Żagle czasu

Przychylny wiatr wieje w żagle gospodarki narodowej. W wytwórczości nie ma stagnacji, obserwujemy, przynajmniej w porównaniu z krajami byłego ZSRR, stabilny wzrost. Produkujemy wyroby chętnie nabywane przez państwa europejskie i azjatyckie. Statystyka podaje, że w bieżącym półroczu Białoruś prowadziła handel z 170 krajami...
Przychylny wiatr wieje w їagle gospodarki narodowej. W wytwуrczo¶ci nie ma stagnacji, obserwujemy, przynajmniej w porуwnaniu z krajami byіego ZSRR, stabilny wzrost. Produkujemy wyroby chкtnie nabywane przez paсstwa europejskie i azjatyckie. Statystyka podaje, їe w bieї±cym pуіroczu Biaіoru¶ prowadziіa handel z 170 krajami. Gdy w pierwszej kolejno¶ci w¶rуd importerуw rodzimych produktуw oprуcz Rosji wystкpuj± Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Wіochy, Chiny, Brazylia, ¶wiadczy to o pozycji naszych eksporterуw. Krуtko mуwi±c kraj nadal pewnie konkuruje i pod wzglкdem wzrostu gospodarczego jest liderem na przestrzeni WNP.
Kryzys їywno¶ciowy wywoіaі wyraјny rezonans na ¶wiecie. Dyskusje wokуі tego tematu nawet odsunкіy na dalszy plan permanentne wiadomo¶ci o spadku amerykaсskiej waluty i wahaniach na gieіdzie. To ostatnio problem kryzysu їywno¶ciowego trochк ucichі, przed tym rozgіos kroczyі po caіym kontynencie i wywoіaі niepokуj we wszystkich krajach. Warto zaznaczyж — jeden z artykuіуw tego numeru czasopisma o tym mуwi — їe bezpieczeсstwo їywno¶ciowe na Biaіorusi staіo siк jednym ze skіadnikуw bezpieczeсstwa narodowego. Wiele rozwiniкtych krajуw dopiero zaczyna opracowanie projektуw wzrostu wytwуrczo¶ci produktуw rolniczych, na Biaіorusi natomiast taka strategia od dawna siк realizuje. I przynosi efekty. Obecnie kraj nie tylko potrafi caіkowicie zaspokoiж wіasne potrzeby na podstawowe artykuіy, ale i zostaje solidnym graczem na ¶wiatowym rynku spoїywczym.
Oczywi¶cie mamy takїe pewne problemy. Konkurencyjno¶ж wielu naszych produktуw nawet na poziomie eksportowym nie przyczyniіa siк do szybkiego wzrostu dobrobytu. Potrzebny jest czas i chкж wytrwale pracowaж, by marzenia staіy siк rzeczywisto¶ci±.
Tym czasem, jak pisze autor w artykule “Preferencje walutowe” w pierwszym pуіroczu objкto¶ж wkіadуw bankowych osуb fizycznych wzrosіa o prawie 2 tryliony biaіoruskich rubli. To znaczy, їe s± oszczкdno¶ci. To, їe ludno¶ж przechowuje je wіa¶nie na kontach bankowych, ¶wiadczy o tym, їe Biaіorusinуw nie przestraszyіy ani ¶wiatowy kryzys finansowy, ani inflacja. Inflacja niestety istnieje, jest to proces obiektywny. Najwaїniejsze, zdaniem ekonomistуw, nie dopu¶ciж jej wzrostu. Istnieje pewna ciekawa cecha, o ktуrej mуwi siк w tymїe artykule “Preferencje walutowe”. Autor zwraca na ni± uwagк, ¶wiadczy o niej rуwnieї statystyka. Najwyraјniej ludno¶ж zna siк na tendencjach rynku walutowego i juї nie ma zamiaru “zasilaж” gospodarki innych krajуw. Bank Narodowy odnotowuje staіy wzrost wkіadуw w biaіoruskich rublach. Tendencja ta bкdzie wіa¶ciwa rуwnieї przyszіym prognozom. Nie przez przypadek finansi¶ci radz± dalej trzymaж siк “patriotycznych” preferencji. S± przekonani, їe waluta narodowa bкdzie siк wzmacniaж.
Ministerstwo Finansуw proponuje stosowanie jednolitej stawki podatku — 12 procent. Propozycjк moїna nazwaж wprost rewolucyjn±. Aktualno¶ж tego kroku analizuje autor w artykule “Podatki trzeba pіaciж. Pytanie — jak?” Eksperci zaznaczyli wady obowi±zuj±cego systemu opodatkowania wedіug skali progresywnej. Wszyscy doskonale zdaj± sobie sprawк z tego, їe jako¶ж prawa narodowego powinna byж dopasowana do najlepszych standardуw europejskich. Zdaniem rz±du zwiкkszy to skuteczno¶ж biaіoruskiej gospodarki i uczyni j± bardziej atrakcyjn± dla zagranicznych inwestorуw. M±dre rozwi±zanie. Tym bardziej, gdy jest cel wej¶cia do grona paсstw o najlepszym klimacie inwestycyjnym.
Jednym sіowem, wiatr w їagle.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости