Wyprodukowano u nas!

Przed końcem roku w sprzedaży ukaże się 106 zasadniczo nowych białoruskich towarów
Telewizor z pіaskim ekranem lub ciekіokrystalicznym panelem rуїnych rodzajуw, odtwarzacz DVD, mikrofalуwka do uїytku domowego i profesjonalnego — wszystko to bкdzie wyprodukowane w kraju i dostкpne.

Na status prawdziwej sensacji zasіuguje biaіoruska kuchenka gazowa z elektrycznym piekarnikiem — marzenie kaїdej gospodyni.

Dziкki programowi zast±pienia produkcji importowanej na biaіoruskim rynku juї pojawiіy siк 24 rodzaje zasadniczo nowych towarуw konsumpcyjnych, ktуre wcze¶niej nie byіy produkowane. W¶rуd nich — kina domowe i kolorowe telewizory z analogo­­wo-cyfrow± obrуbk± sygnaіu, wysoko wydajne komputery personalne, automatyczne stacje telefoniczne, przyrz±dy pomiarowe do kontroli i ewidencji zuїycia wody, gazu i pr±du.

— Produkcja krajowych towarуw zamiast wyrobуw importowych tworzy przesіanki wzrostu gospodarczego w caіo¶ci — mуwi zastкpca naczelnika zarz±du organizacji konsumpcyjnego rynku artykuіуw przemysіowych ministerstwa handlu Ludmiіa Griszanowicz. — Jest to korzystnie jak dla paсstwa, tak rуwnieї dla konsumentуw, poniewaї pozwala zaoszczкdziж ¶rodki budїetowe i te pieni±dze, ktуre znajduj± siк w naszych portmonetkach.

Na czym polega oszczкdno¶ж? Proszк sobie wyobraziж, przychodz± paсstwo do sklepu, aby kupiж, powiedzmy, “supernowoczesny” importowy odtwarzacz za sumк stanowi±c± rуwnowarto¶ж 100 dolarуw. A odchodz± paсstwo z biaіoruskim odtwarzaczem wysokiej jako¶ci o nowoczesnym designie, ktуry jest o poіowк taсszy.

Ogуlnie rzecz bior±c ilo¶ж towarуw produkcji “domowej” na rynku wewnкtrznym co roku siк zwiкksza. Dzisiaj krajowe artykuіy przemysіowe zajmuj± ponad 70 procent rynku, artykuіy їywno¶ciowe za¶ — 87 procent. Ј±cznie w ci±gu ostatnich 5 lat wyprodukowano i sprzedano towarуw na sumк pуіtora miliardуw dolarуw.

I to dopiero pocz±tek, poniewaї jest oczywiste, їe pojкcia “biaіoruskie” i jako¶ciowe” staj± siк synonimami.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter