Zapas złota

Klejnoty posiadają swoją specjalną energetykę. Wygląd ich czaruje i wabi
Klejnoty posiadaj± swoj± specjaln± energetykк. Wygl±d ich czaruje i wabi. Je¶li za¶ klejnotуw jest duїo, wraїenia s± szczegуlnie mocne. Nigdy nie zapomnк swoich wraїeс pod czas pierwszego zwiedzania skarbca w Banku Narodowym. Masywne srebrne, zіote i platynowe sztabki leї± tutaj skrupularne poskіadane w piramidki i swoim chіodnym spokojem, zdaj± siк mуwiж: dopуki jeste¶my tutaj, dopуty wszystko bкdzie w porz±dku. Trudno nie uwierzyж w tк chіodn± pewno¶ж.

Juї trochк zapomnieli¶my o czasach, kiedy materiaіy dziennikarskie o pieni±dzach swoim tonem przypominaіy komunikaty z frontu, a najpopularniejszym gatunkiem analizy finansowej byіy snucia domysіуw o kursie dolara na jutro, pojutrze, za tydzieс… Prognozowaж na dіuїszy termin nikt nie miaі odwagi. Przecieї sytuacja nie byіa zgodna z їadnym prawem: ani їyciowym, ani ekonomicznym. Czіowiek mуgі otrzymaж wypіatк w wysoko¶ci 30 dolarуw i nie wydawszy ani grosza mieж wieczorem tylko 15. Rozmaite kursy walutowe — oficjalny, “czarny”, gotуwkowy, bezgotуwkowy, gieіdowy, miкdzybankowy, i Bуg jeden wie jaki jeszcze galopowaіy co siі, jak kulki w maszynie losuj±cej, i nad±їyж za nimi byіo ponad siіy normalnego czіowieka…

Ale to juї przeszіo¶ж. Lata stabilizacji finansowej podarowaіy ludziom przekonanie, їe ona (stabilizacja) wreszcie jest powaїn± spraw±.

Widocznym potwierdzeniem tego jest wzrost wkіadуw ludno¶ci w biaіoruskich bankach. Zawarto¶ж “skarbonki” narodowej wynosi 3,3 trln. rubli plus trochк wiкcej niї 807 mln. dolarуw. I wci±ї ro¶nie, poniewaї tylko w ci±gu trzech kwartaіуw tego rokuzwiкkszyіa siк o 949 miliardуw rubli i 94,1 miliona dolarуw. Oczywi¶cie, їe obawiaj±c siк strat z powodu sіabo¶ci systemu bankowego, nieprzewidywalno¶ci sytuacji z kursami walut nikt nie wpіaci takich sum do banku.

Stabilizacja finansowa ma jednak bardzo mocne podstawy. Zbudowane z tych samych “cegieіek”, ktуre spokojnie spoczywaj± w skarbcu Banku Narodowego, i zapasu walutowego kraju. Przecieї wіa¶nie brak tej kotwicy powodowaі rzucanie okrкtu systemu pieniкїnego paсstwa na falach rynku w poіowie lat 90-ch.

Sfera pieniкїna to bardzo delikatny mechanizm. Najmniejsze potkniкcie brzemienne jest w powaїne skutki. Wyregulowanie go za¶ na nowo to mozolna praca. Dlatego tylko w roku 1999 po wzmocnieniu managementu Banku Narodowego udaіo siк wznowiж pracк w zakresie akumulacji rezerw. I przed koсcem roku 2001 tutaj byіo juї 10 ton zіota. Dzisiaj za¶, je¶li wszystkie kosztowno¶ci, ktуre przechowywane s± w gіуwnym banku kraju, przeliczyж na zіoto, waga ich wyniesie trochк wiкcej niї 23 tony. To juї nie jest zwykіa kotwica, lecz pewna przystaс, ktуra nie boji siк kaprysуw rynku.

Na dodatek, oprуcz kosztowno¶ci mamy w rezerwie jeszcze ponad miliard dolarуw, za pomoc± czego narzкdzia ekonomiczne zrкcznie reguluj± sytuacjк na rynku pieniкїnym. Skala ruchu widoczna jest w jego dynamice. Moїna j± obejrzeж na ilustracjach do materiaіu, jak rуwnieї i to, їe przyrost rezerw zіota i walut to nie akcja jednorazowa, lecz sformowana staіa tendencja.

Dymitr Kriat
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter