Wyjście na mocy projektowe

Ludzie biznesu wiążą z ziemiąMohylewską poważne plany
W ci±gu dwуch tygodni biznesmeni z 17 krajуw zapoznawali siк z przedsiкbiorstwami miasta nad Dnieprem, brali udziaі w prezentacjach i pracy “okr±gіych stoіуw”, prowadzili negocjacje w sprawie dostaw surowca i wyrobуw, podpisywali protokoіy o zamiarach oraz umowy.

Uczestnicy miкdzynarodowej konferencji “Inwestycje. Kooperacja. Eksport” reprezentowali miasta pobratymcze oraz miasta partnerskie, firmy i przedsiкbiorstwa Јotwy, Niemiec, Wіoch, Serbii i Czarnej Gуry. Lecz najbardziej reprezentacyjn± byіa delegacja z Rosji — biznesmeni, bankierzy, kierownicy organizacji spoіecznych z duїych i maіych miast. W trakcie konferencji wytyczono kilka powaїnych wspуlnych programуw.
Specyfika wielu przyjкtych na konferencji programуw polega na tym, їe w ich realizacji bкd± uczestniczyіy nie dwie strony, jak to siк zwykle zdarza, lecz trzy, cztery i nawet wiкcej.

Z biegiem czasu w Mohylewie naleїy spodziewaж siк pojawienia siк biaіorusko-rosyjsko-litewskich lub biaіorusko-rosyjsko-buіgarskich spуіek.

Na przykіad produkcja Mohylewskiego zakіadu metalurgicznego zainteresowaіa jednocze¶nie przedstawicieli firmy “Sanlit-T” z Sankt-Petersburgu oraz kolegуw mieszkaсcуw Mohylewa z Litwy, dlatego w negocjacjach i podpisaniu protokoіуw o zamiarach uczestniczyіy wszystkie trzy strony.

W najbliїszym czasie mieszkaсcy Mohylewa rozpoczn± tworzenie katastru nie podlegaj±cych eksploatacji mocy produkcyjnych i wyposaїenia. Inwestorom bкdzie іatwiej wybraж, gdzie lepiej zainwestowaж swoje ¶rodki. Dyrektor wykonawczy Miкdzynarodowej Assemblee duїych miast i stolic Wіodzimierz Seliwanow uwaїa, їe w Mohylewie juї dzisiaj moїna przeprowadzaж miкdzynarodowe wystawy, tworzyж banki danych, wdraїaж najnowsze technologie we wszystkie strefy gospodarki.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter