Spojrzenie w przyszłość

Na Trzecim Ogólnobiałoruskim Zebraniu, które odbyło się w Mińsku, Aleksander Łukaszenko przedstawił perspektywy rozwoju kraju na najbliższe pięć lat
“Z budowaliśmy niepodległe państwo, teraz trzeba zrobić tak, aby stało się ono jak najwygodniejsze do życia ludzi” — oświadczył Aleksander Łukaszenko występując na trzecim Ogуlnobiałoruskim zebraniu narodowym. Dwudniowe forum odbywało się w stołecznym Pałacu Republiki.

Porządek dzienny obejmował dwie głуwne kwestie: podsumowanie wynikуw realizacji Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Republiki Białoruś na lata 2001-2005 oraz projekt analogicznego programu na kolejne pięciolecie. W swoim wystąpieniu Prezydent Białorusi przedstawił perspektywy rozwoju kraju na pięcioletni okres i określił pierwszorzędne zadania, ktуrych realizacja pozwoli na przyśpieszenie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju oraz znaczne podniesienie stopy życiowej ludności. Jak zaznaczył Aleksander Łukaszenko, Białoruś wypracowała własny model rozwoju, polegający na wyważonych i przemyślanych reformach. Model ten nie przewiduje kompletnej prywatyzacji oraz terapii szokowej, lecz zachowuje wszystkie najlepsze osiągnięcia w gospodarce i tradycjach. “Wypracowane przez nas ukierunkowanie rozwoju kraju okazało się prawidłowe. Dowodem na to są wysokie tempa wzrostu gospodarczego, ktуre już od ponad 10 lat demonstruje nasza gospodarka” — powiedział Aleksander Łukaszenko. Roczny wzrost produktu krajowego brutto za ubiegłe pięciolecie wyniуsł 7,5 % w porуwnaniu ze średnim wskaźnikiem światowym 3,5 %. Jak zaznaczył Prezydent, Białoruś osiągnęła najważniejsze wskaźniki Programu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju republiki w latach 2001-2005. “Tajemnicę naszych sukcesуw stanowi mocna władza państwowa, mocna polityka socjalna oraz oparcie w ludziach” — wyjaśnił białoruski lider.

W nadchodzącym pięcioleciu na pierwszy plan wysuwa się zadanie, aby kardynalnie podnieść stopę życiową ludzi. “Musimy dążyć do tego, aby za pięć lat stopa życiowa naszych obywateli znajdowała się na poziomie porуwnywalnym z zachodnioeuropejskim” — oświadczył prezydent.

Zdaniem Aleksandra Łukaszenki, dla państwa jest najwyższa pora, aby powoli zastąpić administracyjne metody zarządzania gospodarczymi. Należy wykorzystywać podejścia, przewidujące większy rozwуj inicjatywy i samodzielności. Zamierza się zastosować ważne środki w dziedzinie biznesu: Aleksander Łukaszenko położył nacisk na ważność stworzenia przyjaznych warunkуw rozwoju dla małej i średniej przedsiębiorczości. W związku z tym on zaznaczył, że w nowym pięcioleciu na Białorusi szczegуlna uwaga poświęcona będzie rozwojowi infrastruktury rynkowej, instytucji przedsiębiorczości, optymalnemu połączeniu mechanizmуw regulowania państwowego i rynkowego, doskonaleniu systemu opodatkowania. Jak wynika ze słуw Prezydenta, na Białorusi dla przedsiębiorcуw “zostaną ustalone stałe zasady gry. Jeśli zasady te będą zmieniane, to wyłącznie na lepsze”. A propos, wśrуd uczestnikуw zebrania było około 70 przedsiębiorcуw. Przekształcenie największych przedsiębiorstw państwowych w spуłki akcyjne dokonywane będzie w przypadku uzyskania gwarantowanego efektu gospodarczego, podkreślił Prezydent. Ogуlnie rzecz biorąc, jako głуwną cechę rozwoju dziedziny produkcyjnej w kraju w kolejnym pięcioleciu Aleksander Łukaszenko wymienił nasilenie kierunku innowacyjnego. I tak, tylko w tym roku na wsparcie nauki przeznacza się prawie o jedną trzecią więcej środkуw niż w roku ubiegłym. Przed rokiem 2010 asygnowania na naukę zwiększą się przynajmniej dwukrotnie.

Jak wynika ze słуw białoruskiego lidera, w bieżącym pięcioleciu głуwnym zadaniem w handlu zagranicznym będzie zmniejszenie eksportu surowca oraz zwiększenie eksportu wysoko zaawansowanej produkcji i technologii.
Jak wcześniej, szczegуlnym zainteresowaniem będzie cieszyła się wieś.

Miasteczkom agrarnym nadaje się rolę lokomotyw rozwoju w stosunku do przylegających terenуw. Jak oświadczył Prezydent, muszą one zostać szerzycielami standardуw socjalnych na wsi, “punktami wzrostu” białoruskiej wsi. “Już zbudowaliśmy pierwsze miasteczka agrarne, przy czym, na jak najbardziej nowoczesnym poziomie” — zaznaczył białoruski lider. Ogуlnie rzecz biorąc, w miasteczkach agrarnych zaplanowane jest nie tylko wzniesienie dobrze wyposażonych domуw, lecz rуwnież stworzenie rozwiniętej infrastruktury, zapewnienie dostępnej i jakościowej pomocy lekarskiej, zbudowanie dobrych szkуł, aktywizacja pracy kulturowej.

Zostanie zapewnione tutaj wykonanie wszystkich 44 standardуw socjalnych. Aleksander Łukaszenko położył szczegуlny nacisk na to, że w ciągu kolejnych 5 lat planuje się przeznaczać na finansowanie opieki zdrowotnej nie mniej niż 7 % produktu krajowego brutto. Zachowując bezpłatną pomoc lekarską, należy istotnie podnieść jej jakość, uważa głowa państwa.
Przede wszystkim, drogą zastosowania zaawansowanych technologii i stworzenia nowoczesnych ośrodkуw leczniczych.

Zdaniem Prezydenta, w najbliższym czasie ważne znaczenie ma pokonanie rуżnicy w zaopatrzeniu w pomoc lekarską ludności miejskiej i wiejskiej: w szczegуlności w ciągu 5 lat wszystkie szpitale kraju muszą uzyskać wszystkie niezbędne środki do leczenia i wykonania zabiegуw na poziomie europejskim. “Nie będziemy oszczędzać środkуw na te cele” — podkreślił Aleksander Łukaszenko.

“Dzisiaj na arenie międzynarodowej Białoruś jest pełnoprawnym i aktywnym członkiem wspуlnoty międzynarodowej. Co więcej, jest ona jednym z niewielu państw, prowadzących naprawdę niezależną politykę” — oświadczył Aleksander Łukaszenko.

“Nasze ukierunkowanie w polityce zagranicznej określa się nie w innych, mimo że bardziej potężnych stolicach, lecz kształtuje się samodzielnie, opierając się na konkretnych interesach narodowych” — powiedział głowa państwa.

Polityka zagraniczna Białorusi ma wyłącznie pokojowy charakter. “Nasza republika jest zwolennikiem bezpieczeństwa jak w regionie, tak rуwnież w świecie. Robimy wszystko, aby stosunki pomiędzy głуwnymi organizacjami wojenno-politycznymi w Europie — Organizacją umowy o bezpieczeństwie zbiorowym oraz NATO — stały się stosunkami partnerstwa i wspуłpracy. Ale ma to być partnerstwo rуwnoprawne, a nie na zasadzie gospodarza i lokaja” — zaznaczył Aleksander Łukaszenko. Białoruś wspуlnie z partnerami z WNP potrafiła zainicjować już od dawna “dojrzały” proces reformowania OBWE. W celu promowania białoruskich inicjatyw bardziej skutecznie wykorzystuje się potencjał Ruchu Nieprzyłączenia. Białoruś umocowała swуj wpływ w formacjach integracyjnych na przestrzeni postradzieckiej — w WNP, Euroazjatyckiej Wspуlnocie Gospodarczej, Organizacji umowy o bezpieczeństwie zbiorowym.

“Jednak głуwnym partnerem strategicznym oraz sojusznikiem Białorusi była, jest i będzie Rosja. — podkreślił Prezydent. — Dzisiaj można z pewnością powiedzieć, że wybrane 10 lat temu ukierunkowanie na integrację stanowiło jedynie słuszną drogę. Stosunki sojusznicze z Rosją przyczyniły się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa narodowego oraz stabilnego ukierunkowania gospodarczego”.

Wiktor Michajlow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи