej! Tego nie bкdzie nigdy! Tylko na rуwnych prawach!

Dlatego nie trzeba my¶leж, їe wydarzenia biaіoruskie to wydarzenia “kremlowskie”. W їadnym wypadku. Lecz hipotetyczna poraїka obecnej wіadzy na Biaіorusi stanie siк najokrutniejszym ciosem dla Rosji.

Lecz co mnie cieszy: Bardzo powaїne siіy w Ameryce, w Europie teї, nawet w Wielkiej Brytanii, co mnie zdziwiіo, bo zupeіnie niedawno otrzymaіem tak± informacjк, o¶wiadczaj±, їe je¶li Јukaszenko w tych wyborach zwyciкїy, uznamy go de- facto. Dosyж duszenia Biaіorusi, to centrum Europy, Europejczykom od tego duszenia Biaіoru¶ nie jest lepiej, to jest w ogуle, nieskutecznie, nie prowadzi do niczego, do poї±danego wyniku — tak, jak chciaіby Zachуd. To znaczy, juї oto taka tendencja zarysowuje siк. Ja wіa¶nie tak± tendencjк ze strony paсstw zachodnich popieram.

Je¶li powiedzieж, їe nie obserwowali¶my wydarzeс we Francji, to bкdzie nieprawidіowo. Je¶li powiedzieж, їe za bardzo siк przejmujemy tymi wydarzeniami — to teї bкdzie nieprawda. Nie mamy powodуw dla niepokoju. Prawie nie mamy ludzi ani z Afryki Pуіnocnej, ani z innych podobnych regionуw. Jeїeli juї pozostaj±, to tylko ci, ktуrzy przyjechali do nas, їeby otrzymaж wyksztaіcenie wyїsze, jak rуwnieї lekarze, ekonomi¶ci, inїynierzy — ci mog± albo zostaж, albo wrуciж. Dlatego nie mamy z tym problemуw.

Ponad to, bardzo akuratnie podchodzimy do tego pytania. Jeste¶my najbardziej internacjonalnym krajem, lecz to nie znaczy, їe nie ¶ledzimy procesуw migracyjnych. Do nas przyjeїdїa okoіo 30 tysiкcy osуb rocznie.

Wyjeїdїa okoіo pуіtora tysi±ca z rуїnych powodуw, ale nie z socjalnych. A przyjeїdїaj± z powodуw socjalnych. Przede wszystkim — Rosjanie, Biaіorusini, Ukraiсcy wracaj±, z Federacji Rosyjskiej, wielu ludzi z Kazachstanu jedzie, Rosjan. Chкtnie ich przyjmujemy, dajemy im mieszkania. Na szczк¶cie jad± teї na wie¶. Wielodzietni. Co to za czіowiek — Rosjanin? Oto telewizja czкsto pokazuje — piкcioro, sze¶cioro dzieci przyjeїdїa, dobre rodziny. Kiedy bywam na prowincji, czкsto wstкpujк do takich rodzin, przygl±dam siк im. Cieszymy siк z tego. Dlaczego? Bo u nas w wyniku wojen w ogуle powybijano wszystkich ludzi, mуwi±c z grubsza, na tym ogromnym terytorium. Chociaї mуwi±: Biaіoru¶ jest maіa. Teї sobie maіa! Tutaj mieszka 10 milionуw ludzi, lecz potrzebujemy dzisiaj 30, natomiast wyїywiж mogliby¶my nawet 70. Ziemia teї jest bіogosіawiona. Dlatego mamy dobr± sytuacjк z tego punktu widzenia. Konfliktуw miкdzynarodowych, miкdzywyznaniowych nie ma i nie bкdzie.

Co dotyczy paсstwa wspуlnego. Przysiкgam, їe z mojej strony, ze strony Biaіorusinуw nie ma їadnego hamowania. Jeszcze raz chcк podkre¶liж, to, co najwaїniejsze. Podpisali¶my najpierw porozumienie o Zwi±zku, potem za¶ Umowк o stworzeniu Paсstwa Zwi±zkowego. Oraz listy ratyfikacyjne…

Pierwszym dokonaniem Prezydenta Federacji Rosyjskiej Wіadimira Wіadimirowicza Putina byіa wymiana listуw ratyfikacyjnych w zwi±zku z Umow±. To znaczy, їe Prezydent Rosji caіkiem podtrzymaі ten proces! Proszк, drodzy przyjaciele, otworzyж Umowк i przeczytaж, kto czego nie wykonaі? Do tej Umowy mamy zaі±cznik o charakterze ekonomicznym, w ktуrym razem z Prezydentem Rosji postanowili¶my o stworzeniu rуwnych warunkуw dla naszych obywateli, przedsiкbiorstw, biznesu, kapitaіu.
Umowa to program budownictwa Paсstwa Zwi±zkowego. Co siк staіo dalej? Wladimir Wladimitowicz i ja wyst±pili¶my przeciwko osіabieniu Umowy — b±dј za po¶rednictwem Konstytucji, b±dј poprzez poprawki do tej Umowy.

Proszк teї pamiкtaж, їe wtedy w narуd rzucono tezк: Јukaszenko wypowiada siк za zwi±zkiem na wzуr Zwi±zku Radzieckiego, Putin za¶ za zwi±zkiem na wzуr Unii Europejskiej. Tak byіo. Zawsze mуwiіem: po co powtarzaж Uniк Europejsk± i jej do¶wiadczenie, mamy wiкksze do¶wiadczanie. Budujmy Paсstwo Zwi±zkowe na podstawie tamtej praktyki, tamtego do¶wiadczenia. “Nie, budujmy na zasadach Unii Europejskiej”. Lecz postanowienie uchwala siк na podstawie konsensusu, je¶li jedna strona, lub jeden prezydent jest “przeciw”, drugi za¶ — “za”, postanowienie nie moїe byж uchwalone. Zaczкli¶my wiкc szukaж podej¶ж. Podczas ostatniego spotkania w “Zawidowie” umуwili¶my siк, їe skoro Rosja nie wyraїa zgody na stworzenie mocnego Paсstwa Zwi±zkowego, w ktуrym bкdzie miaіa znaczne peіnomocnictwa, zgodziіem siк ja. Piszmy Akt Konstytucyjny na zasadach Unii Europejskiej i pomy¶lmy, co z nim dalej robiж.
Partie tylko wtedy s± mocne, kiedy zjawiaj± siк tam, wtedy i w tym miejscu, gdzie dla tego powstaіy warunki.

Mamy wiкkszo¶ciowy system wyborczy. U nas kaїdy poseі zna swуj okrкg i tam zostaje wybierany. To, byж moїe, w rzeczywisto¶ci jeszcze w jaki¶ sposуb hamuje proces “budowania partii”. Do tegoї, proszк wzi±ж sondaїe socjologiczne: przecieї widaж, їe Rosjanie i Biaіorusini maj± w zasadzie taki sam stosunek do partii. Czy ufaj± partiom? Nie. I nagle partie rosn± jak grzyby. Dlaczego? Sztucznie rosn±. Na Biaіorusi nie widzimy potrzeby, aby robiж to sztucznie. Dlatego nie mamy budownictwa partii, nie ma to budownictwo teї tak burzliwego rozkwitu. Poniewaї nie inicjujemy tego z gуry — od Prezydenta, Rz±du, kierownikуw. Nie moїna tego robiж sztucznie. To marnowanie pieniкdzy i czasu. Niech Paсstwo dodadz± tutaj jeszcze nasz± mentalno¶ж Rosjan, Biaіorusinуw, i wszystko bкdzie jasne. Na Biaіorusi jest 17 partii. Nie przeszkadzamy im їyж i pracowaж. Proszк bardzo. One bкd± teї braж udziaі w wyborach, tam siк і±cz±, dziel±, wybieraj± oraz powoіuj± na now± edycjк swoich liderуw. Nie popychamy tego procesu. Nie hamujemy i nie popychamy. On przebiega u nas obiektywnie.

Dziennikarze rosyjscy o spotkaniu z Aleksandrem ЈukaszenkoHelena Korotkaja, szef-redaktor czasopisma “Elita Rosji”, Moskwa:

— Jestem na Biaіorusi po raz drugi. Po raz pierwszy byіam z grup± dziennikarzy stoіecznych w Mohylewie. Jeszcze wtedy zostaіam po prostu wstrz±¶niкta waszym krajem. Piкkna ziemia, wspaniali ludzie. I my, ludzie, ktуrzy w pewnym stopniu odzwierciedlaj± opiniк publiczn± naszego kraju, w miarк siі bкdziemy was wspieraж.

Michaі Ziemskow, redaktor naczelny czasopisma “Patriot”:

— Aleksander Јukaszenko wyraziі uczucia nie tylko swoje, lecz teї caіego narodu: jak by nie prуbowano Rosjan i Biaіorusinуw oddaliж od siebie, jest to niemoїliwe. Lecz oczywiste jest to, їe oddzielnie nasze paсstwa bкd± miaіy gorsze szanse przetrwaж.

Leonid Timofejew, redaktor dziaіa informacji miкdzynarodowej gazety “Trybuna”:

— Pytania, postawione przez Prezydenta w tej czy innej formie dotyczyіy tego, co siк odbywa w naszym kraju. Jego odpowiedzi teї szіy w іoїysku tych problemуw, ktуre chcieliby¶my rozwi±zaж. To jest akurat to, czego potrzebujemy. Usіyszeli¶my siк z pierwszych ust wiele poїytecznego o biaіoruskim modelu rozwoju socjalno-ekonomicznego, ktуry wielu z nas chciaіoby zobaczyж u siebie. To dotyczy teї kompleksu agronomiczno- przemysіowego, jak rуwnieї gospodarki mieszkaniowo- komunalnej oraz prywatyzacji. Ostry temat to stworzenie Paсstwa Zwi±zkowego. Wielu ludzi w Rosji czekaj± na odpowiedј, dlaczego do tego czasu nie pracuje tak, jak naleїy. Zrozumieli¶my, w jaki sposуb Prezydent Biaіorusi odbiera ten problem, i teraz wyraјniej widzimy przyczyny, dlaczego integracja nie idzie tak szybko, jakby¶my chcieli.

Ludmiіa Kondraszowa, wspуіpracownik “Gazety Ekonomicznej i Filozoficznej”:

— Wiкkszo¶ж podjкtych przez Prezydenta problemуw tak czy inaczej dotyczyіa perspektyw Paсstwa Zwi±zkowego. Jego przyszіo¶ж, niestety, budzi zaniepokojenie. Z jednej strony, zobaczyli¶my sukcesy waszej polityki socjal­no-ekonomicznej, osi±gniкte wyі±cznie kosztem oddanej pracy, intelektualnego potencjaіu narodu. Z innej strony, czy nie stracicie tego wszystkiego w procesie jednoczenia z potкїniejszym, lecz zupeіnie innym w wielu rzeczach systemem ekonomicznym? Jeszcze jedno powaїne pytanie to pytanie o ideк narodow±. W waszym kraju zobaczyli¶my j± juї w procesie realizacji: “Za potкїn± i kwitn±c± Biaіoru¶!”. W tym kierunku pracuje zarуwno “linia pionowa” wіadzy, jak i systemy prawny i socjalny. To bardzo przekonywaj±cy przykіad.

Helena Lach, redaktor naczelny agencji informacyjnej rejonu Soіniecznogorskiego obwodu Moskiewskiego:

— Mieszkaj±c pod Moskw± czкsto bierzemy udziaі w najwiкkszych i najpowaїniejszych spotkaniach. Lecz dzisiaj po raz pierwszy doznali¶my uczucia szczegуlnego szacunku w stosunku do dziennikarzy. Jestem nastawiona na obiektywne pisanie. O tym, co widziaіam: sіowa i uczynki tutaj s± zgodne. Przecieї pod czas podrуїy rozmawiali¶my ze zwykіymi ludјmi. U nas uksztaіtowaі siк swуj pogl±d. Lecz to same usіyszeli¶my teї od Prezydenta. W ideologii rozwoju Biaіorusi bierze siк pod uwagк najbardziej globalne, rdzenne, gікbokie uczucia ludzi.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи