“Ericsson” i młodzież

W ramach V. Międzynarodowego Kongresu “Współpraca elektroniczna. Park Zaawansowanych Technologii. Bezpieczne załączniki telematyczne” w Mińsku odbyło się nagradzanie zwycięzców otwartego konkursu, zorganizowanego przez szwedzkiego producenta wyposażenia telekomunikacyjnego “Ericsson” i Narodową Akademię Nauk Białorusi
W ramach V. Miкdzynarodowego Kongresu “Wspуіpraca elektroniczna. Park Zaawansowanych Technologii. Bezpieczne zaі±czniki telematyczne” w Miсsku odbyіo siк nagradzanie zwyciкzcуw otwartego konkursu, zorganizowanego przez szwedzkiego producenta wyposaїenia telekomunikacyjnego “Ericsson” i Narodow± Akademiк Nauk Biaіorusi.
Mіodzi biaіoruscy specjali¶ci przedstawili do konkursu swoje pomysіy, dotycz±ce tworzenia portalu zaі±cznikуw do telefonii komуrkowej w wybranym przez nich regionie. Certyfikaty imienne zwyciкzcom wrкczyli prezes Prezydium Akademii Nauk Michaі Miasnikowicz i menadїer ds. komunikacji “Ericsson” w Europie Wschodniej i Azji ¦rodkowej.

Konkurs przewidywaі gікbok± wiedzк techniczn± uczestnikуw oraz ich umiejкtno¶ж orientowania siк we wspуіczesnej sytuacji rynkowej i przedsiкbiorczo¶ж. W tym roku zgodnie z zadaniem konkursowym uczestnicy opracowywali pomysі tworzenia portalu komуrkowego. W tym celu trzeba byіo dokonaж analizy istniej±cego lub potencjalnego rynku usіug nie gіosowych dla abonentуw і±czno¶ci komуrkowej w konkretnym regionie i nie tylko zaproponowaж pomysі stworzenia portalu komуrkowego, lecz uzasadniж projekt pod wzglкdem potencjalnej atrakcyjno¶ci dla abonentуw. Po okre¶leniu gіуwnych docelowych grup abonentуw portalu, dla kaїdej z ktуrych miaі byж zaoferowany swуj zestaw usіug, uczestnicy konkursu szczegуіowo opracowywali jedn± unikaln± usіugк.

Laureatami konkursu zostali studenci Biaіoruskiego Uniwersytetu Paсstwowego Aleksy Poluch — za opracowanie portalu komуrkowego “M-packs”, Roman Sergiejew — za zaproponowany pomysі portalu “Mobiler” oraz Sergiusz Zyrianow — za pomysі portalu “Crystal Eye”.

Komisja ds. nagradzania odznaczyіa specjalnymi nagrodami wynalazki studentуw Grodzieсskiego Uniwersytetu Paсstwowego Jurija Kuzniecowa i Andrzeja Malczewskiego.

“Trudno przeceniж waїno¶ж biaіoruskiego rynku telekomunikacyjnego dla firmy “Ericsson” — powiedziaі podczas swojego wyst±pienia Prezes firmy “Ericsson” w Europie ¦rodkowej i Azji Centralnej Bjorn Hemstad. — W warunkach dynamicznego rozwoju branїy telefonicznej firma “Ericsson” jako czoіowy ¶wiatowy dostawca rozwi±zaс telekomunikacyjnych swoje zadanie widzi nie tylko w zapewnieniu swoim klientom zaawansowanych rozwi±zaс technologicznych i usіug, lecz rуwnieї w aktywnym udziale w profesjonalnym rozwoju mіodzieїy Biaіorusi”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи