Ma na imię Wiera

“ Mam daleko idące plany. Teraz, na przykład, marzę o tym, by zaśpiewać przed liczną publicznością i usłyszeć, jak podśpiewuje mi cała sala. Wiem, do tego jeszcze długa droga… Ale będę szła naprzód. Może powoli, ale pewnie ”
Nie mogіam nawet sobie wyobraziж, jak bardzo jest piкkna. Zapiera dech w piersi! Widzк j± jako modelkк… Ale statyczne pozowanie przed kamerami Wiera Karietnikowa uwaїa za zajкcie zbyt nudne jak dla niej. Jak kaїda іadna dziewczynka Wiera marzyіa o tym, by zostaж artystk±. Urocz± i tajemnicz±, jak… Jak Wiera Karietnikowa!

Zreszt± ona nie lubi їadnych porуwnaс. Uparcie potrz±sa wodospadem zіotych wіosуw i pewnie mуwi: “Jestem Wiera”.

— Wiero, po raz pierwszy o tobie jako o “pocz±tkuj±cej i obiecuj±cej piosenkarce” usіyszaіam rok temu od Nikoіaja Skorikowa. Jest twoim producentem?

— Na razie nie mam producenta. A Nikoіaj bardzo mi pomуgі na pocz±tku. Zawsze chciaіam ¶piewaж, ale nie brano mnie na powaїnie. Straciіam nadziejк i postanowiіam zostaж ekonomist± w dziedzinie gospodarki miкdzynarodowej. Teraz jestem na czwartym roku. Ale i tak startowaіam w konkursach mіodych wykonawcуw. Na jednym z nich poznaіam Nikoіaja Skorikowa. Widocznie spodobaіam mu siк, bo zaproponowaі, їebym ¶piewaіa w jego back-wokalu — na pocz±tek. Im dalej — tym lepiej: do swoich programуw zacz±і wprowadzaж moje wystкpy solowe. Pујniej byіy kwalifikacje do projektu “Artysta narodowy”. Teraz jestem juї samodzieln± artystk±, wspуіpracujк ze wspaniaіym kompozytorem Leonidem Szyrynem.

— Wiero, nie jest chyba tajemnic±, їe piкkne dziewczyny czкsto d±ї± na scenк, aby zrobiж tak zwan± “kobiec±” karierк: rok na scenie, a pујniej — zam±їpуj¶cie za bogatego pana. I їegnaj ¶piew...

— Zam±їpуj¶cie w wieku 21 lat? To by byіo niem±dre. Mam daleko id±ce plany. Teraz, na przykіad, marzк o tym, by za¶piewaж przed liczn± publiczno¶ci± i usіyszeж, jak pod¶piewuje mi caіa sala. Wiem, do tego jeszcze dіuga droga… Ale bкdк szіa naprzуd. Moїe powoli, ale pewnie.

— A je¶li kto¶ warto¶ciowy o¶wiadczy siк tobie? Skusisz siк?

— Podoba mi siк zdobywanie wiedzy w krainie miіo¶ci, poszukiwanie rozmaitych drуg do serca mкїczyzny. Lubiк czuж na sobie zachwycone spojrzenia, k±paж siк w komplementach, flirtowaж, kokietowaж. Czasami chce siк pobyж lekkomy¶ln±. W takich klimatach czujк siк jak ryba w wodzie. Moїe kiedy¶ napiszк swуj poradnik o sztuce uwodzenia.

Zreszt± dorastaіam w dobrej rodzinie i bardzo powaїnie podchodzк do instytucji maіїeсstwa. Po prostu teraz nie jestem gotowa, aby nad tym siк zastanawiaж. Na razie chcк twardo stan±ж na nogach w swoim zawodzie.

— A propos rodziny. Po tym, jak wziкіa¶ udziaі w “Arty¶cie narodowym”, mуwiono, їe masz “plecy”. Przeciкtnemu obywatelowi ciкїko jest zrozumieж, їe na kanaі “Rosja” da siк trafiж bez pieniкdzy i znajomo¶ci. Juї tak± reputacjк maj± te konkursy…

— Sіyszaіam nawet nieraz, їe mуj ojciec trzyma biznes naftowy. Tak nie jest. Jest zwykіym elektrykiem w jednym z zakіadуw. Moja matka pracuje jako nauczycielka matematyki. Co jeszcze dodaж? Mama mіodszego brata. Bardzo przystojnego. Namawiaіam go, їeby zostaі modelem. Ale jest bardzo powaїny. Podoba mu siк studiowaж ekonomiк. Co do sprzedajno¶ci konkursуw — mnie osobi¶cie nikt nie proponowaі nic do kupienia.

— A sk±d siк wziкіa plotka, їe jeste¶ krewn± Јajmy Wajkule

— Piкkna dziewczyna, tym bardziej taka, ktуra osi±ga sukces, powinna siк przyzwyczajaж do istnienia osуb zazdrosnych i nieїyczliwych. Przykre. Staram siк pozytywnie patrzeж na ¶wiat, nikomu nie robiк їadnych ¶wiсstw. Ale je¶li docina siк mi bez powodu, mam odpowiedј: “Kto ci przeszkadza robiж to, co robiк ja?”.

— Spуjrzmy w przyszіo¶ж. Kto bкdzie reprezentowaі Biaіoru¶ na Eurowizji w 2006 roku?

— Piotr Jeіfimow.

— A ja s±dzк, їe Polina Smoіowa.

— Jeіfimow bardzo powaїnie przygotowuje siк do tego konkursu. I wedіug mnie naleїy mu siк to.

— A ty nie zaryzykujesz?

— Juї przygotowaіam piosenkк. Ale bardziej martwi± mnie kwalifikacje republikaсskie.

— Przed tak powaїnym zadaniem trzeba dobrze odpocz±ж.

— Nie wychodzi mi. Sierpieс i wrzesieс mam juї rozpisane.

— Jakie¶ powaїne koncerty?

— Nie, wystкpy w klubach, w miastach. Wiesz, nie naleїк do tych piosenkarek, ktуre uwaїaj±, їe ¶piewanie na placu jest nieprestiїowe.

Anna Szadryna
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter