Ostatni bohater

Ten czołg wprawiał w przerażenie wermacht
Ruch rкki dјwigu — i czoіg zostaі umocowany na honorowym miejscu w muzeum pod otwartym niebem. Patrz±c na jego bіyszcz±cy korpus, maіo kto zgadnie, jak± trudn± podrуї odbyіa ta maszyna.

Muzeum techniki wojskowej powstaі pod Miсskiem parк lat temu z inicjatywy Federacji Zwi±zkуw Zawodowych Biaіorusi. Juї wtedy planowano zrobiж T-34 gіуwnym eksponatem. Przecieї wіa¶nie tк maszynк uwaїa siк za symbol Zwyciкstwa i legendк Wielkiej Wojny Ojczyјnianiej. Jednak przed otwarciem muzeum nie udaіo siк znaleјж czoіgu. Okazaіo siк, їe na Biaіorusi wszystkie pozostaіe “przy їyciu” T-34 s± juї dawno zajкte — znajduj± siк w memoriaіach.

— Szukali¶my czoіgu i w s±siednich krajach, zwracali¶my do Rosji, — opowiada przewodnicz±cy FZZ Leonid Kozik, — lecz na ewidencji w Ministerstwie Obrony Rosji teї nie byіo їadnego “wolnego” T-34.
Poszukiwania legendy mogіy trwaж dіugie lata, lecz nieoczekiwanie z poligonu Poleski przyszіa wiadomo¶ж: znaleziono czoіg!

Zardzewiaіy korpus bez g±sienic i motoru… Sterta starego їelaza prawie niczym nie przypominaіa przyszіy eksponat muzealny. Trudno byіo uwierzyж, їe zgrzybiaіy “dziadek” przetrwaі wojnк i 60 lat pokojowych. Czy pamiкtacie: “Czoіg jest obliczony na 4 minuty boju”? I tylko piкж gwiazd na lufie opowiadali o wydarzeniach, ktуrych ¶wiadkiem zostaі T-34. Podczas wojny czoіgi¶ci rysowali gwiazdkк za kaїd± zniszczon± maszynк wroga. Caіy gwiazdozbiуr to wielka rzadko¶ж i duma.

W koсcu wojny T-34 nie poszedі “na emeryturк”. W poіowie lat 60-tych zostaі odstawiony na poligon, їeby peіniж sіuїbк juї jako cel strzelniczy dla bombowcуw i szturmowcуw.

— Obok T-34 leїaі pocisk lotniczy pozostaіy od bombardowania 10-letniej
dawno¶ci, maszyna cudem ocalaіa, — wspomina naczelnik poligonu Poleski Sergiusz Bochan.

Jednak czoіg potrzebowaі porz±dnej restauracji. Montowano go, jak mozaikк, z kilku maszyn, znalezionych na tym samym poligonie. Byіo, po co siк staraж: wedіug danych Ministerstwa obrony to ostatni czoіg T-34 na Biaіorusi.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter