Piłka jest okrągła

W szwajcarskim Montre odbyło się losowanie kwalifikacyjnego turnieju mistrzostw Europy-2008. Dla reprezentacji Białorusi wynik losowania okazał się o wiele przyjemniejszy niż można było oczekiwać
W szwajcarskim Montre odbyіo siк losowanie kwalifikacyjnego turnieju mistrzostw Europy-2008. Dla reprezentacji Biaіorusi wynik losowania okazaі siк o wiele przyjemniejszy niї moїna byіo oczekiwaж. Niech Paсstwo siк zgodz±, ciкїko jest liczyж na przychylno¶ж fortuny, znajduj±c siк wedіug wynikуw rankingu w przedostatnim, szуstym koszu i wiedz±c, їe przynajmniej piкж grandуw — Niemcy, Anglia, Francja, Hiszpania lub Holandia — moїe przyjechaж do Miсska broni±c swoich praw, aby trafiж do Szwajcarii i Austrii. Jednak w koсcu wszystko uіoїyіo siк nie zbyt јle. W grupie “G” zagraj±: Holandia, Rumunia, Buіgaria, Sіowenia, Albania, Biaіoru¶ i Luksemburg.

Ale nie trzeba іudziж siк co do nie zbyt surowego na pierwszy rzut oka losowania. Jednak dusza siк cieszy. Z lekkiej rкki Stefana Szapijuzy i Andreasa Hercoga, ktуrzy wyci±gali kulki z nazwami druїyn, Biaіoru¶ ominкіa monstrуw piіki noїnej. Do grupy “G” trafiіy niew±tpliwie dosyж mocne, zdolne do niespodzianek druїyny, z ktуrymi tym nie mniej daіoby siк wygraж. Co prawda trzeba przyznaж, їe potencjalnie prowadz± Holendrzy. Tym nie mniej z reprezentacj± z Kraju Tulipanуw juї nie raz spotykali¶my siк i wiemy “z czym to siк je” (czy aby s± tacy, ktуrzynie pamiкtaj± wspaniaіego zwyciкstwa nad Holendrami i “cudown±” bramkк Gerasimca?) Znowu w tej samej grupie co Biaіorusini znalazіa siк Sіowenia.

Sіoweсscy kibice umiej± kibicowaж, wywieraj±c surow± presjк jak na sкdziego, tak rуwnieї na druїynк przeciwnika. W go¶ciach jest z nimi ciкїko, natomiast w domu moїna i trzeba wygrywaж. Rumunia i Buіgaria nie raz uczestniczyіy w mistrzostwach ¶wiata, wychodz±c przy tym na stadium play-off. A to juї o wielu ¶wiadczy. Na uboczu w grupie trzyma siк chyba tylko Luksemburg, ktуry przyzwyczajony jest do roli statysty, zwiкkszaj±c punkty przeciwnikуw. Nawiasem mуwi±c, Sіowenia, Albania, Rumunia i Buіgaria to bardzo podobne druїyny, demonstruj±ce siіow±, kreatywn± piіkк noїn±, lecz jednocze¶nie dosyж niestabilne. A Biaіorusinom jest to na rкkк.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter