Wschód Księżyca wskaże głaz

Znaleziono unikatowy monument historyczny — stonehenge — w uroczysku “Kupa”, niedaleko wsi Łarynówka w rejonie Orszańskim. Według czasu powstania jest on starszy od swojego “brata” w Anglii
Pogaсska kontyna?

Czym jest biaіoruski stonehenge? Uіoїone w specjalny sposуb grupy gіazуw tworz± dwa krкgi. W pierwszym z nich kamienie o ¶rednicy od 0,6 do 0,9 metrуw uіoїone s± w okre¶lonej kolejno¶ci. Pozostaіe za¶, znajduj±ce siк w krкgu zewnкtrznym, maj± ¶rednice okoіo metra. Sk±d siк wzi±і na Biaіorusi tego rodzaju monument? Po co go stworzono i kiedy?

Zdaniem Ilji Butowa, kierownika zorganizowanej przez Biaіoruski komitet ufologiczny wyprawy, zajmuj±cej siк badaniami staroїytnych zabytkуw (to wіa¶nie podczas tej wyprawy znaleziono monument), wstкpnie czas jego powstania moїna okre¶liж jako III tysi±clecie p.n.e., co czyni go o tysi±c lat starszym od sіynnego kamiennego obserwatorium w Anglii! Istnieje hipoteza, їe gіazy na brzegu Dniepra mogіy sіuїyж jako astronomiczne obserwatorium. Wcze¶niej uwaїano, їe jest to tylko pogaсska kontyna, czyli przede wszystkim miejsce odprawiania kultu. Tк my¶l nasuwa umieszczony obok kamieс ofiarny, niedaleko ktуrego znaleziono ko¶ci. W jaki sposуb udowodniono, їe jest to jednak kamienne obserwatorium?

— Na razie moїna mуwiж tylko o tym, їe wcze¶niej przez prze¶wity pomiкdzy koіami na pуіnocnym wschodzie nad jednym z kamieni ofiarnych moїna byіo obserwowaж wschуd Sіoсca w dniu letniego przesilenia — opowiedziaі mi Ilja Butow. — Rуwnolegle do tego kamienia znajduj± siк jeszcze dwa, ktуre przeznaczone s± do fiksacji wschodu Ksiкїyca w dniu przesilenia zimowego. Je¶li natomiast przypu¶cimy, їe znaleziony na poіudniowym wschodzie wielki pкkniкty kamieс o wysoko¶ci okoіo 1,5 metra nie byі czк¶ci± drugiego koіa, tylko peіniі funkcjк kamienia “oporowego” w stonehenge’u, moїna byіo by stwierdziж, їe po nim okre¶lano wschуd Sіoсca w dniu przesilenia zimowego i wschуd Ksiкїyca w dniu przesilenia letniego. Mуwienie o innych poszlakach byіoby przedwczesne — nie wiemy na razie, jak wygl±daі teren podczas budowania kamiennych krкgуw w uroczysku “Kupa”.

Parada planet

Ciekawo¶ж budzi fakt, їe ¶wiatowe stonehenge’e znajduj± siк na szeroko¶ci od 51 do 54 stopni. Ma to swуj sens. Wіa¶nie z tych szeroko¶ci najіatwiej obserwuje siк Ksiкїyc.

Najsіynniejszy stonehenge znajduje siк w Anglii. Jego wiek datuje siк pomiкdzy 3500 i 1100 latami p.n.e. Jest to okr±gіy rуw z dwoma salami. Na stonehenge skіadaj± siк 82 kamienne pіyty w kolorze niebieskim, ktуre, zgodnie z opini± uczonych, dostarczano z Poіudniowej Walii, 30 kamiennych blokуw po 25 ton i 5 olbrzymich trylitуw — kamieni, ktуre waї± po 50 ton. Uіoїone kamienne bloki tworz± іuki, ktуre przypuszczalnie sіuїyіy kiedy¶ jako wskaјniki stron ¶wiata.

Na koсcu roku 1994 profesor z Walijskiego Uniwersytetu David Boen za pomoc± najnowszej metody okre¶liі wiek kamieni w angielskim stonehenge’u. Okazaіo siк, їe maj± one po 140 tysiкcy lat. Ale po co staroїytni ludzie doіoїyli tyle staraс, aby wyr±baж, przetransportowaж w bardzo skomplikowany sposуb, obrobiж wytrwaіe gіazy oraz umie¶ciж je w ¶cisіej kolejno¶ci z zadziwiaj±c± dokіadno¶ci±? Wyraјnej odpowiedzi na to pytanie na razie nie ma.

Od Afryki do Syberii

Tak w ogуle ¶lady staroїytnych monumentуw typu stonehenge moїna spotkaж w wielu krajach pуіkuli pуіnocnej — od Szkocji do Afryki i od Francji do Syberii, moїna tam znaleјж resztki staroїytnych budowli.
W Rosji podobne do stonehenge’u monumenty s± na wyspach Soіowieckich, w Nowogrodzie, na wyspach Russkij i Niemieckij Kuzow nad Morzem Biaіym w odlegіo¶ci 25 km od Kemi, na przyl±dku Rytyj nad jeziorem Bajkaі. Zupeіnie niedawno wіoscy uczeni znaleјli w gуrach Kaіabrii na wysoko¶ci 1.065 metrуw nad poziomem morza identyczn± z irlandzk± konstrukcjк stonehenge. Jego wiek okre¶la siк pomiкdzy 4000 i 2400 latami p.n.e. W Niemczech, w pobliїu miasta Gosek, odkryto monument, ktуry mуgі powstaж piкж tysiкcy lat p.n.e. W Ameryce teї znaleziono stonehenge, ktуry badano od 1970 r. Badacze uwaїaj±, їe pochodzi on z okresu pomiкdzy 2000 i 1500 latami p.n.e.

Pytania bez odpowiedzi

A zatem czym s± te budowle? Na ten temat uczeni maj± kilka hipotez: moїe to byж staroїytny kalendarz, wskaјnik stron ¶wiata, budowla astronomiczna do obserwacji ruchu ciaі niebieskich, ¶rodek і±czno¶ci oraz leczenia. Wysuwano rуwnieї przypuszczenia, їe s± to budowle ufoludkуw. Nawiasem mуwi±c, nad tymi monumentami podobnie do cerkwi i ¶wi±tyс da siк zauwaїyж pewn± aktywno¶ж energetyczn±. We wszystkich stonehenge’ach pogarsza siк funkcjonowanie urz±dzeс elektrycznych, a kompas wskazuje wszystko, poza wіa¶ciwym kierunkiem. Co wiкcej, dookoіa tych monumentуw od czasu do czasu maj± miejsce anomalie: czкsto pojawiaj± siк tajemnicze piktogramy — niezrozumiaіe figury geometryczne, “wydrukowane” na polach z pszenic±, i wiele innych rzeczy. Przy “naszym” stonhenge’u nie zaobserwowano їadnych anomalii. Juї wkrуtce uczeni wyja¶ni± wszystkie funkcje stonehenge’уw, i wtedy wreszcie poznamy tajemnice staroїytnych budowli.

Stanisіaw Јoziczny
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи