Погляд у будучыню. У пошуках нацыянальнай iдэi

У пошуках нацыянальнай iдэi

Мне здаецца, што адна з актуальных iдэй сённяшняга дня — першасная каштоўнасць нематэрыяльных рэсурсаў краiны, фармiраванне даверу i культуры грамадскага дыялогу, у тым лiку звязанага не з пошукам, а з асэнсаваннем нацыянальнай iдэi. На мой погляд, яе не трэба шукаць, яна ёсць. I ў той жа час яе як бы i няма... Таму што давайце спытаемся, а як фармiравалася нацыя, з пункту гледжання класiчных падыходаў. Як сунiцы выспяваюць на пагорку, так i нацыi фармiруюцца i выспяваюць не за адно дзесяцiгоддзе, не за адно пакаленне. Муза гiсторыi — Клiа — распарадзiлася так, што нi першая спроба фармiравання беларускай нацыi напрыканцы ХIХ — пачатку ХХ стагоддзя, нi другая — у час «беларусiзацыi» (так званага «залатога дзесяцiгоддзя» — 1919 — 1929 гады), перарэзаная сталiнскiмi рэпрэсiямi, не далi адпаведнага плёну. У пачатку ХХ стагоддзя беларусаў — чацвёртага па колькасцi славянскага народа — было больш за 16 млн чалавек, амаль столькi цi крышку менш, чым палякаў i ўкраiнцаў. Але з 1800 па 1917 год выйшла менш за 400 кнiг на беларускай мове, а гэта толькi 1 — 2 адсоткi з агульнага кнiгавыдання, а ўсё астатняе на рускай i польскай мовах. Першая беларуская газета з’явiлася ў 1906 годзе, першая беларуская школа — у снежнi 1915 года. Дык адкуль было з’явiцца нацыянальнай свядомасцi i, у рэшце рэшт, нацыi?..

Пачынаючы з 1991 года, пасля аднаўлення незалежнасцi, мы атрымалi новы гiстарычны шанс. Але сёння — ва ўмовах глабалiзацыi, унiверсалiзацыi, iнтэграцыйных працэсаў на Захадзе i Усходзе беларуская нацыя — гэта не iснуючая рэальнасць, а мэта, працэс. Можна канстатаваць, што вiдавочныя два паралельныя працэсы: глабалiзацыя i завяршэнне фармiравання беларускай нацыi. Узнiкае пытанне: цi паспеем мы гэта зрабiць, або працэс глабалiзацыi праглыне нас як рускамоўную адзiнку, як, напрыклад, нямецкамоўных аўстрыйцаў?

А калi, спытаецца хтосьцi, няма нацыi, то цi можа iснаваць нацыянальная iдэя, якая кансалiдуе нацыю?

Паўстане нацыя — праявiцца, бу-дзе асэнсаваная i завiруе нацыянальная iдэя.

Ёсць розныя вызначэннi нацыi. Пiсьменнiк i фiлосаф з Беласточчыны Сакрат Яновiч вельмi трапна i паэтычна–вобразна сказаў: «Нацыя — гэта лёс!»

У маiм разуменнi нацыя — гэта кансалiдаваная этнiчная адзiнка, этнас, якi аб’яднаны:

— агульнымi мэтамi, iдэямi i каштоўнасцямi, разуменнем нацыянальнай iдэнтычнасцi (нацыянальная iдэалогiя);

— цывiлiзаванымi рыначнымi адносiнамi, што функцыянуюць у межах адной тэрыторыi;

— агульнай гiстарычнай памяццю i лёсам;

— агульнай роднай мовай як генетычным кодам супольнасцi;

— кансэнсусам адносна ўсiх напрамкаў унутранай i знешняй палiтыкi;

— дакладным i яскравым усведамленнем сваёй гiстарычнай адказнасцi перад нашчадкамi за яе iснаванне, захаванне i развiццё.

Памятаю, як два гады таму ў час свайго iнаўгурацыйнага выступу Аляксандр Лукашэнка працытаваў Якуба Коласа: «Чалавек без Радзiмы — гэта жабрак». Яго словы проста цудоўна дапаўняе нобелеўскi лаўрэат, французскi пiсьменнiк Мартэн дзю Гар: «Нацыя без мовы — жабрак».

Безумоўна, мы выступаем за фармiраванне не «звышпатрыятызму», якi мог бы праявiцца ў лозунгу «Беларусь — перадусiм, вышэй за ўсё» (што нам не пагражае), а ўзважанага, асэнсаванага, цывiлiзаванага нацыянальнага пачуцця, у якiм ёсць усё, акрамя нянавiсцi, непавагi да iншых, iмкнення панаваць над iмi, што прынцыпова адрознiвае патрыятызм у нацыянальнай афарбоўцы ад такiх крайнiх i абсалютна непрымальных для беларусаў праяў, як шавiнiзм, ксенафобiя, антысемiтызм, фашызм, усяго звярынага i нечалавечага. Узважанасць, асэнсаванасць, разумны кантроль дазволяць нам не выпусцiць джына з бутэлькi, як гэта адбылося ва Украiне.


Фото БЕЛТА

Стратэгiчны напрамак фармiравання нацыi — эканамiчны патрыятызм — можа быць рэалiзаваны пры прынцыпова новай якасцi беларускiх тавараў, некаторыя з якiх не вытрымлiваюць канкурэнцыю. Лiчу, што эканамiчны патрыятызм патрабуе абмеркаваць магчымасць увядзення прыватнай уласнасцi на зямлю, стварэння рэальнага рынку ў гэтай галiне, развiцця iпатэкi. Зямля павiнна стаць як сродкам вытворчасцi, так i таварам.

Важнейшае пытанне — рэальная роўнасць усiх формаў маёмасцi, звязаная з роўнымi ўмовамi гаспадарання, доступу да пазыкi i крэдытаў, аднолькавай шкалой падаткаў i збораў.

Як i ў савецкiя часы, грамадства раз’ядае ракавая пухлiна сацыяльнага ўтрыманства. За першае дзесяцiгоддзе нашага стагоддзя сярэднегадавыя тэмпы росту вытворчасцi працы былi ў два разы нiжэйшыя, чым тэмпы росту заробку. У вынiку краiну ахапiў спажывецкi бум. У асобныя гады стаўка зберажэнняў скарачалася ў 4 — 5 разоў i замацоўвалася на ўзроўнi толькi 4 адсоткаў. Чым гэта скончылася, мы ўсе добра ведаем.

У 2004 годзе ў Польшчы сярэднi заробак складаў 600 долараў, але пры гэтым нацыянальны прадукт на аднаго чалавека быў у два разы вышэйшы, чым у нас. На мой погляд, настаў час сказаць прама: лайдаку, можа, зашмат i 100 долараў, а добры гаспадар хай зарабляе столькi, колькi можа.

Носьбiтам эканамiчнага патрыятызму i гарантам незваротнасцi рыначных адносiн павiнен стаць так званы «сярэднi клас», куды б уваходзiла ад 40 да 60 адсоткаў насельнiцтва.

Асаблiвае значэнне для завяршэння фармiравання нацыi, безумоўна, мае мова. Яна — гэта тысячагадовая творчасць; тут характар i душа народа, свабода i памяць, фiласофская сiстэма i генетычны код супольнасцi. Ёсць мова — ёсць i нацыя. I наадварот.

Мусiць быць не толькi юрыдычная, але i рэальная роўнасць дзвюх дзяржаўных моў, iх парытэт. Iнакш мы будзем толькi назiраць, як родная мова iмклiва знiкае.

Даныя 2016 года: толькi 11 кнiг з сотнi ў Беларусi друкуецца па–беларуску.

Яшчэ ў 1993 годзе, выступаючы ў Падуанскiм унiверсiтэце, я ўпершыню сфармуляваў iдэю стварэння Нацыянальнага пантэона, што мае вялiкае значэнне. Трэба перанесцi туды прах цi стварыць у iм сiмвалiчныя магiлы Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановiча, Ц.Гартнага (З.Жылуновiча), А.Чарвякова, Iвана i Антона Луцкевiчаў, прыняць дзяржаўную праграму пошукаў магiлы Францiшка Скарыны. Трэба знайсцi нацыянальны кансэнсус па пытаннях знешнепалiтычнай i знешнеэканамiчнай арыентацыi на Захад цi на Усход. Неабходныя перамовы з суседнiмi краiнамi аб рэстытуцыi цi выкупе нашых культурных каштоўнасцей. Паводле даных ЮНЕСКА, iх у нас сёння толькi 1 адсотак, астатняе — страчанае цi знаходзiцца ў суседзяў.

Трэба ў рэшце рэшт прыйсцi да высновы, што ўсе мы — улада, грамадства, апазiцыя, людзi розных нацыянальнасцей — усе мы дзецi беларускай зямлi, нашай агульнай Бацькаўшчыны, якiя павiнны жыць у згодзе. Давайце аддамо належнае i ўславiм Цiшку Гартнага i Iвана i Антона Луцкевiчаў, А.Чарвякова i В.Ластоўскага, У.Iгнатоўскага i Я.Лёсiка, М.Галадзеда i Я.Варонку, Э.Пашкевiч (Цётку) i Б.Тарашкевiча, якiя аддалi жыццё, як свечкi згарэлi за Беларусь. Усе яны — патрыёты Беларусi, толькi па–рознаму разумелi шляхi яе развiцця. Лёс, а дакладней, смерць прымiрыла iх... У рэшце рэшт, я лiчу, мы не можам не прызнаць, што без БНР не было б БССР.

Мы павiнны будаваць i будуем не манаэтнiчную, а еўрапейскую дзяржаву. У ёй мусiць быць аднолькава ўтульна рускаму, беларусу, паляку, украiнцу i габрэю, татарыну i мiгранту з краiны СНД. Галоўнае для нас не чысцiня крывi, а прафесiяналiзм чалавека, яго маральная прыстойнасць, грамадзянская адказнасць, патрыятызм, веданне i любоў да беларускай мовы, гiсторыi i культуры.

Прыйшоў час, як гаворыцца ў Бiблii, збiраць камянi. Збiраць iх, каб пабудаваць спачатку падмурак, а потым i сам Беларускi Дом. I зрабiць хутка гэта мы зможам толькi талакой, як i заўжды было на нашай Бацькаўшчыне. Талакой, дзе няма гвалту, крыўды, спрэчак, канкурэнцыi, а ёсць цяжкая, але прыемная праца.

Пётр КРАЎЧАНКА, кандыдат гiстарычных навук.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Автор фото: Павел ЧУЙКО
Версия для печати
Минчанин
31.05.2017 11:38 3/0 Ещё
... Мартэн дзю Гар: «Нацыя без мовы — жабрак».
 
И как это Мартен дю Гар не заметил, что швейцарцы не говорят по-швейцарцы, люксембуржцы - по-люксембургски, египтяне по-египетски, аргентинцы по-аргентински, боливийцы по-боливийски, бразильцы по-бразильски...
Камни как раз разбрасывают националисты, так как национализм вреден в любом количестве, даже в самом малом, что правильно заметил доктор философских наук, а главное - весьма и весьма образованный человек И.И.Антонович. Национализм всегда базируется на ненависти и неуважении к другим по одной простой причине: никакой носитель  национализма не способен доказать, что он лучше кого-то, а разница всегда базируется на понятиях лучше или хуже. Потому он просто вынужден доказывать, что кто-то рядом с ним - хуже его. Мол, деньги у него есть, а мне не дает, ехал мимо на машине, а меня не подвез, а его дед когда-то моему деду что-то плохое сделал и т.д и т.п.    
Поиск национальной идеи свидетельствует о том, что в государстве:
- не сформулированы принципы государственной идеологии (идеологи есть, а идеологии нет),
- пользуясь этим, многие несостоявшиеся политики ищут себе хлеба повкуснее и известности (надо же чем-то обратить на себя внимание. Вот и умничают. Пантеон - одно из таких умничаний, рассчитанное на то, что если такой пантеон состоится, то найдется там место и Кравченко. Как "автору".).
А "экономические "  рассуждения Кравченко - сущая нелепица. Многие белорусские товары не конкурентны не потому, что они белорусские, что у покупателей мало экономического патриотизма, а потому, что производство конкурентоспособной продукции требует успевать за научно-техническим прогрессом, на что способны далеко не все предприятия и даже государства и общества на планете Земля. Потому надо объединять усилия, а не мечтать о каком-то хуторе за высоким забором. Если токарь заговорит по-белорусски, это не значит, что он станет вытачивать детали лучше.
"Ёсць мова — ёсць i нацыя. I наадварот", утверждает Кравченко. Получается, что нет алжирцев, катарцев, сирийцев, чилийцев. Да и австралийцев, поскольку нет австралийского языка, филиппинцев, поскольку нет филиппинского, канадцев, ибо нет канадского, да и американцев по этой же причине. Пусть Кравченко поинтересуется, сколько действующих языков в том же Чили.  
 
Минчанин
31.05.2017 11:38 3/0 Ещё
... Мартэн дзю Гар: «Нацыя без мовы — жабрак».
 
И как это Мартен дю Гар не заметил, что швейцарцы не говорят по-швейцарцы, люксембуржцы - по-люксембургски, египтяне по-египетски, аргентинцы по-аргентински, боливийцы по-боливийски, бразильцы по-бразильски...
Камни как раз разбрасывают националисты, так как национализм вреден в любом количестве, даже в самом малом, что правильно заметил доктор философских наук, а главное - весьма и весьма образованный человек И.И.Антонович. Национализм всегда базируется на ненависти и неуважении к другим по одной простой причине: никакой носитель  национализма не способен доказать, что он лучше кого-то, а разница всегда базируется на понятиях лучше или хуже. Потому он просто вынужден доказывать, что кто-то рядом с ним - хуже его. Мол, деньги у него есть, а мне не дает, ехал мимо на машине, а меня не подвез, а его дед когда-то моему деду что-то плохое сделал и т.д и т.п.    
Поиск национальной идеи свидетельствует о том, что в государстве:
- не сформулированы принципы государственной идеологии (идеологи есть, а идеологии нет),
- пользуясь этим, многие несостоявшиеся политики ищут себе хлеба повкуснее и известности (надо же чем-то обратить на себя внимание. Вот и умничают. Пантеон - одно из таких умничаний, рассчитанное на то, что если такой пантеон состоится, то найдется там место и Кравченко. Как "автору".).
А "экономические "  рассуждения Кравченко - сущая нелепица. Многие белорусские товары не конкурентны не потому, что они белорусские, что у покупателей мало экономического патриотизма, а потому, что производство конкурентоспособной продукции требует успевать за научно-техническим прогрессом, на что способны далеко не все предприятия и даже государства и общества на планете Земля. Потому надо объединять усилия, а не мечтать о каком-то хуторе за высоким забором. Если токарь заговорит по-белорусски, это не значит, что он станет вытачивать детали лучше.
"Ёсць мова — ёсць i нацыя. I наадварот", утверждает Кравченко. Получается, что нет алжирцев, катарцев, сирийцев, чилийцев. Да и австралийцев, поскольку нет австралийского языка, филиппинцев, поскольку нет филиппинского, канадцев, ибо нет канадского, да и американцев по этой же причине. Пусть Кравченко поинтересуется, сколько действующих языков в том же Чили.  
 
Дмитрий, 46, Минск
31.05.2017 11:53 2/0 Ещё
Ну и что мы тут видим от кандидата исторических наук? Если кратко сделать выжимку этой статьи то кроме важности внедрения беларуского языка ничего не видим. Пусто, нет за статьей никакой идеи. И то в конце статьи автор торопливо делает поправочку , что дескать Беларусь должна быть родным домом и для русских и для граждан другой национальности. Ну во первых это уже совсем не вопрос для обсуждения т.к. по факту Беларусь УЖЕ является многонациональной страной, причем людей говорящих и главное думающих на русском у нас подавляющее большинство, не менее 70%. Значит что? Будем пытаться запихнуть пасту назад в тюбик? А смысл? Может имеет смысл немного подумать и предложить идею действительно объединяющую общество а не разъединяющею его? Аксиома: "Совершенное общество могут создать только совершенные люди" вот в эту сторону и надо идти а не пятиться в прошлое. И такая идея кстати уже у нас есть, она уже живет. Нужно просто немного погуглить
Стас
31.05.2017 19:57 0/0 Ещё
Главная проблема так называемой национальной идеи, которую вновь кое-кто пытается искать и формулировать, состоит в том, что ее глашатаями она используется отнюдь не для укрепления белорусской государственности. Ее проталкивают с двойной целью:
а) русофобия,
б) борьба против действующей власти.
Вот и все.
А национальная идея на самом деле у белорусов есть. Она была четко выражена в гимне БССР:
Мы, беларусы, з братняю Руссю
Разам шукалі к шчасцю дарог.
Ў бітвах за волю, ў бітвах за долю
З ёй здабылі мы сцяг перамог!
Именно так, потому что, если бы сохранилась Речь Посполитая с ее Радзивиллами, Сапегами и прочими приспособленцами, о которых теперь многие льют слезы, то никакой белорусской государственности не было бы. Белорусская государственность вызрела именно в России и благодаря России и СССР. Именно она и стала главной победой "ў бітвах за волю, у бітвах за долю". И тот, кто пытается искать иную национальную идею, на самом деле или не считает белорусскую государственность главной ценностью, или просто ничего не шурупит в этих ценностях. Похоже, Кравченко относится ко вторым.    
Александр, 41, Минск
31.05.2017 20:41 0/0 Ещё
Господин Кравченко так и живет идеями 90-х годов. Фраза про то, что надо начать строить фундамент Белорусского Дома меня просто убивает! А где мы сейчас живем? Полное игнорирование реальности, желание все поломать - это отличительная черта подобных оторванных от жизни пропагандистов.  А когда Кравченко был министром, то основное внимание он уделял поиску креста Ефросинии Полоцкой. Ну и, конечно, неистребимое и очень демократичное, разумеется, желание заставить белорусов жить по правилам маленькой группы людей. Ясное дело, что споров эта группа людей не позволит (как и сказано в последней фразе) - гражданам Беларуси останется только приятный тяжелый труд по правилам и заветам тех, кто войдет в национальный пантеон. Нам даже простят нечистоту крови! Спасибо, г-н Кравченко!
Заполните форму или Авторизуйтесь
 
*
 
 
 
*
 
Написать сообщение …Загрузить файлы?