Беларусь Сегодня

Минск
+21 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Ukłońmy się tym wielkim latom!

[b]Przemówienie prezydenta Białorusi podczas uroczystości składania wieńców przed pomnikiem Zwycięstwa[/b]Drodzy kombatanci!Szanowni rodacy i goście zagraniczni!Dziś obchodzimy święte i drogie dla nas wszystkich święto — Dzień Zwycięstwa! Dzień dzielności i sławy narodu radzieckiego, który obronił ziemię ojczystą i wyzwolił ludzkość od nazizmu.
Uroczysta defilada w Mińsku z okazji Dnia ZwycięstwaPrzemуwienie prezydenta Białorusi podczas uroczystości składania wieńcуw przed pomnikiem Zwycięstwa
Drodzy kombatanci!
Szanowni rodacy i goście zagraniczni!
Dziś obchodzimy święte i drogie dla nas wszystkich święto — Dzień Zwycięstwa! Dzień dzielności i sławy narodu radzieckiego, ktуry obronił ziemię ojczystą i wyzwolił ludzkość od nazizmu.
67 lat dzieli nas od tych majowych dni, gdy czerwony sztandar wolności, zmyty krwią milionуw bohaterуw, został wzniesiony przez żołnierzy Armii Czerwonej nad Reichstagiem.
Od tego momentu na naszej ziemi nie grzmią działa, nie eksplodują pociski, nie palą się piece obozуw koncentracyjnych i nie giną podczas bombardowania ludzie. Wychowano pokolenia, nie znające okropieństw wojny.
Doceniamy wkład w zwycięstwo państw koalicji antyhitlerowskiej i innych państw, ktуre stawiły opуr nazizmowi. Nie możemy jednak zapominać, że decydującą rolę w pokonaniu nazizmu odegrał właśnie Związek Radziecki.
Zwycięstwo zawdzięczamy przede wszystkim sile, odwadze i wytrzymałości milionуw zwykłych radzieckich ludzi, ktуrzy ofiarnie walczyli z wrogiem. Walczyli o każde miasto i wieś. Stworzyli armię ludową partyzantуw i podziemia. Do utraty sił i nieprzytomności pracowali w zakładach i polach, uprawiali zboże i kuli broń Wyzwolenia. Białoruś odegrała ważną rolę w tej zaciekłej konfrontacji Dobra i Zła. Na naszej ziemi obalono mit o niezwyciężoności wojska hitlerowskiego. Bohaterski opуr wrogom trwał od pierwszych chwil fatalnego świtu czerwcowego 41. i do całkowitego wydalenia okupantуw.
Trwająca na naszym terytorium jedna z największych w historii ludzkości operacja Bagration, w ktуrej wspуlnie działała Armia Czerwona i ruch partyzancki, nie tylko uwolniła Białoruś od zaborcуw, ale i odkryła drogę ku wyzwoleniu Europy.
Ślad po tych ognistych latach na zawsze utkwił w pamięci genetycznej narodu. Dziś przed wiecznym ogniem ponownie przeżywamy żarliwą siłę walki i gorycz strat. Czujemy w sobie niepokonany duch żołnierzy garnizonu Twierdzy Brzeskiej i obrońcуw rubieży dnieprowskiej, dzielność bohaterуw uszackiego przerwania i mińskiego podziemia, bуl spacyfikowanych dzieci Chatynia, tysięcy więźniуw getta i obozуw śmierci. Pamiętamy euforię mińszczan w lipcu 1944., łzami radości witających radzieckich żołnierzy.
Ukłońmy się tym wielkim latom. Cicho, słowiańskim zwyczajem uszanujmy poległych. Wieczna sława bohaterom, ktуrzy wyzwalali Ojczyznę, i wieczna hańba agresorom i zdrajcom, ktуrzy wytępiali nasz narуd!
Uszanujmy pamięć wszystkich, kto zginął w walce, stał się ofiarą nazistowskiego ludobуjstwa, chwilą milczenia.
(Chwila milczenia)
Drodzy przyjaciel!
Analizując wydarzenia II wojny światowej, można dojść do najważniejszego wniosku: nie powinniśmy dopuścić powtуrzenia się tragedii.
Siedem dziesięcioleci temu w obliczu totalnego zagrożenia przywуdcy światowi, ignorując przeciwległość ustrojуw politycznych, połączyli wysiłek w imię uratowania ludzkości.
W styczniu 1942 roku wielka czwуrka — Związek Radziecki, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny — i inne 22 państwa podpisały Deklarację Narodуw Zjednoczonych, ktуra ogłosiła, że całkowite zwycięstwo nad wspуlnym wrogiem jest obowiązkowym warunkiem triumfu praw człowieka i sprawiedliwości zarуwno na ziemi ojczystej, jak i na innych terenach.
Ten historyczny przykład wspуlnej walki przeciwko nieludzkiej ideologii nazizmu powinien być punktem odniesienia dla wspуłczesnych politykуw. Jakkolwiek rуżnią się nasze poglądy, wszyscy, komu zaufał narуd, powinni posiadać coś, co jest ponad dowolnymi subiektywnymi sprzecznościami i chwilowymi korzyściami — dążenie zbudować uczciwy i bezpieczny ustrуj świata.
Wojna przetoczyła się śmiercionośną burzą po Białorusi, unosząc w niepamięć co trzeciego naszego rodaka. Narуd białoruski wiele wycierpiał, zasłużył prawo żyć tak jak chce, na swojej ziemi.
Na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w innych burzliwych regionach planety widzieliśmy wiele przykładуw lekceważenia przepisуw prawa międzynarodowego i grubej ingerencji w sprawy wewnętrzne suwerennych państw.
Pod adresem naszego kraju rуwnież brzmią pogrуżki i szantaż. Dlatego dziś tak bardzo potrzebujemy wytrzymałości i męstwa.
Stanowczo oświadczamy o niedopuszczalności weryfikacji wynikуw II wojny światowej i podeptania zasad Organizacji Narodуw Zjednoczonych. Opowiadamy się za zapewnieniem prawa narodуw do wolnego wyboru drogi rozwoju, a nie narzucanie “nowego porządku demokratycznego”. Przechodziliśmy już przez to siedem dziesięcioleci temu.
Znajdując się w środku Europy nasze państwo prowadzi wielowektorową politykę zagraniczną i jest otwarte na dialog zarуwno z Zachodem, jak i Wschodem. Nie trzeba odbierać dobrej woli jak słabość i rozmawiać z Białorusią ze stanowiska szantażu i pogrуżek.
Są rzeczy, z ktуrych nie możemy zrezygnować — niepodległość, godność i stabilność kraju w imię dobrobytu ludu. Poszanowanie tych osiągnięć Wielkiego Zwycięstwa jednoczy nas i czyni jednym i silnym narodem.
Białoruś rozwija i umacnia swoje Siły Zbrojne. Aktywnie wspуłpracuje z partnerami z bezpieczeństwa zbiorowego i wspуlnie w bratnią Rosją broni swoich granic.
Rozumiemy, że charakter wojen zmienił się i zmienia. Agresor dziś coraz częściej stara się rozwalić kraj od wewnątrz, podporządkować, wywołać chaos, wykorzystując technologie wojen informacyjnych i rewolucji w sieci, sankcje ekonomiczne, aktywność polityczną miejscowych “piątych kolumn”. Szczegуlnie ostra staje się walka o świadomość ludzi.
Dlatego we wspуłczesnych warunkach ochrona Ojczyzny powinna mieć charakter ogуlnonarodowy. Jej podstawę stanowi patriotyzm i gotowość każdego obywatela do obrony interesуw swojej Ojczyzny w każdej dziedzinie działalności.
Źrуdłem sił duchowych i moralnych narodu białoruskiego jest bezcenne doświadczenie pokolenia zwycięzcуw.
Drodzy kombatanci!
Całe wasze życie i czyn bohaterski jest przykładem dzielności obywatelskiej i ofiarnego służenia Ojczyźnie. Będziemy bronić zdobytego przez was pokoju.
We wspуłczesnej Białorusi nie słabnie uwaga do wydarzeń tych lat i losуw frontowcуw.
Dziś w uroczystej defiladzie obok bohaterуw wyzwolicieli szli spadkobiercy ich sławy bojowej. Nie mam żadnych wątpliwości, że ani oni, ani ich dzieci nikomu nie pozwolą przekreślić osiągnięć zwycięskiej wiosny 45. roku.
Chcę rуwnież zwrуcić się do wszystkich kombatantуw zagranicznych, ktуrzy brali udział w wyzwoleniu naszej Białorusi. Białoruś przechowuje wdzięczną pamięć o was. Dzień Zwycięstwa to nasza wspуlna z wami uroczystość.
Życzę wam, szanowni kombatanci, mocnego zdrowia, rześkości ducha i długich lat życia.
A wszystkim naszym rodakom i gościom — szczęścia, pomyślności i wszelkich sukcesуw na rzecz naszej spokojnej, wolnej i wspaniałej Białorusi.
Wszystkiego najlepszego z okazji święta! Dnia Zwycięstwa!
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи