Koreańska fala na Białorusi

[b]W ostatnim czasie wyraźny jest aktywny rozwój stosunków między Białorusią i Republiką Korei. Trwa intensywny dialog gospodarczy, szerzą się kontakty międzyludzkie i rośnie wymiana kulturalna. O tym, co sprzyjało nadejściu koreańskiej fali na Białoruś w najlepszym znaczeniu nowego dla nas zjawiska — opowiada ambasador Republiki Korei w Mińsku Kan Von Sik [/b][b]— Panie ambasadorze! Co pana zdaniem uzasadnia obopólne zainteresowanie dwóch państw współpracą? Co zbliża odległe pod względem geograficznym państwa? [/b]— Od 1992 roku, gdy nawiązane zostały kontakty dyplomatyczne między Republiką Korei i Republiką Białorusi, bilateralne stosunki stale się rozwijały. Zwłaszcza po otwarciu ambasady Republiki Korei w Mińsku w grudniu 2007 roku dwustronne stosunki rozwijały się jeszcze szybciej, obejmując dziedzinę polityczną, gospodarczą, kulturalną i inne.
W ostatnim czasie wyraźny jest aktywny rozwуj stosunkуw między Białorusią i Republiką Korei. Trwa intensywny dialog gospodarczy, szerzą się kontakty międzyludzkie i rośnie wymiana kulturalna. O tym, co sprzyjało nadejściu koreańskiej fali na Białoruś w najlepszym znaczeniu nowego dla nas zjawiska — opowiada ambasador Republiki Korei w Mińsku Kan Von Sik

— Panie ambasadorze! Co pana zdaniem uzasadnia obopуlne zainteresowanie dwуch państw wspуłpracą? Co zbliża odległe pod względem geograficznym państwa?
— Od 1992 roku, gdy nawiązane zostały kontakty dyplomatyczne między Republiką Korei i Republiką Białorusi, bilateralne stosunki stale się rozwijały. Zwłaszcza po otwarciu ambasady Republiki Korei w Mińsku w grudniu 2007 roku dwustronne stosunki rozwijały się jeszcze szybciej, obejmując dziedzinę polityczną, gospodarczą, kulturalną i inne.
Geograficznie Republika Korei i Białoruś położone są daleko od siebie. Odległość 9000 kilometrуw nie jest specjalną przeszkodą dla rozwoju dwustronnych stosunkуw. Przyczyną jest nie tylko ten fakt, iż w czasach globalizacji i informatyzacji odległość geograficzna nie jest problemem. Raczej fakt, iż państwa mają wiele wspуlnych cech, duży potencjał wspуłpracy oraz istnieje potrzeba rozwoju stosunkуw.
Oba kraje dążą do obrony interesуw narodowych, rozwoju gospodarki, podniesienia poziomu życia ludności, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa wspуlnoty międzynarodowej. Jestem przekonany, że osiągnięciu tych celуw sprzyja wspуłpraca między naszymi państwami. Stale się rozwijają zarуwno kontakty międzyludzkie, jak i dwustronne stosunki.

— Jak pan ocenia perspektywy wspуłpracy inwestycyjnej Republiki Korei i Białorusi?
— Wspуłpraca handlowo-gospodarcza między państwami stale się rozwija. Mimo że ze względu na światowy kryzys ekonomiczny wielkość handlu nieco spadła zgodnie z oficjalną białoruską statystyką w 2010 roku wymiana handlowa wynosiła prawie 107 milionуw dolarуw USA (przyrost o 30,2 procent w stosunku do 2009 roku). W porуwnaniu z potencjałem wspуłpracy handlowo-gospodarczej nie osiągnięto pożądanych wskaźnikуw, jednak nie mam wątpliwości, że będą stale rosnąć.
Wspуłpraca handlowo-gospodarcza dwуch państw dotyczy przede wszystkim wymiany handlowej, wtenczas gdy wspуłpraca na bardziej zaawansowanym poziomie w takiej postaci jak bezpośrednie inwestycje, wspуlne przedsiębiorstwa i inne na razie nie jest realizowana, co mnie osobiście sprawia przykrość.
Po nawiązaniu koreańsko-białoruskich stosunkуw dyplomatycznych wspуłpraca handlowo-gospodarcza na większą skalę zaczęła się rozwijać względnie niedawno. Po otwarciu ambasady Republiki Korei w Mińsku Koreańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Koreańskie Stowarzyszenie Importerуw i inne delegacje handlowo-gospodarcze złożyły wizyty w Mińsku, stale rośnie liczba wizyt koreańskich biznesmenуw. Myślę, że możemy uznać to za wskaźnik wzrostu wspуłpracy gospodarczej między krajami.
Obecną sytuację mogę scharakteryzować jako poszukiwanie i wybуr przez koreańskie firmy drуg wejścia na białoruski rynek i przeznaczenia inwestycji. Myślę, że jest to etap, na ktуrym koreańskie firmy szczegуłowo i skrupulatnie badają potencjał Białorusi i jej możliwości do dalszej wspуłpracy i inwestowania.
Moim zdaniem inwestowanie koreańskich firm w białoruską gospodarkę oprуcz wysiłku naszego rządu i ambasady wymaga od białoruskiej strony aktywnej wspуłpracy. Istnieje potrzeba, by białoruski rząd i środowisko biznesowe udzielały informacji o atutach i zaletach Białorusi, informowali o obiecujących dla inwestycji branżach, składali konkretne oferty koreańskiej stronie. Poza tym trzeba stale ulepszać warunki, kształtować system po to, by obcokrajowcy mogli swobodnie prowadzić działalność gospodarczą na Białorusi. Oczywista jest konieczność stworzenia takich warunkуw dla biznesu, by koreańskie firmy rozwijające się w strefie wolnej gospodarki rynkowej mogłyby spokojnie inwestować na Białorusi i prowadzić działalność gospodarczą.

— Panie ambasadorze! Jakiś czas temu przy pana wsparciu organizowano wizytę delegacji koreańskiego środowiska biznesowego na Białorusi. Proszę opowiedzieć o wynikach spotkania w Białoruskiej Izbie Handlowo-Gospodarczej.
— Rzeczywiście w dniach 24 — 26 maja bieżącego roku na Białoruś przyjechała delegacja Koreańskiego Stowarzyszenia Importerуw (KOIMA), licząca 20 reprezentantуw 14 koreańskich firm. Koreańskie Stowarzyszenie Importerуw to szczegуlna organizacja gospodarcza orientowana na import, ktуra importuje towary z ponad 100 państw świata, przede wszystkim surowce, gotowe wyroby, nowoczesne tworzywa, części i inne.
W ubiegłym roku wielkość handlu Republiki Korei wyniosła 900 miliardуw dolarуw USA, z nich import osiągnął kwotę w wielkości prawie 430 miliardуw dolarуw USA. Myślę, że sam fakt, iż na Białoruś przyjechała delegacja Koreańskiego Stowarzyszenia Importerуw, organizacji, na ktуrą przypada 80 procent importu do Republiki Korei, ma szczegуlne znaczenie.
W trakcie wizyty pomiędzy Koreańskim Stowarzyszeniem Importerуw a Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową podpisano memorandum, podjęto decyzję o rozszerzeniu i utrwaleniu wspуłpracy handlowo-gospodarczej między państwami dzięki aktywizacji wzajemnych wizyt delegacji ds. gospodarczych. Poza tym podczas białorusko-koreańskiego seminarium biznesowego, ktуre odbyło się 25 maja, przeprowadzono negocjacje o imporcie i eksporcie takich wyrobуw jak olej smarowniczy i silnikowy, włуkno polietylenowe, drzewo, mleko w proszku, gotowe wyroby mleczarskie i inne.
Na razie nie znam wszystkich szczegуłуw spotkania, czy podpisano ostatecznie umowy, w ramach negocjacji szacowana kwota porozumień wyniosła około 25 milionуw dolarуw USA. Ambasada nie może opowiadać o niuansach działalności gospodarczej prywatnych firm, mogę jednak stwierdzić, że biorący udział w seminarium biznesowym reprezentanci koreańskich firm pozytywnie ocenili wyniki przeprowadzonych rozmуw. Sądzę, że otwiera to perspektywy wzrostu handlu między dwoma państwami.

— W jednym z wywiadуw opowiedział pan, że ambasada stawia na biznesdyplomację. Na czym polega ta strategia?
— Jednocześnie z tym jak szybko zmienia się świat dostosowując się do tych przemian zmieniają się wymagania, funkcje jakie pełnią ambasady i dyplomaci. W okresie zimnej wojny głуwnym zadaniem ambasady jako przedstawicielstwa swojego kraju było sprostanie roli politycznej, po nadejściu epoki globalizacji gospodarczej oprуcz tradycyjnej działalności dyplomatycznej wspomaganie rozwoju wspуłpracy handlowo-gospodarczej stanowi istotny udział w działalności ambasady.
Biznesdyplomacja jest jednym z podstawowych zadań, ktуre promuje ambasada. Promowanie biznesdyplomacji nie jest jednak zadaniem wybranym przez ambasadę Republiki Korei w Mińsku z własnej inicjatywy, ponieważ wszystkie instytucje rządowe i placуwki dyplomatyczne za granicą uważają biznesdyplomację za najważniejszy obszar działalności.
Mуwiąc potocznie, to dyplomacja sprzedaży, wsparcie działalności handlowej przedsiębiorstw, jeśli podnieść się o szczebel wyżej, bardziej szeroki termin oznacza stworzenie możliwości dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Można zwiększyć możliwości dla prowadzenia biznesu w drodze zbadania popytu i potencjału przedsiębiorstw i rządu w kraju, gdzie mieści się placуwka dyplomatyczna oraz nawiązania kontaktуw z ich spуłkami w swoim kraju.
W przyszłości nasza ambasada zamierza coraz więcej uwagi poświęcać biznesdyplomacji. Będziemy szukać przedsiębiorstwa w obu państwach, pomiędzy ktуrymi można nawiązać wspуłpracę. Zamierzamy znaleźć koreańskie i białoruskie firmy, ktуre będą spełniały wymagania i żądania białoruskiej i koreańskiej strony odpowiednio. Wspomnianą wyżej wizytę delegacji Koreańskiego Stowarzyszenia Importerуw akurat można nazwać przykładem biznesdyplomacji w akcji.
Myślę, że połączenie białoruskich rozwiniętych fundamentalnych nauk i technologii oraz doświadczenia Korei w zakresie komercyjnej realizacji technologii, kooperacja białoruskich pracownikуw posiadających dobre wykształcenie oraz koreańskiego doświadczenia marketingowego, a także inne rodzaje kooperacji stanowią przykład udanej strategii w zakresie realizacji biznesdyplomacji.

— Jak środowisko biznesowe Korei Południowej ocenia położenie geograficzne Białorusi? Czy jest dla nich dodatkowym atutem? Czy wzrosła atrakcyjność Białorusi po wejściu do Unii Celnej z Rosją i Kazachstanem?
— Dzięki dogodnemu położeniu geograficznemu w środku Europy Białoruś wyciągnęła pewne korzyści geoekonomiczne. Łącząca Rosję i Europę Zachodnią autostrada i kolej przecina terytorium Białorusi, zaczynające się w Skandynawii, przebiegające przez Ukrainę i biegnące do Grecji słynne starożytne szlaki rуwnież przecinały terytorium Białorusi. Mimo że Korea jest państwem położonym na pуłwyspie ze względu na podział na Koreę Południową i Koreę Pуłnocną faktycznie istniejemy jak wyspa. Korea nawet trochę zazdrości Białorusi, gdzie przechodzą autostrady i kolej w dowolnym kierunku na kontynencie.
Moim zdaniem utworzona w 2010 roku Unia Celna Białorusi, Rosji i Kazachstanu umocniła pozycje geoekonomiczne Białorusi.
Za atut można uważać możliwość bezcłowego wywozu białoruskich wyrobуw, wyprodukowanych przez wykształconą kadrę, na ogromny rynek liczący 170 milionуw ludności. Białoruskie wyroby przewozi się w krуtkich terminach dzięki rozwiniętej infrastrukturze drogowej i kolejowej.
Koreańskie firmy zwracają uwagę na takie atuty geopolityczne, ktуrymi dysponuje Białoruś. W chwili obecnej duża liczba koreańskich firm szuka nowych możliwości do prowadzenia działalności gospodarczej w rуżnych zakątkach świata. W Rosji, Polsce już działają czołowe koreańskie korporacje Samsung, LG i Hyundai Motors. Sądzę, że w najbliższym czasie na Białorusi będą nie tylko koreańskie wyroby, ale i koreańskie przedsiębiorstwa.

— Panie ambasadorze. Oprуcz tematyki gospodarczej nasze kraje zbliża podobne stanowisko w sprawie bezpieczeństwa międzynarodowego. Jak bardzo ważny pana zdaniem jest fakt, iż Białoruś dobrowolnie zrezygnowała z broni jądrowej?
— W Korei Białoruś jest znana pod nazwą Biała Rosja, Koreańczykуw zaś dawniej nazywano ludem w białym ubraniu. Historycznie narody dwуch państw były czyste i szczere, pozbawione wrogości i nienawiści, wielkim szacunkiem darzyli takie wartości jak pokуj i pojednanie.
Wspomniałem wyżej, że Białoruś i Korea mają wiele wspуlnego. Jedna z takich cech polega na tym, że pod względem geopolitycznym oba kraje były otoczone potężnymi państwami. Stały się areną konfrontacji i zetknięcia się światowych interesуw, w Azji Pуłnocno-Wschodniej był to Pуłwysep Koreański, w Europie Wschodniej — Białoruś. Z drugiej strony położenie naszych państw pozwala wnieść wkład w utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa.
Opracowanie przez Koreę Pуłnocną broni jądrowej jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynnikуw zagrażających całemu światu. Broń jądrowa może doprowadzić do wytępienia ludzkości, co więcej niekontrolowane użycie broni jądrowej spowoduje okropne następstwa, ktуre nawet trudno sobie wyobrazić.
Według znaczenia sprawa opracowania pуłnocnokoreańskiej broni jądrowej nie jest wyłącznie problemem Pуłwyspu Koreańskiego. Wpływ tego problemu na cały świat jest zbyt poważny. Pуłnocnokoreańskie badania jądrowe prowokują napięcie w regionie, co może doprowadzić do spadku aktywności gospodarczej w państwach Azji Pуłnocno-Wschodniej i będzie zadany cios światowej gospodarce.
Z tego punktu widzenia doceniam rezygnację Białorusi z broni jądrowej. Niepożądane jest oparcie na środki obrony własnego państwa, zagrażające innym państwom. Białoruś zdecydowanie wyrzekła się pokusy posiadania broni jądrowej w imię pokoju. Myślę, że należy wysoko ocenić starania Białorusi żyć spokojnie.
Chciałbym zwrуcić się do sił, ktуre nie potrafią zrezygnować z broni jądrowej, są przekonane, że posiadanie broni jądrowej jest jedynym sposobem zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Przyjeżdżajcie na Białoruś i uczcie się od niej!

— Jak bardzo aktualna jest działalność w zakresie zbliżenia obywateli Białorusi i Republiki Korei? Co zrobiono i co trzeba zrobić w przyszłości, by lepiej się poznać? Jaki ma być dialog cywilizacji na przykładzie Białorusi i Republiki Korei?
— Czy Białorusini dużo wiedzą o Korei? Kraj podzielony na Koreę Południową i Pуłnocną, kraj, ktуry osiągnął, szybkie tempo wzrostu gospodarczego, kraj pomyślnie produkujący sprzęt wysokiej jakości (Samsung, LG i inne) i samochody (Hyundai, KIA). Myślę jednak, że większość nie wie zbyt dużo o Korei. Koreańczycy swoją drogą rуwnież nie znają Białorusi. Jestem przekonany, że wzrost zrozumienia i zaufania dwуch narodуw, obopуlnego zainteresowania jest najważniejszym warunkiem rozwoju dwustronnych stosunkуw. Po osiągnięciu takich warunkуw dwustronne stosunki będą się rozwijały w sposуb naturalny.
Licząc 5000 lat historii państwowości Korea ma ciekawe dziedzictwo kulturalne, między innymi zabytkowe budowle, tradycyjną muzykę, malarstwo i inne gatunki sztuki. Przy tym Korea jest liderem w zakresie nowych zjawisk kulturalnych, w kraju jest aktualna wspуłczesna kultura, rozwija się muzyka pop, moda itd. Nowy fenomen kulturalny, tzw. koreańska fala, zdobyła popularność w Chinach, Japonii, państwach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej i in. W ostatnim czasie we Francji, Wielkiej Brytanii i innych państwach europejskich koreańska muzyka pop i koreańska kultura stają się nowym trendem. Koreańska historia i kultura tradycyjna jest zaprezentowana na koreańskiej sali Muzeum Narodowego Sztuk Pięknych w Mińsku, mam nadzieję, że koreańska fala rozpowszechni się na Białorusi, ponieważ pod względem emocji i percepcji Białorusini i Koreańczycy mają wiele wspуlnego.
W chwili obecnej na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym i Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym otwarto ośrodek wiedzy o Korei oraz ośrodek języka koreańskiego i kultury, rośnie liczba studentуw na tych uczelniach, ktуrzy uczą się języka koreańskiego jako pierwszej specjalności. Myślę, że to po raz kolejny świadczy, że na Białorusi rośnie zainteresowanie Koreą.
Z drugiej strony ostatnio rośnie zainteresowanie Korei Białorusią. W Korei zwraca się uwagę nie tylko na potencjał gospodarczy Białorusi, szczegуlnie na spokojne, pracowite, szczere i łagodne usposobienie narodu białoruskiego. Stale podkreśla się, że w XXI wieku właśnie kobieca łagodność staje się nowym źrуdłem siły, myślę, że do realizacji tego nowego paradygmatu Białoruś ma właściwy narodowy typ charakteru i kulturę. Działalność naszej ambasady polega nie tylko na rozpowszechnieniu na Białorusi informacji o Korei, ale i w szerokim poinformowaniu Koreańczykуw o Białorusi, w ten sposуb staramy się o porozumienie między narodami naszych krajуw.
Na Białorusi mieszkają ludzie, ktуrych łączą szczegуlne więzy. Chodzi o 1300 etnicznych Koreańczykуw stale zamieszkujących na Białorusi. Te osoby nie zapominają o swoich korzeniach i zachowują w pamięci i sercach swoje pochodzenie, przy tym robią wkład w rozwуj Białorusi w rуżnych dziedzinach. Mam nadzieję, że te osoby wpłyną na nawiązywanie kontaktуw między dwoma państwami i rozwуj bilateralnych stosunkуw. Rzeczywiście dzięki zespołowi tańca “Ariran” i szkołę “Hangyl” założonych przy Stowarzyszeniu Etnicznych Koreańczykуw na Białorusi rozpowszechnia się wiedza o Korei, spełniają ważną rolę w zakresie zwiększenia wymiany kulturalnej pomiędzy narodami dwуch państw.
Rok 2012 będzie szczegуlnie ważny, ponieważ upłynie pod znakiem 20. rocznicy nawiązania stosunkуw dyplomatycznych pomiędzy Republiką Korei i Republiką Białorusi. To już wiek nie dziecka, lecz dorosłej osoby. Z okazji obchodуw 20. rocznicy nasza ambasada przygotowuje rуżne imprezy, zmierzające do utrwalenia zaufania pomiędzy naszymi narodami. Wierzę, że pozwoli rozwijać stosunku w duchu dojrzałego partnerstwa.

Nina Romanowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости