Symbol pamięci jako symbol nadziei

“Ból łagodnieje powoli” — tak brzmi nazwa wystawy fotograficznej Anatola Kleszczuka, dopasowanej do 20. rocznicy Czarnobyla, która odbywa się w Narodowym Muzeum Sztuk Pięknych
Artystyczno-dokumentalna wystawa fotograficzna Anatola Kleszczuka “Bуl іagodnieje powoli”, dopasowana do 20. rocznicy katastrofy Czarnobylskiej, zostaіa otwarta dzisiaj w Narodowym Muzeum Sztuk Piкknych Biaіorusi. Potrwa ona do dnia 30 kwietnia bieї±cego roku. Ekspozycja fotograficzna obejmuje okoіo 50 czarno-biaіych zdjкж, na ktуrych pokazane s± chore dzieci, ucierpaіe wskutek Czarnobyla.

Skutki strasznej tragedii Czarnobylskiej — nie tylko spoіeczno-gospodarcze, ekologiczne, lecz rуwnieї duchowe –dotychczas s± odczuwalne. I odgіos Czarnobyla bкdzie rozlegaі siк nad planet± w ci±gu nie jednego dziesiкciolecia. Dlatego wіa¶nie dramatyczne losy ofiar zbuntowanego “atomu pokojowego” zasіuguj± na to, aby wiedziano o nich, aby pamiкtano… Prace fotograficzne Anatola Kleszczuka odzwierciedlaj± chwile z їycia maіych czarnobylcуw, ich bуl i cierpienia, wybuchy nadziei i moc afirmuj±cej їycie miіo¶ci macierzyсskiej.

W pracach Anatola Kleszczuka poruszany jest najszlachetniejszy temat sztuki — pamiкж o przeszіo¶ci i spojrzenie do przyszіo¶ci, — powiedziaі na otwarciu wystawy dyrektor Narodowego Muzeum Sztuk Piкknych Wіadimir Prokopcow. Wystawa pozostawia ¶lad w duszy kaїdego czіowieka, przecieї porusza najpilniejszy temat — “Dzieci Czarnobyla”, zaznaczyі pierwszy zastкpca prezesa Komitetu ds. problemуw skutkуw katastrofy na Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej przy radzie Ministrуw Biaіorusi Wіadimir Czernikow.

W dzieіach fotograficznych da siк odczuж obywatelskie stanowisko autora, jego zdolno¶ж do zrozumienia, wspуіczucia, jego ludzki talent brania do serca cudzego nieszczк¶cia. W tych zdjкciach znajdujemy odzwierciedlenie tego bуlu, ktуry mieli przeїyж nie tylko mali czyrnobylcy, lecz rуwnieї ich matki i ojcowie, widzimy w nich ciкїk± drogк[a] pokonywania skutkуw katastrofy, ktуr± idzie Biaіoru¶. Kiedy bуl staje siк mniejszy, odradza siк nadzieja…

“Chciaіbym, aby Paсstwo zobaczyli nie tylko wydoro¶laіe oczy dzieci, їaіobк pokazanych na zdjкciach matek, lecz u¶wiadomili przez to losy wszystkich Biaіorusinуw, ktуrzy ucierpieli wskutek Czarnobyla — powiedziaі Anatol Kleszczuk. — Aby zobaczyli paсstwo te wіa¶ciwe Biaіorusinom wielk± odwagк miіo¶ci i godno¶ж w cierpieniach”.

Mistrz fotografii robiі zdjкcia chorych dzieci w rуїnym czasie w ci±gu prawie 15 lat. Wiкkszo¶ж zdjкж zrobiona jest w Republikaсskim Dzieciкcym Centrum Naukowo-badawczym Onkologii i hematologii. Wielu bohaterуw zdjкж juї nie їyje, natomiast wielu odzyskaіo zdrowie, niektуrzy juї zostali rodzicami. Zaprezentowane na wystawie “podwуjne” portrety staіy siк symbolem pamiкci o zmarіych oraz symbolem nadziei dla їyj±cych.

Absolwent wydziaіu dziennikarstwa Biaіoruskiego uniwersytetu paсstwowego Anatol Kleszczuk od roku 1985 pracuje jako fotokorespondent w wydaniach krajowych, a od roku 1993 — w biaіoruskiej gazecie “Zwiazda”. Bierze udziaі w wielu wystawach fotograficznych i konkursach. Najowocniej pracuje nad projektami po¶wiкconymi skutkom czarnobylskiej katastrofy oraz biaіoruskim ofiarom holokaustu. Jego zdjкcia (w tym wystawy indywidualne) eksponowane byіy w rуїnych krajach: piкж razy w Niemczech, cztery razy w USA, dwa razy w Rosji i na Litwie, a rуwnieї w Austrii, Belgii, Danii, Irlandii, Kanadzie, Polsce, Szwajcarii, Japonii. Zdjкcia po¶wiкcone tematyce czarnobylskiej pokazywane byіy w organizacji Narodуw Zjednoczonych w Nowym Yorku, w Paіacu Ligi Narodуw w Genewie, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, na konkursach “Europressfoto” w Wilnie oraz w Stambule.

Po zakoсczeniu zorganizowanej przy wsparciu PRONZ wystawy “Bуl іagodnieje powoli” w Narodowym Muzeum Sztuk Piкknych, zostanie ona przedstawiona w miastach Biaіorusi oraz za granic±.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter