Sukces w Singapurze

Białoruska drużyna trafiła do rankingu 40 najmocniejszych drużyn na światowych grach komputerowych (WCG), których finał odbył się w Singapurze
Biaіorusini po raz pierwszy brali udziaі w tak prestiїowych grach i od razu pokazali dobre wyniki. Na przykіad w nominacji WarCraft III Jarosіaw Kawiecki zaj±і 1. miejsce w zawodach druїynowych, pokonuj±c graczy z Hiszpanii, Rosji, Norwegii i Niemiec. W nominacji StarCraft Anton Plebanowicz pokazaі godny poziom gry — przyznano mu drug± pozycjк rankingow±, co umoїliwiіo przej¶cie do 1/6 finaіu.

W czasie zawodуw chіopaki poznali najmocniejszych graczy ¶wiata, nawi±zali kontakty z rуwie¶nikami z wielu krajуw. A do tego jeszcze otrzymali zaproszenia do udziaіu w mistrzostwach Rosji, Ukrainy, Gruzji.
World Cyber Games to najwiкkszy w ¶wiecie festiwal gier komputerowych. W tym roku w WCG uczestniczyіa rekordowa liczba kibersportowcуw: na finaі przyjechaіo ponad 700 graczy z 67 krajуw ¶wiata. Wysoko¶ж funduszu nagrodowego wyniosіa 435 tysiкcy dolarуw. W finale walczono o nagrody w dziewiкciu nominacjach. Biaіorusini uczestniczyli w trzech rodzajach: Counter-Strike, WarCraft III i StarCraft. Wszyscy czіonkowie biaіoruskiej reprezentacji s± zwyciкzcami republikaсskich eliminacji WCG Preliminary 2005. W biaіoruskich eliminacjach wziкіo udziaі ponad tysi±c osуb.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter