Wymiana informacyjna

Od 1 stycznia będzie obowiązywał wspólny system urzędów celnych Białorusi i Rosji
Wspуlny automatyzowany system informacyjny to nic innego, tylko komputerowa baza danych, ktуr± tworz± celnicy Biaіorusi i Rosji. Proces jego tworzenia rozpoczкto w roku 2003. Gіуwnym zadaniem systemu jest przy¶pieszenie wymiany informacjami dotycz±cymi іadunkуw, przekraczaj±cych granicк Biaіorusi i Rosji.
Wdroїenie systemu umoїliwi istotne uproszczenie procesu rejestracji towarуw na granicy: zmniejszy ilo¶ж zaіatwianych dokumentуw, operacji kontrolnych i upro¶ci uiszczenie opіat celnych.

A propos, w trakcie realizacji programu dotycz±cego stworzenia systemu uksztaіtowano szybko¶ciowy kanaі cyfrowy pomiкdzy Paсstwowym Komitetem Celnym Biaіorusi i Federalnym Urzкdem Celnym Rosji, umoїliwiaj±cy szybk± wymianк informacjami dotycz±cymi іadunkуw celnych. Dostawcami wyposaїenia i oprogramowania zostaіy jak rosyjskie, tak rуwnieї biaіoruskie przedsiкbiorstwa, wybrane drog± konkursow±.

Ј±czna suma kosztуw programu tworzenia Wspуlnego Zautomatyzowanego Systemu Informacyjnego Komitetu Celnego Paсstwa Unijnego wyniosіa 228,48 milionуw rubli rosyjskich, ktуre pobrano z budїetu unijnego w latach 2003–2005.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter