Przestrzeń dla inicjatyw

[b]W Kłajpedzie przeszło IX Międzynarodowe Białorusko-Litewskie Forum Ekonomiczne, które stało się swojego rodzaju punktem odniesienia nowych inicjatyw dwustronnych państw-sąsiadów. Istotny dialog społeczności biznesowych Białorusi i Litwy w rzeczywistości stał się prologiem dużego dialogu białorusko-litewskiego.Publikujemy przemówienie premiera Białorusi Michaiła Miasnikowicza na posiedzeniu plenarnym IX Międzynarodowego Białorusko-Litewskiego Forum Gospodarczego.[/b]
W Kłajpedzie przeszło IX Międzynarodowe Białorusko-Litewskie Forum Ekonomiczne, ktуre stało się swojego rodzaju punktem odniesienia nowych inicjatyw dwustronnych państw-sąsiadуw. Istotny dialog społeczności biznesowych Białorusi i Litwy w rzeczywistości stał się prologiem dużego dialogu białorusko-litewskiego.Publikujemy przemуwienie premiera Białorusi Michaiła Miasnikowicza na posiedzeniu plenarnym IX Międzynarodowego Białorusko-Litewskiego Forum Gospodarczego.

W imieniu Rządu Republiki Białoruś witam Wysokie Forum. Świetnie, że tutaj, w Kłajpedzie, razem możemy omуwić bieżące sprawy naszej dwustronnej wspуłpracy, wspуlne projekty i postarać się znaleźć wspуlną odpowiedź na wyzwania burzliwej gospodarki światowej.
Przecież dla Białorusi Litwa — to więcej niż sąsiad i partner handlowy. Jest to kraj, w jednej kołysce z ktуrym rozwijała się białoruska państwowość i niepodległość. Wspуlne historia, kultura, tradycje i mentalność naszych narodуw — to dobra podstawa dla udanej wspуłpracy we wszystkich dziedzinach.
Jestem wdzięczny biznesu litewskiemu, ktуry funkcjonuje na Białorusi i z Białorusią, osobiście Panu Dargisowi, za zorganizowanie forum i zaproszenie, Panu premierowi Butkevičiusowi za dzisiejszy świetny występ. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, ktуrzy mają przyjazny stosunek do Białorusi, mуwią z nami w języku partnerstwa.
W budowaniu naszych relacji dwustronnych wychodzimy z tego, że Białoruś i Litwa są członkami jednej wielkiej rodziny europejskiej. Jesteśmy związani silnymi więziami gospodarczymi i kulturalnymi, a co najważniejsze — nierozerwalnymi ludzkimi kontaktami.
Jesteśmy przeznaczeni do życia razem, pracować razem dla dobra naszych ludzi, dbać wspуlnie o zachowanie pokoju i spokoju w tej części naszego wspуlnego europejskiego domu.
I to nie są abstrakcyjne liryczne rozumowania. To jest aksjomat naszego z wami życia, ktуrym musimy się kierować, myśląc o losie naszych krajуw i dobrobycie naszych narodуw.
W tym względzie, przede wszystkim chciałbym podkreślić znaczenie zaufania i rozwoju rуwnego i opartego na wzajemnym szacunku dialogu między państwami. Bez tego nie ma i nie może być integracji i wspуłpracy. Mianowicie rządy muszą zapewnić warunki dla biznesu: złamać fałszywe stereotypy i dać potencjalnym partnerom mozliwość, aby realnie docenić przewagi wzajemnie korzystnej wspуłpracy.
Tworząc wspуlne przedsiębiorstwa, realizując wspуlne projekty, będziemy mieli więcej korzyści, niż z protekcjonizmu i izolacji. Praktyka potwierdza zasadność tego stwierdzenia.
Na Białorusi stworzono około 500 firm z kapitałem litewskim. W ciągu ostatnich pięciu lat, obrуt handlowy między naszymi krajami przekroczył 1,5 miliarda dolarуw, czyli wzrуsł prawie 2 razy. Ale biznesmeni, jestem pewien, będą zgodni, że potencjał wspуłpracy białorusko-litewskiej jest nadal ogromny. Podeszliśmy do jego wzajemnie korzystnego stosowania.
Na porządku obrad dialogu biznesowego dzisiaj jest wiele ciekawych projektуw w dziedzinie inżynierii, przetwуrstwa drewna, logistyce, handlu i rolnictwie. Szczegуlnie ważne jest to, że większość z nich — to wysokie technologie i innowacyjne rozwiązania.
Intensywność badań i korzystne warunki prowadzenia biznesu dla firm produkcyjnych są czynnikami atrakcyjności białoruskiej gospodarki. Mianowicie na je stawia rząd Białorusi, realizując politykę gospodarczą.
Nasz kraj otworzył swoją gospodarkę dla inwestorуw zagranicznych i prywatyzacji. Dzisiaj, na każdym publicznym przedsiębiorstwie może być stworzona wspуlna produkcja, jego akcje mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu na jasnych i przejrzystych zasadach. Jesteśmy gotowi, aby korzystać z najbardziej zaawansowanych form inwestowania: od tworzenia zagranicznych wspуlnych przedsiębiorstw do umуw koncesyjnych. Wasze inicjatywy nie pozostaną bez uwagi i będą rozpatrzone na zasadach wzajemnych korzyści i dobrego partnerstwa.
Na Białorusi jest prawodawstwo europejskie. Gwarantuje wszystkie prawa inwestora, pozwala na stosowanie w umowach brytyjskiego, szwajcarskiego, włoskiego lub innego prawa i arbitrażu. Znacznie uproszczone są procedury rejestracji i prowadzenia biznesu. Proces rynkowych i innowacyjnych transformacji w naszym kraju otrzymał nieodwracalny charakter.
Na Białorusi jest jeden z najniższych w Europie podatek dochodowy korporacji — 18 procent. Niemal całkowicie z podatku są zwolnione przedsiębiorstwa o wysokich technologiach. Dla inwestorуw wprowadza się pakiet zachęt podatkowych. Te rozwiązania podatkowe nie były proste dla rządu. Musieli podjąć surowe środki oszczędnościowe. Ale udało nam się zapewnić konsolidację fiskalną, i już przez trzy lata, Białoruś ma zrуwnoważony budżet.
Więc moją kolejną tezą — we wspуłczesnym świecie mianowicie państwo odgrywa kluczową rolę w stworzeniu instytucji wzrostu, zapewnieniu atrakcyjności kraju dla inwestorуw, rozwoju wysokich technologii. Międzynarodowa integracja tu jest imperatywna.
Chciałbym zwrуcić uwagę na kilka obszarуw, w ktуrych skutki integracji litewskiego i białoruskiego biznesu mogą wnieść szczegуlny wkład w rozwуj gospodarczy naszych państw.
Po pierwsze, transport i logistyka.
Widzę świetną możliwość bardziej ścisłej wspуłpracy w tej dziedzinie białoruskiego i litewskiego kapitału, tworzenia wspуlnych przedsiębiorstw, integrujących logistykę wzdłuż osi Europa — Eurazja. Tutaj nasze kraje mają unikalne możliwości wykorzystania swoich geograficznych przewag konkurencyjnych dla dalszej kapitalizacji sektora transportowo-logistycznego.
Białoruś jako geograficzne centrum Europy i bramy do ogromnej Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji stanie się największym centrum logistycznym w Europie Środkowej i Wschodniej. Już w tym roku zostanie całkowicie rozwiązana kwestia jednolitego rynku usług transportowych Białorusi, Rosji i Kazachstanu. W kraju już zbudowano 9 centrуw logistycznych, kolejne 40 projektуw są na etapie realizacji. Pierwsze białorusko-litewskie projekty w regionie mińskim już się rozpoczęły, i one muszą być systematycznie zwiększone.
Myślę, że jest to owocny temat dla Ministerstw Transportu naszych krajуw, gdyż dotyka kompleks kwestii: taryfy — warunki tranzytu — integracja biznesu — praktyki regulacyjne. Wczoraj omуwiliśmy szereg ewentualnych wspуlnych projektуw infrastrukturalnych w morskim porcie Kłajpedy.
Są to aktualne i perspektywne pytania, rozwiązanie ktуrych będziemy szukać na zasadach wzajemnych korzyści i partnerstwa. Proponuję w ramach Białorusko-Litewskiego dialogu biznesowego stworzyć platformę transportu i logistyki z udziałem ministerstw i związkуw biznesowych. Dziękuję, szanowny Panie premierze, Panie ministrze Sinkiawiczius, Panie przewodniczący Dargis za wsparcie w realizacji tej inicjatywy.
Po drugie, przemysłowa i rolno-przemysłowa wspуłpraca biznesu między naszymi krajami.
W pierwszej połowie tego roku na Litwie zostanie utworzona produkcja budowy drуg i inżynierii miejskiej spуłki białoruskiej “Amkodor”. Na Białorusi — drzewoprodukcja litewskiej spуłki “Vakarų Medienos Grupė”.
Chcę podziękować, Panie Paulauskas, za wybуr Białorusi dla rozwoju swojego biznesu, wielką pracę w Litewskiej Radzie Biznesu wspуłpracy gospodarczej i handlowej z Republiką Białoruś. Jestem pewien, że dzisiejsze Pana przemуwienie na forum pozwoli wszystkim, ktуrzy dopiero tylko podejmują decyzje w sprawie projektуw biznesowych na Białorusi, aby dokonać prawidłowego i terminowego wyboru.
Wzajemne przepływy inwestycyjne między naszymi krajami w zeszłym roku wyniosły 250 mln dolarуw, z ktуrych 170 mln dolarуw — litewskie na Białoruś i 80 — białoruskie na Litwę. W ciągu najbliższych dwуch lat jest realny potencjał ich podwojenia, ale to wymaga dobrze skoordynowanej pracy biznesu i administracji publicznej w obu krajach. Białoruś jest gotowa do tego. Jest to dobry format synergii kapitału naszych krajуw, ktуra stworzy solidną podstawę wzrostu dla gospodarek, nowe miejsca pracy, konkurencyjne produkty i usługi.
Trzecim obszarem jest wspуłpraca w dziedzinie finansowej. Obecnie Białoruś jest skierowana do rozwoju instrumentуw międzynarodowego leasingu finansowego białoruskiej produkcji, kredytуw eksportowych, rozwoju rynku międzybankowego w kraju według europejskiego modelu.
Jesteśmy optymistycznie nastawieni do sektora bankowego Litwy, ktуry był w stanie odpowiednio zreagować na wyzwania globalnego kryzysu. Między naszymi krajami podpisano wszystkie umowy, ktуre są niezbędne dla pełnej wspуłpracy finansowej. Białoruś jest gotowa wspуlnie z partnerami litewskimi przez Bank Rozwoju Republiki Białoruś do pracy według schematуw związanego kredytowania i leasingu na rynku litewskim. Rząd naszego kraju wykorzystuje pięć schematуw kredytowania eksportowego, do realizacji ktуrych proponujemy przyciągnąć naszych litewskich kolegуw.
Po pierwsze, kompensacja z białoruskiego budżetu części procent bankom-nierezydentom, ktуre kredytują nabywcуw produktуw białoruskich. System ten dobrze sprawdził się w Federacji Rosyjskiej ze Sbierbankiem, został rozszerzony na VTB bank. Jesteśmy gotowi do jego skalowania na rynku Litwy.
Po drugie. Kredytowanie eksportowe nierezydentуw (na przykład, litewskich nabywcуw białoruskich produktуw) naszego systemu bankowego.
Po trzecie, międzynarodowy leasing. Białoruski Bank Rozwoju ma kompanię filialną Promagroleasing, ktуra jest gotowa do pracy z partnerami litewskimi według schematуw międzynarodowego leasingu.
Po czwarte, uczestnictwo w programach państwowych rozwoju branży. Dla zakupu techniki białoruskiej jesteśmy gotowi do dodatkowego zmniejszenia kosztуw przeznaczonych na te cele środkуw finansowych przez krajowe bankowe i leasingowe instytucje.
Po piąte, związane państwowe kredytowanie eksportowe, ktуre w naszym kraju na szeroką skalę prowadzi Bank Rozwoju. W ramach tego schematu okres kredytowania wynosi do 5 lat, w tym okres ulgowy — 2 lata.
Proponuję biznesu litewskiemu wykorzystać te narzędzia do rozwoju wzajemnie korzystnej wspуłpracy handlowej i kredytowej.
Jakościowy rozwуj stosunkуw gospodarczych między państwami, jak sugeruje teoria ekonomii, zawiera stopniową genezę i transformację wspуłpracy handlowej w inwestycyjną, a ostatniej — w naukowo-techniczną (innowacyjną). Z Litwą wychodzimy na ten zupełnie nowy poziom: szybkiemu wzrostu wzajemnego handlu towarzyszy wzajemny przepływ kapitału, co tworzy nowe projekty w sferze innowacji. W naszych krajach dla tego są zasoby i potencjał.
Białoruś dobrze oceniają rankingi światowe: według indeksu wiedzy Banku Światowego z 146 krajуw świata jesteśmy na 45. miejscu, według indeksu gospodarki opartej na wiedzy — na 59. miejscu.
Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że sami z globalnym wyzwaniem technologicznym nie poradzimy sobie. Wielki Goethe słusznie zauważył: “Nauka i sztuka należą do całego świata”.
Umowa międzyrządowa w sprawie nauki i technologii 2008 roku pozwoliła na stworzenie Białorusko-Litewskiego Centrum Innowacji, uruchomienie wspуlnego finansowania obiecujących prac. W latach 2011 — 2012 zostało wykonano 19 wspуlnych projektуw naukowo-technicznych w dziedzinie nanotechnologii, genetyki, laserуw, ekologii i ochrony środowiska, mikrobiologii, medycyny, energetyki, nauk społecznych i humanistycznych. Kwota finansowania tych prac wspуlnie przez strony przekroczyła pуł miliona dolarуw.
W latach 2013 — 2014 będzie realizowano 14 nowych projektуw naukowo-technicznych zarуwno podstawowej i stosowanej orientacji.
To znalezienie niekonwencjonalnego gazu łupkowego na Białorusi i Litwie, rozwуj technologii leczenia raka, tworzenie nowych materiałуw.
Dobre perspektywy są w dziedzinie biotechnologii. Litwa tu jest jednym z liderуw w Europie Środkowej i Wschodniej.
Kraj ma 15 ośrodkуw badawczych biotechnologii, prowadzących opracowania poziomu światowego. W 2007 roku w Wilnie została stworzona pierwsza w krajach bałtyckich medyczno-farmaceutyczna Dolina SantariЁkės-Visoriai.
Republika Białoruś rуwnież stwarza swуj park naukowo-technologiczny “Belbiograd”. W ciągu 1,5 roku zbudowaliśmy na Białorusi i rozwijamy według naszych technologii 30 nowych innowacyjnych przedsiębiorstw zdolnych w ciągu najbliższych 2 lat, aby wyjść do produkcji na setki milionуw dolarуw.
Zapraszam naszych partnerуw litewskich do wspуłpracy, wasze wspуlne projekty z białoruskimi firmami otrzymają wsparcie finansowe i maksymalnie sprzyjające warunki.
IT-klastra. Litwa jest pierwsza wśrуd krajуw UE w przygotowaniu IT-specjalistуw na 1000 osуb. Białoruś w eksporcie usług w dziedzinie IT na mieszkańca jest 2. w świecie po Indiach. Białoruski Park Wysokich Technologii — to największy park tego typu w Europie Środkowej, siedem firm-rezydentуw ktуrego weszły w prestiżowy ranking światowy “GlobalServices 100”. Klientami Parku są spуłki z 50 krajуw świata. Zapraszamy firmy litewskie do Parku Wysokich Technologii, jesteśmy zainteresowani wymianą doświadczeń w szkoleniu w tej szybko rozwijającej się dziedzinie.
Priorytety naukowe Białorusi i Litwy są takie same, są one zgodne z platformami technologicznymi UE. Uważam, że wysoki potencjał naukowo-techniczny naszych krajуw, nawiązane kontakty pozwolą otworzyć nowy rozdział wspуłpracy innowacyjnej. Taka forma wspуłpracy zapewnia długoterminowość i wzajemne korzyści ekonomiczne. To jest w naszym wspуlnym interesie.
Białoruś konsekwentnie promuje idee otwartych platform i transferu technologicznego do EaWG, WNP i ONZ. Prezentujemy swoje inicjatywy w ramach dialogu z Unią Europejską (Partnerstwo Wschodnie).
Nasz kraj nikomu w świecie nie stwarza problemуw. Sami rozwiązujemy kwestie zrуwnoważonego rozwoju. Istotą i priorytetem polityki gospodarczej — interesy osoby. Wspуłczynnik Giniego, ktуry charakteryzuje koncentrację dochodуw, u nas jest jednym z najlepszych w Unii Europejskiej i WNP (0,284 przy średnim w UE — 0,3). Białoruś jest otwartą gospodarką. Wolumen handlu zagranicznego towarami i usługami w 2012 roku przekroczył 100 miliardуw dolarуw, podczas gdy kwota eksportowa w PKB — 85% (stosunek eksportu do PKB).
Ale absolutnie nie akceptujemy upolitycznienia procesуw wspуłpracy gospodarczej. Tym bardziej, że dotyczy to rуwnież naszych partnerуw we Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej. Wspуlna Przestrzeń Gospodarcza dla Białorusi nie jest alternatywą UE. Przy okazji, w ubiegłym roku białoruski eksport do Wspуlnej Przestrzeni Gospodarczej wzrуsł o 12 procent i o tyle samo zwiększył się do Unii Europejskiej. Wolumen eksportu jest rуwnież rуwny — 17 miliardуw dolarуw, w UE nawet trochę więcej — 17,5 miliardуw dolarуw. Czyli dla nas Wspуlna Przestrzeń Gospodarcza i UE wzajemnie się uzupełniają.
Prezydent Białorusi podjął inicjatywę “Integracja integracji” (Integration of Integrations) do tworzenia szerokiej platformy wspуłpracy i kooperacji gospodarczej w obszarze od Władywostoku do Lizbony. To jest realny projekt Eurazjatycki na zasadach wolnego handlu, niedyskryminacji, wzajemnego szacunku i konstruktywnego dialogu między narodami zamieszkującymi nasz kontynent.
Naszym zdaniem, podczas prezydencji Litwy w UE w 2013 roku po prostu musimy wdrożyć dodatkowe możliwości wzdłuż osi Białoruś — UE, zrobić krok naprzуd w normalizacji stosunkуw białorusko-europejskich. I to z pewnością zostanie docenione przez historię. Polityka sankcji, ultimatуw i dyktatu jest absolutnie beznadziejna. Ona musi pozostać w przeszłości.
Naszym dzieciom musimy pozostawić silne państwo, w ktуrym człowiek będzie zajmować centralne miejsce. I to można osiągnąć tylko poprzez wzmocnienie i rozwуj wszechstronnej wspуłpracy w naszym regionie. Białoruś jest gotowa i otwarta na wspуłpracę i dialog z Unią Europejską na zasadach wzajemnego szacunku, partnerstwa i wzajemnych korzyści. Jesteśmy gotowi do aktywnego udziału przez swуj przemysłowy i intelektualny kapitał w integracji międzynarodowej. Pana udział, Panie premierze, w tym forum otwiera nowe możliwości wspуłpracy białorusko-litewskiej. Jestem pewien, że w trakcie naszego dialogu obiecujące obszary wzajemnej wspуłpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej znajdą swуj rozwуj i będą realizowane we wspуlnych projektach. Białoruski rząd stwarza korzystne warunki dla ich rozpatrzenia i realizacji.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости