Rzeczywistość high-tech

Postanowiono założyć na Białorusi Park zaawansowanych technologii
Czy Paсstwo wiedz±, czym jest high-tech? Termin ten oznacza lansowanie zaawansowanych technologii w dziedzinie gospodarki, co stanowi podstawк dynamicznego rozwoju paсstwa. Po licznych dyskusjach postanowiono zaіoїyж na Biaіorusi Park Zaawansowanych Technologii. Teren za Miсsk± drog± obwodow± w miejscu, gdzie przecina j± ulica Franciszka Skoryny, na razie nie sprawia wraїenia, їe skupione s± tam zaawansowane technologie. Dookoіa Zakіadu Mikrobiologii NAN znajduje siк kilka nieskoсczonych budowli oraz rozlegіe pustkowia. Jednak sama w sobie lokalizacja “geograficzna” przyszіego high- tech-miasteczka jest dosyж atrakcyjna. Do tegoї s± juї wszystkie niezbкdne komunikacje oraz infrastruktura inїynieryjna. Trzeba tylko zadecydowaж, jak to wszystko wykorzystaж w jak najbardziej racjonalny sposуb.

Osoby zajmuj±ce siк realizacj± projektu juї maj± pewne pomysіy na ten temat. Istnieje nawet kilka szkicуw roboczych. Gіуwny architekt Miсska Rusіan Bieіogorcew opowiedziaі, їe dla Parku przeznacza siк naleї±cy do Akademii Nauk nie dobudowany budynek, skoсczony w 70 procentach. Zatem doprowadzenie go do porz±dku bкdzie dosyж tanie. Plus 50 hektarуw terenu na now± zabudowк. Z biegiem czasu powstan± tu bloki administracyjne i laboratoryjne, centra wystawowe i handlowe, domy mieszkalne dla pracuj±cego w Parku personelu. Przewiduje siк, їe zagospodarowanie caіej dziaіki zajmie okoіo trzech lat.

Atrakcyjno¶ж zewnкtrzna

Gіуwny architekt Miсska Rusіan Bieіogorcew o¶wiadczyі, їe podczas tworzenia infrastruktury Parku Zaawansowanych Technologii zastosowane bкd± interesuj±ce rozwi±zania urbanistyczne.
“Zamierzamy stworzyж komfortowe ¶rodowisko dla pracy twуrczej. Wszystkie obiekty bкd± odpowiadaж wymaganiom ¶wiatowej nauki” — podkre¶liі on w wywiadzie dla dziennikarzy.
Rusіan Bieіogorcew uwaїa teren Parku Zaawansowanych Technologii za perspektywiczny i atrakcyjny. Biaіoruska “dolina sylikonowa” umieszczona bкdzie niedaleko Miсskiej drogi obwodowej, praktycznie przy wjeјdzie do miasta.
“Lokalizacja decyduje o atrakcyjno¶ci obiektu dla potencjalnych inwestorуw” — podkre¶liі gіуwny architekt kraju, nadmieniaj±c, їe realizacja projektu dotycz±cego stworzenia Parku Zaawansowanych Technologii prowadzona bкdzie sukcesywnie.
Zasіuguje na uwagк fakt, їe juї na pocz±tku potencjalni uczestnicy projektu i inwestorzy okazuj± prawdziwe zainteresowanie. Wedіug ich ocen, jak powiedziaі Prezes NAN Michaі Miasnikowicz, okre¶lone w Dekrecie Prezydenta warunki pracy s± tu bardziej korzystne niї w znanej z burzliwego rozwoju produkcji oprogramowania w Indiach. Jeszcze jeden waїny moment polega na tym, їe Park bкdzie przyci±gaі do siebie mіode talenty. “Spotykali¶my siк z przedstawicielami firm, ktуrzy bкd± pracowaж w Parku. Powaїnie badaj± oni sprawк na uczelniach, aby uzupeіniж mіodym kontyngentem zespoіy pracownicze, ktуre bкd± tutaj pracowaіy” — zaznaczyі Michaі Miasnikowicz.

Prezydent jest zadowolony z pierwszych krokуw w realizacji pomysіu Parku Zaawansowanych Technologii. Zaakceptowaі rуwnieї szkic zabudowy, nadmieniaj±c, їe wszystkie plany musz± byж dokіadnie obliczone, a finansowanie ich realizacji musi byж jak najbardziej racjonalne przy maksymalnym przyci±gniкciu inwestorуw. Aleksander Јukaszenko uwaїa, їe nie ma sensu budowaж w ci±gu dwуch lat naukochіonne osiedle kosztem budїetu paсstwa, a pујniej zapraszaж kogo¶ do pracy. Naleїy od pierwszych dni nawi±zaж ¶cisі± wspуіpracк z uczestnikami projektu. W tym celu juї w przyszіym tygodniu do Rz±du zostan± zіoїone propozycje dotycz±ce statutu Parku Zaawansowanych Technologii, po zatwierdzeniu ktуrych uksztaіtowana zostanie jego administracja.

“Jutro trzeba postawiж tam stуі — powiedziaі Prezydent wskazuj±c na budynek, w ktуrym znajdowaж siк bкdzie administracja Parku. — Kierownik powinien od razu zaczynaж pracowaж z ludјmi. Niech bior± udziaі w projektowaniu, w budowaniu”. Uczestnicy projektu na pocz±tkowym etapie bкd± mogli przedstawiж swoje propozycje. Przecieї wіa¶nie oni bкd± tu pracowaж.

Dmitryj Kriat

Pomysі szkicowy1. Budynek administracyjny — przedstawicielstwa firm
2. Blok naukowo-badawczy
3. Budynek administracyjny — przedstawicielstwa firm
4. Blok hotelowy
5. Bloki zakіadуw Narodowej Akademii Nauk Biaіorusi.
6. Centrum z uniwersaln± sal± do przeprowadzenia konferencji
7. Blok naukowo-badawczy
8. Bloki zakіadуw Narodowej Akademii Nauk Biaіorusi
9. Teren muzeum gіazуw
10. Bloki zakіadуw Narodowej Akademii Nauk Biaіorusi
11. Centrum handlowe
12. Blok mieszkaniowy z wbudowano-przybudowanymi pomieszczeniami usіugowymi.
13. Blok mieszkaniowy
14. Pomieszczenia usіugowe
15. Blok naukowo-badawczy
16. Blok naukowo-badawczy
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи