Atrakcyjny rynek

Na Białorusi już ukształtował się rynek sztabek miarowych z metali szlachetnych. A zatem kolejnym etapem stanie się rozwój bezgotówkowego rynku metali szlachetnych, który zapowiada się dosyć ciekawie dla jego głównych graczy.
Jak wyja¶nili eksperci Narodowego Banku Biaіorusi, na rynku sztabek miarowych uksztaіtowaіa siк staіa tendencja wzrostu popytu jak na sztabki zіota, tak rуwnieї na srebro i platynowce. W ci±gu ostatniego czasu obrуt rynku istotnie siк zwiкkszyі. Oprуcz tego przychodz± tu nowi gracze, biaіoruskie banki stopniowo zaczynaj± uzyskiwaж licencje na pracк z metalami szlachetnymi. A propos, od 1 paјdziernika Narodowy Bank Biaіorusi skasowaі opіatк za uzyskanie licencji na dokonywanie operacji bankowych z metalami szlachetnymi i kamieniami. Wcze¶niej za licencjк trzeba byіo zapіaciж 10 tysiкcy EURO w rublowym ekwiwalencie. W zwi±zku z tym, zdaniem specjalistуw, dla wielu bankуw rynek ten stanie siк bardziej atrakcyjny i interesuj±cy.

Ogуlnie rzecz bior±c, je¶li chodzi o tendencje na miкdzynarodowym rynku metali szlachetnych, eksperci przypu¶cili, їe ceny na zіoto w najbliїszym czasie bкd± wzrastaж. Tіumaczy siк to nieokre¶lono¶ci± w gospodarce ¶wiatowej. A zatem metale szlachetne jak dawniej stanowi± dosyж interesuj±cy obiekt inwestycyjny.

Zakres sprzedanych ludno¶ci zіotych sztabek miarowych w styczniu-wrze¶niu bieї±cego roku wyniуsі ponad 197,1 kg (10388 sztuk), co o 64,5% wiкcej niї w analogicznym okresie ubiegіego roku.

Zakres sprzedawanych sztabek miarowych zіota i platynowcуw wyniуsі odpowiednio 65,5 kg (813 sztuk) i 3,7 kg (154 sztuki).
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter