Zasady granicy

Prezydium Rady Ministrów rozpatrzyło projekt nowego Kodeksu Celnego
¦cisіa i szybka odprawa celna, bezstronno¶ж funkcjonariuszy celnych i brak kolejek na granicy — wszystko to, o co nie na їarty walcz± przewoјnicy, przedsiкbiorstwa, firmy handlowe, obywatele, stanowi cel autorуw projektu,
Kodeks celny, dekrety Prezydenta, postanowienia rz±du oraz ogromny wykaz aktуw normatywno-prawnych Paсstwowego Komitetu Celnego…

Skomplikowany i wielopoziomowy system prawa celnego wywoіywaі duїo narzekaс ze strony podmiotуw gospodarczych, prowadz±cych handel zagraniczny. Dіugie terminy celnej odprawy towarуw, zawiіo¶ж procedury, a niekiedy nawet samowola funkcjonariuszy celnych pod wieloma wzglкdami hamowaіy zwiкkszenie eksportu, wzrost obrotu towarowego z innymi krajami. Sіowem, samo їycie wymagaіo opracowania nowego zbioru reguі celnych, polegaj±cych na zasadach regulowania stosunkуw w handlu zagranicznym przyjкtych w ¦OH. Do tegoї w Rosji nowy Kodeks Celny obowi±zuje juї od stycznia ubiegіego roku. A zatem unifikacja procedur na granicy dla paсstw posiadaj±cych wspуlny obszar celny jest koniecznym warunkiem ich rozwoju gospodarczego.

“Biaіoru¶ jest krajem tranzytowym, w ktуrego interesie leїy zharmonizowanie naszego Kodeksu Celnego z ustawodawstwem rosyjskim w czк¶ci uproszczenia przepuszczania іadunkуw” — o¶wiadczyі premier Sergiusz Sidorski.

Projekt nowej redakcji dokumentu, zdaniem jego autorуw, odpowiada temu warunkowi. W gіуwnych kwestiach jest on w 80% zharmonizowany z rosyjskim ustawodawstwem.

Autorzy kodeksu obiecuj±, їe po wprowadzeniu go w їycie, na granicy powinny znikn±ж kolejki, natomiast przepіyw tranzytowy przez Biaіoru¶, ktуry przez 9 miesiкcy w zaleїno¶ci od rodzaju transportu zwiкkszyі siк o 15–19 procent, zwiкkszy siк jeszcze bardziej. S± to “їywe” pieni±dze dla biaіoruskiej gospodarki. Sk±d ta pewno¶ж? “Po pierwsze, jeden dokument obejmuje wszystkie prawa i obowi±zki organуw celnych i podmiotуw gospodarczych — powiedziaі zastкpca prezesa Paсstwowego Komitetu Celnego Wіadimir Goszyn. — W praktyce oznacza to, їe kaїdy przewoјnik w odpowiednim artykule znajdzie wyczerpuj±cy wykaz dokumentуw, niezbкdnych do przekroczenia granicy. Nikt nie bкdzie mуgі go zatrzymaж, ї±daj±c jakich¶ dodatkowych papierуw. Oprуcz tego, aby dokonaж kontroli celnej, potrzebne bкd± bardzo powaїne argumenty: na przykіad niezgodno¶ж dokumentуw lub brak plomby celnej. Inspektor, ktуry teraz moїe zatrzymaж samochуd na 10 dni, nie bкdzie miaі prawa do samodzielnego podjкcia nieuzasadnionej decyzji”.

Stanie siк moїliwe rуwnieї elektroniczne deklarowanie. W celu dokonania odprawy celnej towarуw firmy bкd± mogіy wysyіaж dokumenty — deklaracjк, fakturк, listy przewozowe - przez sieci komputerowe. Ogуlnie rzecz bior±c, jak wynika ze sіуw prezesa PKC Aleksandra Szpilewskiego, terminy odprawy celnej zmniejsz± siк dziesiкciokrotnie. Sіowem, wystкpuje oczywista debiurokratyzacja urzкdуw celnych.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter