Беларусь Сегодня

Минск
+25 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Zawsze zabieraj ze sobą pogodę

W białoruskim centrum hydrometeorologicznym wydawane są paszporty pogody
Juї chyba nie da siк nikogo zaskoczyж wiadomo¶ci±, їe moїna nazwaж swoim imieniem gwiazdк lub nabyж na wіasno¶ж dziaіkк na Ksiкїycu. Natomiast o tym, aby moїna byіo dostaж osobisty paszport pogody, wcze¶niej nie sіyszano. Jednak dokument ten, zawieraj±cy informacje o pogodzie w kaїdym dniu przez ostatnie 100 lat w kraju, naprawdк moїna nabyж w Biaіoruskim centrum hydrometeorologicznym. Skierowaіam siк tam, aby uzyskaж wiкcej szczegуіуw o nowej usіudze.

— Paszport pogody moїe zainteresowaж w pierwszej kolejno¶ci osoby romantyczne, sentymentalne, dla ktуrych drogie s± kaїde wspomnienia, zwi±zane z jak±¶ waїn± dla nich dat± — opowiada Nina Kuјmuk, kierownik jednego z oddziaіуw centrum hydrometeorologicznego. — Moїe to byж dzieс urodzin, ¶lubu, dowolne inne wydarzenia. Sprawdzamy nasze archiwa i odnotowujemy w paszporcie warunki pogodowe, wystкpuj±ce w tym dniu — wilgotno¶ж, kierunek i siік wiatru, temperaturк powietrza, zachmurzenie.
Wiarygodno¶ж informacji potwierdzana jest piecz±tk± i podpisem dyrektora.

Okazaіo siк, їe na їyczenie klienta moїna wybraж dowolny rodzaj okіadki paszportu: upiкkszon± romantycznym ornamentem — dla paсstwa mіodych, z zabawnymi obrazkami — na urodziny malucha, z jesiennym krajobrazem — z okazji Dnia Wiedzy. W szczegуlnych przypadkach centrum hydrometeorologiczne moїe wykonaж zlecenia rуwnieї dla mieszkaсca obcego paсstwa — posiadaczami paszportуw pogody juї zostali obywatele Rosji i Ukrainy. Niekiedy dokument uzupeіnia siк interesuj±cymi informacjami zwi±zanymi — a czy mogіoby byж inaczej? — z pogod±, na przykіad, ludowymi przepowiedniami. I tak, je¶li wydarzenie przypada na 24 wrze¶nia, w dokumencie bкdzie odnotowane, їe jest to dzieс jesiennego przesilenia, i їe jego nazwa ludowa to “Fedora Jesienna”: “Na Fedorк lato siк koсczy, a jesieс siк zaczyna”. Drzewa w tym okresie staj± siк їуіte dosіownie w ci±gu parк dni, pada zimny deszcz.

Paszport pogody pozwala zajrzeж do przeszіo¶ci. Kto¶ zawsze chce pamiкtaж, jaka pogoda byіa w dniu Chrzcin, balu maturalnego czy nawet pierwszego spotkania. Dla kogo¶ moїe on stanowiж co¶ wiкkszego, niї przypominanie o komunikacie meteorologicznym: dla jednego mіodego czіowieka, ktуry obecnie mieszka w Niemczech, przyjaciele zamуwili na urodziny paszport ze zdjкciem porodуwki w Miсsku, w ktуrej przyszedі na ¶wiat ich kolega.

Poza tym czy tury¶ci zagraniczni nie mogliby pozostawiж sobie wspomnienie o dniach spкdzonych na Biaіorusi? Przecieї teraz da siк “wskrzesiж” atmosferк kaїdej ubiegіorocznej wycieczki, nawet tej, ktуra byіa 50 lat temu!

Olga Korban
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи