Królowa orkiestry

Solistka Państwowej orkiestry koncertowej Republiki Białoruś Natalia Tamelo przygotowuje nową płytę orazkoncert solowy
Juї od 12 lat Natalia Tamelo jest primadonn± orkiestry. Ma projekty solowe i “prywatnych” fanуw. Ale na scenie nie wyobraїa siebie bez mocnego, їywego dјwiкku orkiestrowego. Kiedy¶ sama trafiіa do sіynnej orkiestry jako mіoda, dobrze zapowiadaj±ca siк piosenkarka.

Przez lata dziaіalno¶ci twуrczej w jednym z najmocniejszych zespoіуw muzycznych kraju pod batut± Michaіa Finberga Natalia przeksztaіciіa siк w diwк. Їaden wielki estradowy koncert “na їywo”, їadne znacz±ce show telewizyjne nie obchodzi siк bez piosenek i teledyskуw Tamelo.
Ona zawsze zaskakuje nieoczekiwan± zmian± wizerunkуw scenicznych, i tylko jej mocny gіos pozostaje niezmienny.

Dzisiaj Natalia czasami samodzielnie przeprowadza prуby z mіodymi wokalistami orkiestry. Przecieї ma wyksztaіcenie dyrygenta chуrowego. Wielbiciele twуrczo¶ci piosenkarki wiedz± rуwnieї o jej zdolno¶ciach kompozytorskich. Poіowк piosenek z jej ubiegіorocznej pіyty “Doїdis’” (Doczekaj siк), ktуra zreszt± weszіa do liczby liderуw sprzedaїy na Biaіorusi, napisaіa ona sama. Materiaі do nowej pіyty Natalia jak zwykle przygotowuje sama, przy udziale znanego kompozytora Leonia Szyryna.
Jednym z najgіo¶niejszych tematуw kroniki towarzyskiej w zeszіym roku byіo wesele Natalii Tamelo. Po ponad 6 latach wspуlnego їycia z partnerem Igorem gwiazda postanowiіa zalegalizowaж ten zwi±zek.

Impreza z okazji ¶lubu rzeczywi¶cie okazaіa siк jedn± z najbardziej klimatycznych imprez ¶wiatowych — z go¶жmi-gwiazdami, limuzynami i fajerwerkami, jak na idoli przystaіo.

Teraz w krкgach muzycznych mуwi siк tylko o tym, їe Natalia Tamelo przygotowuje siк do nowej dla siebie roli matki. Przecieї jej najbliїsza przyjaciуіka, popularna piosenkarka, aktorka i spikerka Јarysa Grybalowa juї “wyprzedza” Nataszк o dwуjkк dzieci. “Zastanawiam siк nad tym” — mуwi Natalia. — Postaram siк nie zawie¶ж oczekiwaс moich rodzicуw, ktуrzy bardzo chc± mieж wnukуw. Ja i mуj m±ї postanowili¶my, їe juї nic nie przeszkadza nam trochк zwiкkszyж rodzinк”.

Teraz orkiestra ustala repertuar solowego wystкpu Natalii na gіуwnym placu koncertowym kraju — w Paіacu Republiki. Prуby rozpoczn± siк od razu po ¶wiкtach Boїego Narodzenia i Sylwestrze. Oczywi¶cie w koncercie weјmie udziaі wiele popularnych biaіoruskich artystуw, przyjaciуі Tamelo, Przecieї “przez orkiestrк” przeszіa wiкkszo¶ж dzisiejszych gwiazd. Nie darmo nazywa siк j± “estradow± kuјni± kadr” na Biaіorusi.

Wkrуtce po koncercie ukaїe siк nowa pіyta piosenkarki. Teraz ona caіy czas spкdza w studiu — nagrywa nowe piosenki, omawia z producentami teledyskуw plany dotycz±ce nowego wideo. A jeszcze Natalia nie rozstaje siк z marzeniem o reprezentacji Biaіorusi na konkursie “Eurowizja”.

Piosenkarka opowiedziaіa, їe zamierza ponownie wzi±ж udziaі w narodowej eliminacji. I nadmieniіa w tajemnicy, їe piosenka — stuprocentowy przebуj — jest juї gotowa.

Anna Szadryna
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter