Talenty i wielbiciele

Sport już dawno przekroczył wąskie granice trójkątu “szybciej, wyżej, mocniej”
Ostatnio co raz czк¶ciej twarz± kanaіu telewizyjnego, gazety lub firm komercyjnych staj± siк ludzie, ktуrzy zdobyli sіawк na arenie sportowej. Odkrywc± obopуlnie korzystnej wspуіpracy pomiкdzy mediami a mistrzami byіo najbardziej popularne wydanie kraju “Biaіoru¶ dzisiaj”, twarz± ktуrego przez dіuїszy czas pozostawaіa olimpijska mistrzyni w Sydney Janina Korolczyk. Z wydeptanej ¶cieїki skorzystano: teraz z billboardуw jednego z operatorуw telefonicznych do przechodniуw їyczliwie u¶miecha siк rodzina tenisisty Maksyma Mirnego. Oczywi¶cie nie pozostaіa w zapomnieniu rуwnieї “biaіa bіyskawica” — Julia Niestierenko: ona rуwnieї patrzy na mieszkaсcуw Biaіorusi z licznych billboardуw, wzywaj±c ziomkуw do korzystania z usіug pewnego operatora telefonicznego.

D±ї±c do oswojenia co raz nowych terenуw biaіoruscy sportowcy zajrzeli rуwnieї do kuchni muzycznej. Na razie tylko pіochliwie depcz± przy wej¶ciu, ale to dopiero pocz±tek. Projekt “Krambambula”, od ktуrego wszystko siк zaczкіo w 2003 roku, “zatrudniі” aї piкciu najlepszych przedstawicieli krajowego sportu. Piosenkк “Go¶cie” razem z Sergiuszem Michaіkiem i Lawonem Wolskim za¶piewali piіkarz londyсskiego “Arsenalu” i reprezentacji Biaіorusi Aleksander Gleb, jego koledzy z druїyny narodowej Genadij Tumiіowicz i Aleksander Chackiewicz, oraz mistrzyni ¶wiata w jeјdzie na rowerze Natalia Celiсska i pіywaczka Aleksandra Gerasimienko.

Olga Barabanszczykowa na pewno potrafi stawiж czoіo dowolnej rywalce. Swoj± drogк w show-biznesie zaczкіa ona od zdjкж w teledysku. W historii teledyskуw zespoіu “Harley” Olga jest gіуwn± bohaterka. Im dalej — tym lepiej: Barabanszczykowa za¶piewaіa sama, nagraіa pіytк, nakrкciіa kilka teledyskуw… Teraz zamierza oswajaж Holywood. Juї zatwierdzono j± na gіуwn± rolк w filmie o mіodej tenisistce. A propos, protekcjк w Holywood moїe jej zapewniж mistrz Europy-1994 w koszykуwce w¶rуd mіodzieїy Andrzej Swiridow. On wcze¶nie skoсczyі karierк, wyjechaі do Stanуw i zdobyі tam uznanie jako aktor po zagraniu w kilku filmach i teledysku Enriquego Iglesiasa. Biaіoruski sport “podzieliі siк” z biaіorusk± estrad± jeszcze jedn± warto¶ciow± osob± — gimnast±-“artystk±” Natali± Palczewsk±, ktуra caіkiem niedawno debiutowaіa ze swoj± piosenk± “Rozstali¶my siк”. A w jej teledysku zagrali tak znani w kraju ludzie, jak nadzieja krajowej gimnastyki artystycznej Waleria Kurylska, lider reprezentacji piіkarskiej kraju Sergiusz Sztaniuk oraz znany w przeszіo¶ci gracz w piіkк rкczn±, kapitan legendarnego miсskiego SKA Andrzej Paraszczenko. A oto jeszcze kilka przykіadуw: sze¶ciokrotny mistrz olimpijski w gimnastyce artystycznej w Barcelonie Witalij Szczerbo zagraі w holiwoodzkim serialu “Rosjanie w Mie¶cie anioіуw”, natomiast mistrzyni Europy w gimnastyce artystycznej — Eugenija Pawlina juї od kilku lat bardzo pomy¶lnie pracuje w telewizji.

Prуbuje swoich siі w telewizji rуwnieї wszechobecna Olga Barabanszczykowa…

Trzeba powiedzieж, їe przy uwadze, ktуrej udziela siк sportowi na Biaіorusi, taka popularno¶ж i dobrobyt atletуw wcale nie dziwi. Maj± ¶wietn± moїliwo¶ж zrealizowaж siк w ojczyјnie. Proszк sobie wyobraziж, czyї nie wspaniale by byіo, gdyby kaїdy kibic mуgі ot tak sobie, bez їadnych przeszkуd przyj¶ж…no, powiedzmy, do klubu “Legion” i odwiedziж Mikoіaja Chabibulina? Tego samego Chabibulina, ktуrego uwaїa siк za najlepszego bramkarza w hokeju od czasуw Wіadysіawa Tretiaka. Niezіe, co? Nawiasem mуwi±c, zwyciкzca pucharu Stenley’a kaїde lato spкdza w Miсsku (jego їona pochodzi ze stolicy Biaіorusi) i wieczory z reguіy mijaj± mu wіa¶nie w tym lokalu, poniewaї jest jego wspуіwіa¶cicielem. A moїna pуj¶ж i co¶ zje¶ж w pizzerii “Liga”, ktуr± zarz±dza byіy piіkarz reprezentacji Biaіorusi Radysіaw Orіowski. Albo… Czemu nie naprawiж samochodu w punkcie obsіugi technicznej, ktуry naleїy do jednego z najlepszych graczy w piіkк rкczn± — do juї wspomnianego powyїej Andrzeja Paraszcenki? A czy nie poci±ga Paсstwa moїliwo¶ж zje¶ж ¶niadanie w kawiarni “Star” u Ludasa Rumbutisa, mistrza ZSRR-1982 w piіce noїnej w skіadzie miсskiego “Dynama” lub pуj¶ж na obiad do lokalu obecnego wіa¶ciciela “Dynama” Jurija Czyїa — do “Rakowskiego Browaru”, ktуry posiada wіasny, wrкcz cudowny browar?

Do piwa zreszt± bкdzie bardzo pasowaіo produkowane przez mistrza w lekkiej atletyce Wіadimira Dubrowszczyka miкso. Nawiasem mуwi±c, jego firma ma bardzo charakterystyczn± nazwк — “Mistrz olimpijski”. A wieczorem moїna udaж siк prosto do “Jamajki” — piіkarskiej krкgielni, ktуra naleїy do syna gіуwnego trenera narodowej reprezentacji piіkarskiej Anatolija Bajdacznego. Nastкpnego dnia razem z dzieckiem mog± Paсstwo udaж siк do dzieciкcego centrum gimnastyki artystycznej, ktуre prowadzi Eugenia Pawlina. To wіa¶nie ona przekazuje dzieciakom swoje olbrzymie do¶wiadczenie sportowe, wychowuj±c nowych mistrzуw.

Tak oto prosperuj± biaіoruscy sportowcy na przestrzeni swojego kraju ojczystego.

Sergiusz Kanaszyc
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter