Dokładne odbicie swoich czasow

Być może przy­zwyczailiśmy się już do tych słów, ale powtarzamy je za każdym razem, gdy życzymy so­bie nawzajem nowych nadziei, dobrobytu. Oryginalność wówczas jest niedorzeczna — najważniejsza jest szcze­rość. Wszystko to bezpośred­nio dotyczy chwili, gdy kolejny rok wchodzi w życie. Każdy ma własne plany. Nie tylko ludzie, ale i całe kraje.

Być może przy­zwyczailiśmy się już do tych słów, ale powtarzamy je za każdym razem, gdy życzymy so­bie nawzajem nowych nadziei, dobrobytu. Oryginalność wówczas jest niedorzeczna najważniejsza jest szcze­rość. Wszystko to bezpośred­nio dotyczy chwili, gdy kolejny rok wchodzi w życie. Każdy ma własne plany. Nie tylko ludzie, ale i całe kraje.
Artykuł Zarysy wielo­wymiarowej rzeczywistości w tym numerze czasopisma opowiada o tym, że na Biało­rusi w 2015 roku będzie cały szereg nowości. To już fakt historyczny: Euroazjatycka Unia Gospodarcza zaczęła działać od 1 stycznia. Biało­ruś jest pierwszym państwem, które objęło prezydenturę w tej unii. Zdaniem ekspertów Euroazjatycka Unia Gospodar­cza będzie szóstą gospodarką na świecie o łącznym PKB w wysokości prawie 3 bilionów dolarów USA. Kolejny bilion spodziewany jest do 2030 roku wskutek efektu integracyjne­go. Ponad 170-milionowy rynek ze swobodnym przepływem towarów, usług, kapitału i pracowników przyniesie duże zyski dla biznesu i inwestorów.


Ciekawa perspektywa, czyż nie. Poza tym na Białorusi od stycznia tego roku wprowadzono dodatkowe środki wsparcia państwowego dla rodzin z dziećmi zmierzają do stymulo­wania rodzenia większej liczby dzieci.


Od stycznia 2015 roku na Białorusi weszło w życie rozporzą­dzenie, przewidujące zestaw środków, zmierzających do wzro­stu emerytur obywateli w powszechnym wieku emerytalnym, mających długi staż pracy. Realizacja tych środków zdaniem ekspertów pozwoli z jednej strony motywować pracowników do prowadzenia długiej i legalnej działalności, z drugiej strony ograniczy liczbę osób, pozosta­jących na utrzymaniu innych.


Jeden z dekretów wprowa­dza bardziej rygorystyczne wy­magania wobec kierowników i pracowników organizacji. Do­kument zmierza do zwalczania niegospodarności, poprawy dyscypliny produkcyjno-tech­nologicznej, dyscypliny pracy i dyscypliny wykonawczej.


Zmiany do ustawy o środ­kach masowego przekazu we­szły w życie od stycznia 2015 roku. Główną nowością jest regulowanie działalności in­formacyjnych portali inter­netowych. Ustawa o środkach masowego przekazu, oprócz wymagań dotyczących rejestra­cji państwowej, będzie obowią­zywać portale informacyjne, zamieszczone w globalnej sieci, poprzez które rozpowszechnia się produkty środków masowe­go przekazu.


Na Białorusi będzie bardziej surowa odpowiedzialność za handel narkotykami i wykro­czenia, związane z zażywaniem narkotyków. Od 1 stycznia 2015 roku w kraju obowiązuje dekret o środkach walki z han­dlem narkotykami.


Takie nowości nadeszły wraz z nowym rokiem. Ich efekty i korzyści dopiero należy ocenić. Jest na to czas. Mamy przed sobą cały rok.


Wróćmy do przeszłości. Osiemdziesiąt pięć lat wstecz. Czasopismo Belarus ma bogatą biografię. W 1930 roku, w styczniu, ukazał się pierwszy numer. Były to zupełnie inne czasy. Jak również później po dziesięciu, dwudziestu, trzy­dziestu latach Czasopismo było nie kronikarzem, a zwier­ciadłem swoich czasów. Nadal takie jest. I prawdopodobnie będzie w przyszłości.


Wiktar Charkoŭ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости