Graj, kochana gitaro!

Na Białorusi po raz dwunasty z sukcesem odbył się Międzynarodowy festiwal “Renesans gitary”
Mimo їe gіуwne wydarzenia zgodnie z tradycj± odbywaіy siк w Homelu, festiwal wystartowaі w stolicy. Odbyі siк tutaj duїy koncert z udziaіem najlepszych muzykуw Biaіorusi, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii oraz innych krajуw. Wystкpowali prawdziwi wirtuozi gitary. Na przykіad Dymitr Illarionow z Moskwy ostatnio zajmuje wyі±cznie pierwsze miejsca na wszystkich prestiїowych konkursach miкdzynarodowych. Natomiast hiszpaсskiego gitarzystк Oskara Gusmana uznano za jednego z najlepszych wykonawcуw flamenco w ¶wiecie. Ucieszyli sіuchaczy rуwnieї miсscy gitarzy¶ci — Aleksander Terechow, Sergiusz Antiszyn, trzykrotna laureatka konkursуw miкdzynarodowych Julia Јonska oraz mіody zespуі “165” w nastкpuj±cym skіadzie: Dymitr Lewitin, Aleksander Sereda oraz Kiryі Iljin. Zwykle na pierwszym koncercie w Miсsku scenк udostкpnia siк nie tylko mistrzom gitary, lecz rуwnieї mіodym talentom. W tym roku, podobnie jak ostatnio, najmіodsz± uczestniczk± festiwalu zostaіa dziesiкcioletnia mieszkanka Miсska Julia Їyіko. A propos, na festiwalu brzmiaіa muzyka rуїnych rodzajуw i kierunkуw: klasyka, jazz, ale niezmienny byі kunszt wykonania.

— “Renesans gitary” to jedno z najjaskrawszych wydarzeс w їyciu muzycznym — zaznaczyі prezes Klubu Gitarzystуw Biaіorusi Oleg Kopienkow. — I to, їe jego koncerty zawsze odbywaj± siк przy wypeіnionej widowni, pokazuje, jak duїe jest zainteresowanie publiczno¶ci tym dawnym, ale nigdy nie starzej±cym siк instrumentem.

Koncerty festiwalowe odbyіy siк nie tylko w Miсsku i Homelu. Arty¶ci spotkali siк z wielbicielami gitary w wielu miastach Biaіorusi. I tak Oskar Gusman wyst±piі w Brze¶ciu, natomiast ukraiсski muzyk Wіodzimierz Docenko — w Miсsku. Mieszkaсcy Їіobina za¶ mieli okazjк odwiedziж koncert wirtuoza Dymitra Illarionowa.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter