Szkatułka z legendami

Chyba nie ma Białorusina, dla którego słowa “Kupała”, “Kolędy”, “Dziady”, “Szopka” nic by nie znaczyły
Jednak to, co wiemy o bogactwie folklorystycznym, stworzonym dla nas przez przodkуw, stanowi tylko maі± jego czк¶ж. Encyklopedia “Biaіoruski folklor” jest pierwszym tego typu gruntownym wydaniem w historii kultury narodowej. W ponad 3 tysi±cach artykuіуw mуwi siк o tradycjach i wierzeniach Biaіorusinуw, o ludowych piosenkach i zabawach, o postaciach mitologicznych oraz o tych osobach, dziкki ktуrym narodowe bogactwo duchowe zostaіo zachowane i staіo siк przedmiotem badaс naukowych… Encyklopedia zawiera duїo ilustracji. Jej osobliwo¶ci± s± tajemnicze i romantyczne rysunki znanego malarza W.

Sіawka, na ktуrych da siк ze wszystkimi szczegуіami obejrzeж i “wкїуwki”, cуrki krуla wкїуw, i “wilkoіaka” skacz±cego przez wetkniкty w ziemiк nуї, aby zmieniж swoje oblicze, i їelaznego czіowieka z dawnych biaіoruskich podaс…

Dzisiaj w caіym ¶wiecie nieobojкtni ludzie poszukuj± sposobуw na przeciwstawienie siк globalizacji, ktуra zastкpuje kultury narodowe masow±, unifikowan± “preudokultur±”… Wszкdzie ro¶nie zainteresowanie odwiecznymi warto¶ciami duchowymi. Biaіorusini maj± powody do dumy — maіo folklorуw w ¶wiecie dorуwnuje ich folklorowi pod wzglкdem bogactwa.

Encyklopedia “Biaіoruski folklor” to magiczna szkatuіka legend, z ktуrej dla uwaїnego czytelnika moїe ukazaж siк caіe bajeczne carstwo.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter