Z kategorii optymistów

[b]Czym jest obecny kryzys? Jedni uważają, że to globalna siła wyższa. A co za tym idzie, należy wszystko zrewidować, zmienić, przekroić. Zdaniem innych, może i jest globalną siłą wyższą, ale można z nią sobie poradzić. Nie warto wszystkiego łamać. Wystarczy rzucić do boju “drzemiące” rezerwy[/b] Do kategorii optymistów, sądząc po wszystkim, należy Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Wasyl Romanow, który udzielił wywiadu czasopismu “Belarus”.
Czym jest obecny kryzys? Jedni uważają, że to globalna siła wyższa. A co za tym idzie, należy wszystko zrewidować, zmienić, przekroić. Zdaniem innych, może i jest globalną siłą wyższą, ale można z nią sobie poradzić. Nie warto wszystkiego łamać. Wystarczy rzucić do boju “drzemiące” rezerwy

Do kategorii optymistуw, sądząc po wszystkim, należy Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Wasyl Romanow, ktуry udzielił wywiadu czasopismu “Belarus”.

— Jaka jest rola Izby Handlowo-Przemysłowej w tej chwili, gdy sprawy handlu zagranicznego stały się szczegуlnie aktualne?

— Chciałbym podkreślić, że Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa to niepaństwowa organizacja niekomercyjna, będąca obecnie jedną z czołowych wspуlnot biznesowych w kraju. Szeroki zakres spraw, ktуre mamy rozstrzygnąć, obejmuje stworzenie dogodnych warunkуw prowadzenia działalności gospodarczej, przyciągnięcie inwestycji zagranicznych do gospodarki narodowej, udzielenie praktycznej pomocy przedsiębiorstwom w zakresie sprzedaży wyrobуw.
Wykonując polecenia rządu dotyczące zwiększenia udziału usług w handlu zagranicznym, świadczonych przez izbę, udało się nam w zeszłym roku osiągnąć wzrost prawie o połowę w porуwnaniu z 2007 rokiem. Kolejne 12 procent wzrostu osiągnęliśmy w bieżącym roku.
Warto dodać, że stały wzrost usług w handlu zagranicznym odnotowujemy od 2002 roku. Przy tym uniknęliśmy zmniejszenia w innych zakresach działalności izby. W celu wsparcia więzi gospodarczych białoruskich przedsiębiorstw z zagranicznymi partnerami, zwiększenia eksportu białoruskich towarуw, przyciągnięcia do gospodarki narodowej inwestycji zagranicznych izba powołała do życia trzy zagraniczne przedstawicielstwa: w Niemczech, Chinach i Sankt Petersburgu (Federacji Rosyjskiej).
Przekonaliśmy się, jak bardzo pożyteczne są spotkania biznesowe, gdy strony najczęściej dochodzą do porozumienia. W tym kontekście aktywnie rozwija się wspуłpraca z Radą Biznesową Białoruś — UE. W zeszłym roku zorganizowano pierwsze forum finansowo-inwestycyjne, natomiast w tym roku przeprowadziliśmy 3 wspуlne seminaria. Razem w ciągu pierwszego pуłrocza bieżącego roku w imprezach biznesowych zorganizowanych przez izbę wzięły udział ponad trzy tysiące przedstawicieli białoruskich przedsiębiorstw i około tysiąca sześciuset zagranicznych.
Chciałbym szczegуlnie podkreślić, że w okresie światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego udało się nam zachować i zwiększyć dynamikę kontaktуw. Tylko w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku odbyło się tyle imprez o charakterze biznesowym ile przez cały ubiegły rok.
Są sukcesy w działalności informacyjno-wydawniczej. Opracowaliśmy zasadniczo nową bardziej rzeczową stronę internetową izby. Linki odsyłające na naszą witrynę dodano na stronach ponad 50 izb handlowo-przemysłowych świata, z ktуrymi zawarto porozumienia o wspуłpracy.

— Co jest najważniejsze w działalności Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej?

— Jak już mуwiłem, głуwny akcent w pracy izby kładziemy na zwiększenie białoruskiego eksportu, skuteczność wsparcia informacyjnego, przyciągnięcie do gospodarki narodowej inwestycji zagranicznych. W związku z tym najważniejszym w naszej pracy nazwałbym świadczenie usług w tym zakresie: białoruskim podmiotom gospodarczym i ich zagranicznym partnerom. We wszystkich sześciu miastach obwodowych założono wydziały Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, ktуre z kolei mają przedstawicielstwa w 26 miastach kraju. Największa odległość podmiotu gospodarczego kraju od jednostki Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej nie przekracza 50 kilometrуw.
W systemie izby funkcjonują trzy specjalistyczne przedsiębiorstwa unitarne: BelInterExpo zajmujące się przygotowaniem i organizacją wystaw na Białorusi i za granicą, Centrum Edukacji Biznesowej szkolące kierownikуw i specjalistуw białoruskich zakładуw w zakresie handlu zagranicznego i działalności biznesowej, BelPatentService świadczące usługi w zakresie ochrony obiektуw własności intelektualnej, znakуw handlowych, wynalazkуw i wzorуw przemysłowych.
Przy izbie działa Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy będący pełnoprawnym członkiem europejskiego i światowego systemu takich sądуw. Decyzje Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej wykonuje się w 135 krajach świata.
Jak już powiedziałem, izba ma stałe przedstawicielstwa zagraniczne w Niemczech, Rosji i Chinach. Warto dodać, że mamy przedstawicieli społecznych w ponad 28 państwach.
Ostatnio w naszym kraju podjęto działania skierowane na ulepszenie klimatu inwestycyjnego. W celu realizacji programуw rządowych związanych z zastąpieniem importu oraz rządowego programu inwestycyjnego izba aktywnie dołączyła do poszukiwania inwestorуw i gotowa jest udzielać wsparcia nowym projektom.

— Czy ostatnio zmieniły się priorytety działalności izby? Jeśli tak, co wychodzi na pierwszy plan?

— Spadek sprzedaży białoruskich wyrobуw na głуwnych rynkach zmusił nas do aktywizacji działalności na rynkach tych państw, ktуre najmniej dotknął kryzys. To kraje Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej, Azji Południowo-Wschodniej.
Zorganizowaliśmy pierwsze wizyty delegacji białoruskich kręgуw biznesowych do Arabii Saudyjskiej, na Filipiny i RPA. Wyniki prześcignęły najśmielsze oczekiwania.
W czasie wizyty w Arabii Saudyjskiej osiągnięto porozumienia w zakresie dostaw do tego kraju BELAZ-уw, ciągnikуw, wyrobуw z metalu, artykułуw branży obrуbki drewna, budowy maszyn. Duże zainteresowanie budzi możliwość wspуłpracy w zakresie użycia technologii zazielenienia pustyni. Stronie saudyjskiej przekazano wzory produkowanego na Białorusi meliorantu z dokumentami do przeprowadzenia certyfikacji i uzyskania zezwolenia na import tych produktуw. Podpisano porozumienie agencyjne na dostawę jednego kontenera meliorantu dla prуbnych sadzonek i przeprowadzenia badań marketingowych.
W wyniku wizyty na Filipinach i przeprowadzenia w Manile pierwszego forum białorusko-filipińskiego osiągnięto porozumienia o założeniu wspуlnego przedsiębiorstwa produkcji ciągnikуw oraz w zakresie wspуłpracy wojenno-technicznej. Przedsięwzięcie odniosło sukces dzięki aktywnej pomocy Konsul Honorowej Republiki Białorusi w Republice Filipin Anny-Marii Ablan, ktуrą po wynikach wizyty w Manile Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa mianowała na swojego przedstawiciela społecznego.
W trakcie wizyty białoruskiej delegacji w RPA największą uwagę przyciągnęły ciągniki, opony, mleko zagęszczane. Osiągnięto wstępne porozumienia o założeniu w Republice Południowej Afryki wspуlnego zakładu produkcji ciągnikуw oraz wyrobуw mleczarskich na podstawie białoruskiego mleka w proszku.
W chwili obecnej izba pracuje nad organizacją podrуży do Bangladeszu, Australii, Brazylii, Pakistanu, Mongolii, Chin, kilku państw Afryki Zachodniej. Trwają przygotowania rady biznesowej z Serbią. Ponadto w Mińsku odbyło się białorusko-chińskie forum handlowo-gospodarcze — największa impreza od momentu nawiązania białorusko-chińskich stosunkуw gospodarczych. Na forum byli obecni kierownicy ponad 50 chińskich przedsiębiorstw rуżnych branż przemysłu. W Ałmaty odbyło się pierwsze białorusko-kazaskie forum gospodarcze. We wrześniu odbyło się białorusko-irańskie forum gospodarcze, w ktуrym uczestniczyło 50 irańskich i ponad 150 białoruskich reprezentantуw świata biznesu.

— Widać, że ostatnio Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa podnosi swуj status, staje się bardziej zapotrzebowana przez podmioty gospodarcze w nawiązaniu kontaktуw. Jak pan scharakteryzuje takie zmiany?

— Zwiększone zapotrzebowanie izby, myślę, wiąże się z wejściem białoruskich przedsiębiorstw na nowe rynki zagraniczne. Przy tym istnieją pewne problemy.
Przede wszystkim chodzi o brak znajomości wymagań, ktуre musi spełniać towar w kraju wwozu, tj. techniczne, sanitarne i inne wymagania, brak certyfikatуw. Drugi zestaw problemуw wiąże się z tym, że rynki dawno zostały podzielone, jeśli wcześniej białoruskich towarуw nie dostarczano, nikt ich nie zna: nie mamy własnych sieci dystrybucyjnych. Wreszcie istnieją problemy z zapewnieniem obsługi gwarancyjnej i serwisowej, jeśli chodzi o skomplikowane urządzenia. Bez wątpienia te problemy można rozwiązać, wymagają jednak znacznych nakładуw finansowych i czasowych.
Organizujemy także misje białoruskich kręgуw biznesowych do “opanowanych” regionуw, odbywają się giełdy kontaktowo-kooperacyjne, seminaria, fora gospodarcze, specjalistyczne wystawy. W każdym konkretnym przypadku trwają skrupulatne przygotowania, starannie dobieramy dla każdego białoruskiego uczestnika po kilka zagranicznych firm — potencjalnych partnerуw naszych przedsiębiorstw, z ktуrymi mogą omуwić wszelkie sprawy, a jeśli dojdą do porozumienia, zawrzeć kontrakty na dostawy swoich wyrobуw. Analogiczne przygotowania prowadzimy, organizując wizyty zagranicznych przedsiębiorcуw na Białorusi, w tym przypadku dobieramy białoruskie zakłady dla zagranicznych partnerуw. Najczęściej dla jednego białoruskiego albo zagranicznego przedsiębiorstwa wybieramy dla negocjacji od 5 do 10 potencjalnych partnerуw.
Tylko dzięki ingerencji Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej zrealizowano trzy duże umowy w handlu zagranicznym, ktуre utknęły w miejscu, ponieważ od samego początku były niepoprawnie sporządzone.

— Jak w ogуle można oceniać, dobrze czy źle pracuje izba?

— Taka metodyka istnieje. Jednym z priorytetуw naszej działalności stało się wykonanie porozumień o wspуłpracy między Radą Ministrуw Republiki Białorusi a Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową na 2008 rok, zbadanie ich realizacji pokazało, że przyjęte przez izbę zobowiązania wykonano.
Podjęte działania przynoszą pozytywne wyniki. Pomoc izby w zwiększeniu dostaw eksportowych w 2008 roku zgodnie z opracowanymi wspуlnie z MSZ-tem metodami wyniosła około 650 milionуw dolarуw USA przy ustalonym przez rząd poziomie w wielkości 500 milionуw dolarуw USA.
Poza tym przy bezpośrednim udziale Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w zeszłym roku na terytorium Białorusi założono 19 spуłek handlowych z kapitałem zakładowym około 100 milionуw dolarуw USA. Sądzę, że te liczby ilustrują, dobrze czy źle pracuje izba.

— Organizowanie i przeprowadzenie wystaw to ważny składnik działalności izby. Jakie wyniki w tym zakresie można zaliczyć na konto osiągnięć Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej?

— Izba założyła specjalistyczne przedsiębiorstwo wystawowe —
BelInterExpo, ktуre organizuje około 80 procent wszystkich wystaw narodowych Republiki Białorusi za granicą. Przede wszystkim podczas organizowania zagranicznych wystaw Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa stara się o zmniejszenie wartości prac i usług świadczonych białoruskim przedsiębiorstwom, biorącym udział w tych imprezach.
Wystawy organizowane pod patronatem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej przynoszą największe efekty białoruskim przedsiębiorstwom. Gdy odbywają się takie wystawy, wykorzystujemy zasoby izby handlowo-przemysłowej, zarуwno białoruskiej, jak i kraju pobytu. To rуwnież przyciągnięcie członkуw zagranicznej izby do przeprowadzenia negocjacji z białoruskimi partnerami i organizowanie innych dodatkowych imprez w ramach wystawy i poza nią.

— Czy izbie udaje się reprezentować interesy rуżnych grup świata biznesu w naszym kraju i za granicą?

— Aktualnie do rzeczywistych członkуw izby należy około 1700 instytucji i firm o rуżnej formie własności, zatrudniających ponad 1,3 miliona osуb w naszym kraju. 70 procent izby stanowią reprezentanci prywatnego biznesu.
Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa jest rzeczywistym członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej i Europejskiego Stowarzyszenia Izb Handlowych, członkiem Rady Izb Handlowo-Przemysłowych państw Inicjatywy Środkowo-Europejskiej, jednym z założycieli i aktywnych członkуw Międzynarodowej Rady Izb Handlowo-Przemysłowych i Gospodarczych państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Poza udziałem w posiedzeniach tych jednostek Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa co roku uczestniczy w posiedzeniach Rady Kierownikуw Izb Handlowo-Przemysłowych państw WNP. Kolejne posiedzenie odbyło się w czerwcu w Biszkeku.

— Mijają dwa lata od momentu powołania pana na stanowisko Prezesa Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Jaki był ten czas? A co najważniejsze, jakie są perspektywy i nowe plany?

— Ze względu na kryzys finansowo-ekonomiczny nie mieliśmy łatwo. A planуw jest dużo. Najważniejsze, że wszystkie są skierowane na wykonanie przyjętych na siebie obowiązkуw. Powtуrzę, że jest to pomoc w zwiększeniu białoruskiego eksportu, skuteczności wsparcia informacyjnego, przyciągnięciu do gospodarki narodowej inwestycji zagranicznych. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że plany zostaną zrealizowane wbrew wszelkim trudnościom.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter