Беларусь Сегодня

Минск
+24 oC
USD: 2.07
EUR: 2.33

Rodem z Nieświeża

Starożytny Nieśwież podejmował gości na trzecim z kolei Dniu Kultury Polskiej. Zresztą nie zupełnie są gośćmi. Nieświeżanie ze związku Polaków o tej samej nazwie wiele lat temu wyjechali z tej miejscowości i teraz mieszkają w Polsce, Niemczech, Kanadzie i nawet w Australii. Jednak nadal uważają Białoruś za swoje rodzinne okolice
Staroїytny Nie¶wieї podejmowaі go¶ci na trzecim z kolei Dniu Kultury Polskiej. Zreszt± nie zupeіnie s± go¶жmi. Nie¶wieїanie ze zwi±zku Polakуw o tej samej nazwie wiele lat temu wyjechali z tej miejscowo¶ci i teraz mieszkaj± w Polsce, Niemczech, Kanadzie i nawet w Australii. Jednak nadal uwaїaj± Biaіoru¶ za swoje
rodzinne okolice.
— Czy jest gdzie¶ na ziemi inna Brama Sіucka? Czy jest taki ko¶ciуі, takie przytulne uliczki, taki biaіy ganek? Innego takiego miejsca jak Nie¶wieї nie ma na caіym ¶wiecie. Zawsze jest z nami — w naszych sercach i naszych snach pozostanie na zawsze — Danuta Nowakowska mуwi po polsku, ale to wcale nie przeszkadza. Czy to jest zwi±zane z podobieсstwem jкzykуw czy po prostu znajduje oddјwiкk w sercu jej wielka miіo¶ж do tego niezwykіego miasta?
“Nie¶wieїanie” przyjeїdїaj± tu juї od wielu lat i zawsze zabieraj± ze sob± cz±steczkк ciepіa ze spotkaс ze starymi i nowymi przyjaciуіmi. Z ciekawo¶ci± obserwuj± odnowienie miasta, restauracjк jego zabytkуw i nawet, jak siк okazaіo, doskonale orientuj± siк w miejskich planach. Wiedz± na przykіad, їe w mie¶cie zaplanowano postawiж pomnik jego zaіoїyciela — Mikoіaja Radziwiііa Sierotki, ale wci±ї nie postawiono. Przewodnicz±cy powiatowego komitetu wykonawczego Igor Makar wyja¶niі, їe ta idea jest їywa, budowa pomnika zaіoїyciela miasta w tym mie¶cie jest uzasadniona. Na razie niestety nie zostaі rozwi±zany problem finansowania.
— W powiacie jest unikalna atmosfera duchowa i swoista dziedziczno¶ж tradycji — mуwi Igor Makar. — Etniczni Polacy to druga wedіug ilo¶ci grupa narodowo¶ciowa po Biaіorusinach. Nazywaж ich mniejszo¶ci± narodow± po prostu nie potrafiк. Aktywnie pracuje powiatowy zwi±zek Polakуw, w Nie¶wieїu jest Dom Polaka, ktуry w tym roku bкdzie obchodziі 10-letni jubileusz. Co roku przyjeїdїaj± do nas “Nie¶wieїanie”, ktуrych nazywamy nie inaczej jak naszymi Polakami. Nie¶wieї w ogуle utrzymuje ¶cisіe stosunki z Polsk± — jeste¶my pobratymcami trzech miast polskich, z ktуrych mieszkaсcami nie tylko przyjaјnimy siк, ale i wspуіpracujemy w rуїnych dziedzinach.
W obwodzie miсskim Zwi±zek Polakуw na Biaіorusi to najliczniejsze narodowo¶ciowo-kulturalne stowarzyszenie spoіeczne. W dziewiкciu powiatach powstaіy jego powiatowe, miejskie i wiejskie oddziaіy. Pracuj± w nich zespoіy artystyczne, jest kurs jкzyka polskiego i tradycji ludowych. Wiele polskich zespoіуw amatorskich jest znanych w caіym kraju i za granic±. Przykіadowo dzieciкcy zespуі wokalno-taneczny “Sіoneczko” i dorosіy “Muzycy trojeccy” z Borysowa, wiele innych. Wedіug dokonanego spisu ludno¶ci w obwodzie mieszka prawie trzydzie¶ci tysiкcy Polakуw. Wiкkszo¶ж z nich mieszka w powiacie stoіbcowskim, woіoїyсskim i nie¶wieskim.

Olga Berseniewa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи