Życie lubi optymistów

Co do geografii stosunków handlowych, obecnie ona — jak zaznaczają ekonomiści o najróżniejszych poglądach politycznych — jest wyważona jak nigdy przedtem
Jesieс w kraju byіa gor±ca, je¶li bкdziemy j± oceniaж wedіug termometru ekonomicznego. Wrze praca zarуwno w przedsiкbiorstwach, jak i w gabinetach ministerskich. Koсczy siк rok. Razem z nim odchodzi do przeszіo¶ci caіy odcinek їycia. Uczeni i kierownicy w dziedzinie gospodarki znajduj±cy siк w “punkcie przeіadunku” badaj± wyniki odchodz±cego piкciolecia i snuj± plany na przyszіo¶ж.

W centrum uwagi menedїerуw i dziennikarzy znajduje siк program rozwoju eksportu na lata 2006–2010… Szczerze mуwi±c, kiedy kto¶ z powaїn± min± udowadnia, їe Biaіoru¶ ma byж paсstwem zorientowanym na eksport, mimo woli siк u¶miecham. A czy moїe byж inaczej, szanowni koledzy? Dla maіego kraju mocne pozycje na rynkach zagranicznych s± konieczno¶ci±. Bezwzglкdn±. A zatem bardziej wypada mуwiж o zakresie, jako¶ci i kierunkach strumieni eksportowych.

Jak wynika z danych Ministerstwa Statystyki, w okresie styczeс — sierpieс b.r. zagraniczni konsumenci nabyli biaіoruskie towary i usіugi na sumк 10,137 miliardуw dolarуw. Przekracza to wskaјniki ubiegіoroczne o 17,7 procent. Saldo w handlu zagranicznym jest pozytywne i wynosi 677,2 milionуw dolarуw. Niezіy wynik!

Co do geografii stosunkуw handlowych, obecnie ona — jak zaznaczaj± ekonomi¶ci o najrуїniejszych pogl±dach politycznych — jest wywaїona jak nigdy przedtem. Forsowny marsz do krajуw Unii Europejskiej zaowocowaі dywersyfikacj± rynkуw. Wedіug wynikуw stycznia — lipca z і±cznej wielko¶ci eksportu Biaіorusi Rosji przypadіo w udziale 36 procent, pozostaіym krajom WNP — 8,2, krajom UE — 43,9 procent. W programie rozwoju postawiono zadanie zwiкkszenia udziaіu procentowego dostaw na europejski rynek do 47. Jest to zadanie ambitne. Tym bardziej їe trzeba tam bкdzie konkurowaж nie tylko z jako¶ci± lokalnych towarуw, lecz rуwnieї z cen± ogromnej masy chiсskich towarуw. Chociaї…

Na rynku ¶wiatowym, jak na ringu bokserskim, silnych siк szanuje, sіabych siк bije. Proszк posіuchaж przemуwieс paсstwowych ekonomistуw — da siк w nich odczuж nastrуj bojowy: “wywiad konkurencyjny”, “agresywna polityka marketingowa”, “ekspansja na rynki zagraniczne”, “kompleksowa modernizacja”… Ten arsenaі ¶rodkуw musi wzmocniж eksporterуw. Niektуrzy juї zabrali siк do roboty, daj±c przykіad innym. Na przykіad niedawno generalny dyrektor Biaіoruskiego Zakіadu Metalurgicznego Mikoіaj Andryjanow “o¶wiadczyі” dziennikarzom o dіugoterminowym programie rozwoju przedsiкbiorstwa. Zgodnie z planem przedsiкbiorstwa Biaіoruski Zakіad Metalurgiczny (ktуrego 85 procent produkcji wysyіa siк za granicк) przed rokiem 2025 zwiкkszy zakres produkcji z 1 miliarda do 4,5–5 (!) miliardуw dolarуw.

Ale wrужmy na makropoziom. Co tam siк dzieje?. S± dwa scenariusze: jeden bazowy, drugi za¶ optymistyczny. Zgodnie z pierwszym eksport przed rokiem 2010 zwiкkszy siк 1,55 razy, zgodnie z drugim za¶ 1,8. Ktуry z nich jest bardziej zgodny z prawd±, w duїym stopniu zaleїy od biaіoruskich producentуw, w duїym za¶ — nie zaleїy wcale. Koniunktura ¶wiatowa jest substancj±, ktуr± prawie siк nie da sterowaж. Ale, wiecie paсstwo, їycie lubi optymistуw.

Andrzej Wasyliew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter