Dzieci “Arbatu”

Robić karierę muzyczną najlepiej jest na Białorusi
Mіody pop-zespуі “Arbat” — to zaіoga biaіoruska z charakterem nordyckim i niemieck± przeszіo¶ci±. Poeta Dmitrij Lurje i kompozytor Paweі Guzband we wczesnym wieku opu¶cili kraj, їeby przypadkowo spotkaж siк na obczyјnie i stworzyж duet, ktуry podbije sіuchaczy z Niemiec mуwi±cych po rosyjsku. Po tym jak chіopaki weszli na szczyt listy przebojуw, w klubach kaїdy koncert szedі przy wypeіnionej widowni, zaczкli siк zastanawiaж: a moїe jednak warto udzieliж uwagi naszej bікkitnookiej Biaіorusi? Chyba teї nostalgia zadrкczyіa, kto wie… Oto przez pewien czas “Arbat” po raz pierwszy wyst±piі w Miсsku. Po tym wyst±pieniu kompozytor i producent Paweі Guzband o¶wiadczyі, їe gotуw jest zainwestowaж pieni±dze w mіodych ¶piewakуw biaіoruskich i organizowaж wіasne centrum, ktуrego dziaіalno¶ж przewrуci pojкcie filistra o show-biznesie biaіoruskim…

— Dlaczego, zreszt±, wasz zespуі nazywa siк “Arbat”?

Paweі: Z t± ulic± kojarz± siк u nas romantyczne wspomnienia. Dziewczynк, ktуrej po¶wiкciіem swoje pierwsze wierze, spotkaіem, na przykіad, wіa¶nie tam.

— Czy zmienili¶cie siк za czas pobytu w Niemczech?

Paweі: Urodziіem siк i wychowywaіem na wsi biaіoruskiej, dlatego mimo to, їe dobrze siк odnoszк do Niemiec, moje serce jest tutaj, na Biaіorusi. Mentalno¶ж niemiecka absolutnie mi nie pasuje, rуїnimy siк jak woda i ogieс.

Dima: Ja natomiast odczuіem, їe siк zmieniam na gorsze. Nasze dziewczyny teї s± lepsze. Jeїeli w Niemczech widzisz sympatyczn± dziewczynк, moїesz podchodziж do niej i ¶miaіo mуwiж po rosyjsku.

— Chіopaki, czy przypadkiem nie robicie sobie iluzji na temat estrady biaіoruskiej?

Paweі: Nie, jako uczciwy czіowiek, czas od czasu przyjeїdїaj±cy na Biaіoru¶, widzк, jak rozwija siк kraj. Mieszkaj±c tutaj, moїesz tego nie zauwaїyж. To jest widocznie tylko na odlegіo¶ci.

Dima: Tak, kiedy przyjechaіem do Miсska, zobaczyіem absolutnie europejskie miasto. Nie odczuwacie tych zmian, poniewaї wszystko odbywa siк stopniowo: dzisiaj zbudowano to, jutro — tamto, lecz gdy widzisz wszystko naraz, to sprawia oszaіamiaj±ce wraїenie.

Paweі: Ja, na przykіad, uwaїam, їe mogк wej¶ж do elity Biaіorusi.

Najprostszy sposуb na to — zarobiж pewn± sumк pieniкdzy. W Europie to co¶ innego. Tam elita to pewne klany rodzinne. Nie trafisz tam nigdy, poniewaї to zamkniкte spoіeczeсstwo. Nasza elita jest ruchoma. Јatwo jest do niej trafiж. Inna sprawa, їe rуwnieї іatwo jest wylecieж st±d. U nas nie zwraca siк uwagi, czy masz odpowiednie wychowanie, odpowiedni poziom kulturowy, tym bardziej, jaka krew cieknie w twoich їyіach… W Europie za¶ do tego wszystkiego przywi±zuj± duї± wagк.

Walentyn Piepielajew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter