Zapraszamy na ring

Na wielbicieli boksu czekają gorące dni
Na Biaіorusi pamiкtaj± Mikoіaja Waіujewa. Pamiкtaj± od czasu, kiedy w roku 2003 rosyjsk± “Skaік” usiіowaі szturmowaж najlepszy w tym czasie biaіoruski bokser wagi ciкїkiej Wital Szkraba. Prуba siк nie udaіa: szczytu nie opanowano, Szkraba “siк rozbiі”. Zreszt± Witala raczej nie wypadaіo uwaїaж za naprawdк powaїnego rywala dla szybko wspinaj±cego siк po rankingowym stopniom Waіujewa. Kim¶ zupeіnie innym jest mistrz w wadze superciкїkiej wedіug wersji WBO Sergiusz Lachowicz. Po jego zwyciкstwie nad Lajmonem Brusterem tocz± siк rozmowy o jego przyszіym spotkaniu z Waіujewem. W przededniu o zamiarze stoczenia walki pojednawczej z mistrzem WBA Mikoіajem Waіujewem poinformowaі rуwnieї menedїer Lachowicza — Iwajіo Gotcew.
Zreszt± pojedynek, ktуry, jak z gуry wiadomo, pretenduje do miana “walki roku”, na razie istnieje tylko w planach. 3 czerwca Waіujew ma broniж swojego tytuіu przed “zamachami” Amerykanina Ouena Becka, i o perspektywach poі±czenia pasуw zespуі Mikoіaja na razie woli nie my¶leж. Gotcew za¶ rozwaїa moїliwo¶ж stoczenia przez Lachowicza walki po¶redniej z Irlandczykiem Kewinem Makbrajdem. “Musimy zaczekaж, pуki Don King dogada siк co do przeprowadzenia pojedynku z Waіujewem — powiedziaі Gotcew. — Co do Mackbride’a, walka z nim bкdzie bardzo poїyteczna dla Sergiusza. Kewin udowodniі, їe jest trudnym rywalem, do tegoї Irlandczyk, tak samo jak Waіujew, wyrуїnia siк wysokim wzrostem”. “Bruster ma prawo do rewanїu, poniewaї nie chcк, aby my¶lano, їe kogo¶ siк bojк — zaznaczyі z kolei Lachowicz. — Moim celem jest zdobycie wszystkich tytuіуw, a zatem gotуw jestem walczyж z kaїdym z obecnych mistrzуw. Potrzebujк tylko szansy”.

Pojedynki o “ciкїkie” pasy zwykle przyci±gaj± najwiкksz± uwagк widzуw. Jednak w lїejszych kategoriach teї s± rzeczy, ktуre watro obejrzeж. Tym bardziej, їe Biaіorusini odgrywaj± tam wcale nie drugorzкdne role. Juї na koсcu kwietnia na ring wyjdzie Sergiusz Gulakiewicz, ktуry po raz pierwszy w historii biaіoruskiego boksu stoczy walkк o tytuі mistrza Europy. Rywal mieszkaсca Miсska jest naprawdк powaїny. Aleks Artur jest aktualnym mistrzem Europy i lepszym zawodnikiem wagi lekkiej w Wielkiej Brytanii, ktуry w ci±gu swojej kariery odniуsі tylko jedn± poraїkк. Jak o¶wiadczyі Artur, dla niego “domowa” walka w Edynburgu powinna staж siк czym¶ w rodzaju rozgrzewki przed pojedynkiem o tytuі mistrza ¶wiata. Zreszt± Gulakiewicz, ktуry podczas meczu o tytuі interkontynentalngo mistrza ¶wiata pokonaі technicznym nokautem sіynnego Buіgara Tonto Tonczewa, ma na ten temat wіasne plany…

W przyszіym miesi±cu przeprowadzenie walki planuje rуwnieї zajmuj±cy drugie miejsce w europejskiej klasyfikacji Jurij Romanow. Ostatnio Biaіorusinowi wiedzie siк nie najlepiej. Po rocznej przerwie doznaі bardziej niї niebezsprzecznej poraїki wedіug punktуw od Anglika Grema Erla. Imiк przyszіego rywala Romanowa oraz miejsce pojedynku na razie nie s± ustalone, lecz w kaїdym razie Jura zdecydowanie zamierza przywrуciж stracone pozycje.

Dymitr Komarov
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter