Ogólne spojrzenie

Aleksander Łukaszenko spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Wenezueli Ali Rodrigesem Arake
Dialog z Wenezuel± moїna traktowaж jako klasyczny przykіad tego, їe ujawniona zbieїno¶ж pozycji w powaїnych kwestiach handlu zagranicznego prowadzi do aktywizacji stosunkуw obustronnych. Nie moїna powiedzieж, їe do niedawna Biaіoru¶ i Wenezuela nie miaіy їadnych stosunkуw. Juї od 7 lat z rzкdu sprzedajemy do tego kraju nawozy potasowe. Z Wenezueli za¶ czas od czasu importujemy surowiec tytoniowy. Ale obrуt towarowy na razie nie przekraczaі 50 milionуw dolarуw rocznie. Zreszt± s± podstawy, aby przypuszczaж, їe niedіugo obustronna wspуіpraca jak w gospodarczej, tak rуwnieї w politycznej strefach bкdzie rozwijaіa siк bardziej dynamicznie. Prezydenci obydwуch krajуw Aleksander Јukaszenko i Ugo Czawes ujawnili zbieїno¶ж pogl±dуw, wystкpuj±c niedawno na 60. posiedzeniu Generalnej Assemblee ONZ.

Ali Rodriges wspomniaі o tym: “Mamy duїo wspуlnego w sprawach miкdzynarodowych. W szczegуlnym stopniu dotyczy to poszukiwania nowego systemu rуwnowagi. Po rozpadzie ZSRR w ¶wiecie zaistniaіa bardzo niebezpieczna sytuacja. Obecnie dojrzaіa pilna konieczno¶ж poszukiwania nowych drуg w celu osi±gniкcia rуwnowagi w ¶wiecie”.

Jak wynika ze sіуw Aleksandra Јukaszenki, gospodarki Biaіorusi i Wenezueli nie s± konkurentami. Raczej uzupeіniaj± siк nawzajem, i mamy co zaproponowaж sobie nawzajem. Produkujemy coraz wiкcej konkurencyjnych towarуw, ktуre ciesz± siк popytem w caіym ¶wiecie — zaznaczyі Prezydent. — Dzisiaj nadszedі czas, kiedy w wyniku dywersyfikacji naszej dziaіalno¶ci w handlu zagranicznym chcieliby¶my powaїnie pracowaж w Ameryce, przede wszystkim za¶ — w Ameryce Јaciсskiej. Szukamy tam przyjaciуі, tych paсstw, ktуre pomog± nam w nawi±zaniu powaїnej sieci realizacji naszych moїliwo¶ci”. Aleksander Јukaszenko jest przekonany, їe partnerstwo strategiczne z Wenezuel± bardzo by siк przydaіo. W niedalekiej przyszіo¶ci w przypadku wspуlnej chкci da siк osi±gn±ж obrуt towarowy na poziomie poіowy miliarda.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи