Postęp w szerokim znaczeniu

Rok 2006 dopiero nabiera rozpędu i wydarzenia, którymi zostanie wypełniony, są dopiero przed nami. Zresztą już teraz widać, że najważniejsze z nich to wybory Prezydenta — wydarzenie, które od początku ma znaczenie szczególne. Posiada ono nie tyle zabarwienie polityczne, ile wyrazistą cechę obywatelską. Wybory są właściwie tym barometrem, który mierzy temperaturę w społeczeństwie i określa jego nastrój. Niewątpliwie, w marcu pogoda będzie właśnie taka
Rok 2006 dopiero nabiera rozpкdu i wydarzenia, ktуrymi zostanie wypeіniony, s± dopiero przed nami. Zreszt± juї teraz widaж, їe najwaїniejsze z nich to wybory Prezydenta — wydarzenie, ktуre od pocz±tku ma znaczenie szczegуlne. Posiada ono nie tyle zabarwienie polityczne, ile wyrazist± cechк obywatelsk±. Wybory s± wіa¶ciwie tym barometrem, ktуry mierzy temperaturк w spoіeczeсstwie i okre¶la jego nastrуj. Niew±tpliwie, w marcu pogoda bкdzie wіa¶nie taka.
Tym nie mniej w pierwszych miesi±cach nowego roku їyjemy pod wraїeniem wydarzeс z niedalekiej przeszіo¶ci. Na podstawie materiaіуw, opublikowanych w tym numerze czasopisma, іatwo wyci±gn±ж wniosek, їe їycie siк zmienia — zdobywa nowe, bardziej nowoczesne i dosyж czкsto technologiczne cechy. Przykіady? Jest ich duїo.
Wszystko poznajemy w porуwnaniu. Przecieї niedawno і±czno¶ж komуrkowa w kraju dopiero robiіa pierwsze kroki, a komуrki byіy czym¶ nowym. I oto dowiadujemy siк, їe liczba uїytkownikуw і±czno¶ci komуrkowej na Biaіorusi siкga dwуch milionуw osуb. Dostкpno¶ж ¶rodkуw najnowszych rodzajуw komunikacji jest niew±tpliwym wskaјnikiem dobrobytu. Dosіownie w ostatnich dniach ubiegіego roku w kraju zacz±і dziaіaж trzeci operator і±czno¶ci komуrkowej — spуіka w caіo¶ci paсstwowa, ktуra o¶wiadczyіa o znacz±cym skіadniku socjalnym w swojej dziaіalno¶ci przedsiкbiorczej. I tego rodzaju okoliczno¶ci niew±tpliwie przyci±gaj± uwagк.
Zreszt± nowo¶ci na tym siк nie koсcz±. W dziedzinie і±czno¶ci pojawiіa siк dosyж ciekawa innowacja. “Beltelekom” rozpocz±і wy¶wiadczanie usіugi, umoїliwiaj±cej nie tylko rozmowy, lecz rуwnieї wymianк informacj± wideo. Moїna bкdzie nie tylko porozmawiaж przez telefon, usіyszeж gіos, lecz i zobaczyж wspуіrozmуwcк, mimo dziel±cej abonentуw odlegіo¶ci.
A oto jeszcze jedna wiadomo¶ж. Dzisiaj moїna zarezerwowaж bilet na samolot, jak to siк mуwi, nie opuszczaj±c domu. Јatwo to zrobiж z juї wspomnianej komуrki, a rуwnieї za pomoc± podі±czonego do Internetu komputera. Przyjemnie jest zdawaж sobie sprawк, їe to wіa¶nie biaіoruska krajowa spуіka lotnicza “Belavia” wychodzi na tak wysoki poziom serwisu.
Wіa¶ciwie nie zamierzaіem przytaczaж szeregu przykіadуw powoіuj±c siк tylko na nowe rodzaje usіug, ktуre dopiero wkraczaj± do naszego їycia. Ale wszystko siк uіoїyіo samo sob±, poniewaї nadal jeste¶my pod wraїeniem przeszіo¶ci, kiedy tego wszystkiego nam bardzo brakowaіo. Zmiany w їyciu powszechnym s± widoczne i z pewno¶ci± bкd± jeszcze inne. Chce siк spodziewaж, їe bкdzie ich niemaіo — rуwnieї w nowym roku. Miіe jest do¶wiadczanie uprzejmo¶ci w sklepie, kawiarni, w transporcie. Tym, wcale nie drugorzкdnym rzeczom powszechnym zaczкto po¶wiкcaж wiкcej uwagi. Widoczna jest wzajemna uprzejmo¶ж, co ¶wiadczy o rozs±dnych przejawach komunikacji miкdzyludzkiej. I to cieszy. Przecieї ufamy postкpowi nie tylko w gospodarce. W stosunkach miкdzyludzkich w niemniejszym stopniu.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter