Życie po 40

Pewnego razu Białoruś już obaliła smutne proroctwa — kiedy po Czarnobylskiej katastrofie przepowiadano jej los “drugiej Hiroszimy”. Teraz już widać, że los ten nas ominął
Pewnego razu Biaіoru¶ juї obaliіa smutne proroctwa — kiedy po Czarnobylskiej katastrofie przepowiadano jej los “drugiej Hiroszimy”. Teraz juї widaж, їe los ten nas omin±і. Ostatecznie postawiіa kropki nad “i” Miкdzynarodowa konferencja “Czarnobyl: spojrzeж wstecz, aby mуc i¶ж do przodu”, ktуra odbyіa siк w kwaterze gіуwnej MAGATE w Wiedniu. Ponad 100 ekspertуw z krajуw, ktуre w najwiкkszym stopniu ucierpiaіy wskutek awarii, oraz przedstawiciele ¦OZ, PRONZ, Banku ¶wiatowego oraz innych ciesz±cych siк autorytetem organizacji uznaіo, їe pogіosy o ofiarach w ludziach okazaіy siк przesadzone. Lekarze, juї posiadaj±cy smutne do¶wiadczenia, oczekiwali wzrostu przypadkуw leukemii, lecz ich obawy siк nie potwierdziіy. Czarnobyl spowodowaі inne skutki — wzrost raku tarczycy u tych osуb, ktуre pobraіy dawkк promieniowania w wieku dzieciкcym. Ale jednak nie jest to problem globalny, nie “psuje” on ogуlnego obrazu. Wystarczy powiedzieж, їe w¶rуd 1152 chorych dzieci przeїyіo ponad 98 procent.

Jak wiadomo, Biaіoru¶ jest krajem tranzytowym, і±cz±cym Wschуd i Zachуd. Dwoisto¶ж ta staje siк widoczna rуwnieї wtedy, gdy mowa jest o zdrowiu narodu. Z jednej strony prawie wedіug wszystkich wskaјnikуw medycznych jeste¶my najlepsi w caіej przestrzeni postradzieckiej. Na przykіad ¶miertelno¶ж niemowl±t w kraju jest najmniejsza w WNP. I porуwnywanie obrazu “infekcyjnego” z rosyjskim jest bardziej korzystne dla Biaіorusi.

Proszк popatrzeж, jakiego kroku naprzуd dokonaіo Republikaсskie centrum naukowo-praktyczne dzieciкcej onkologii i hematologii (a propos, nie posiadaj±ce analogуw w Europie)! Przed 1997 rokiem przeїywaіo tam tylko co drugie dziecko, a teraz — 72 procent mіodych pacjentуw. To prawda, їe na razie Biaіorusinki nie d±ї± do statusu wielodzietnych matek, ale w tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, liczba porodуw przekroczyіa liczbк aborcji, w niektуrych obwodach nawet w duїym stopniu. Powstaіe tendencje moїna traktowaж jako szansк na wydobycie siк z demograficznej przepa¶ci.

Zdaniem lekarzy swoj± rolк odegra rуwnieї rozwi±zanie problemu bezpіodno¶ci, z ktуr± wedіug statystyki boryka siк do 20 procent zwi±zkуw maіїeсskich. Akcent przeniesiono z leczenia na profilaktykк choroby. Nawet z gіуwn± plag± Biaіorusinуw — chorobami sercowo-naczyniowymi — jak uwaїa koryfeusz biaіoruskiej kardiologii, czіonek akademii Gieorgij Sydorenko, moїna skutecznie walczyж. Nawet wtedy, gdy czіowiek przekroczyі granicк mіodo¶ci. Oczywiste jest, їe spoіeczeсstwo aktywnie starzeje siк.

Jak uwaїa gіуwny geriatra Ministerstwa Zdrowia, kierownik katedry klinicznej farmakologii i terapii Biaіoruskiej Medycznej Akademii Edukacji Podyplomowej Aleksander Chapaluk, nie unikniemy jednak realiуw Europy, w ktуrej juї za kilka dziesiкcioleci poіowa ludno¶ci przekroczy osiemdziesi±tkк. Dzisiaj granicк podeszіego wieku przekroczyіo ponad 1,8 milionуw mieszkaсcуw kraju.
I їycie ich trwa.

Halina Basowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи