Wartościowe wydanie elektroniczne

Płytę kompaktową “Nieśwież: centrum kulturowe Europy i zabytek narodowy” przedstawiono jako etap ważnej pracy
Nowoczesne technologie umoїliwiaj± odtworzenie i zebranie w caіo¶ж rozrzuconego po caіej Europie bogatego spadku kulturowego Biaіorusi. Powiedziaі o tym prezes Narodowej Komisji Biaіorusi ds. UNESCO Wіodzimierz Sczastny na prezentacji pіyty kompaktowej “Nie¶wieї: centrum kulturowe Europy i zabytek narodowy”, ktуra odbyіa siк w Centralnej Bibliotece Naukowej Narodowej Akademii Nauk. Wydanie elektroniczne stanowi pocz±tek duїej pracy, dotycz±cej zwrotu spadku duchowego i kulturowego kraju.

Przykіad Nie¶wieїa — miasta, w ktуrym wydana zostaіa pierwsza biaіoruska ksi±їka, oraz dokumenty muzealne i archiwalne rodowej linii magnatуw Radziwiііуw przekonuje, їe spadek ten jest unikalny.

Tylko w Archiwum Narodowym znajduje siк ponad 26 tysiкcy dokumentуw dynastii Radziwiііуw, odzwierciedlaj±cych duchowe d±їenia europejskiego spoіeczeсstwa w epoce O¶wiecenia, ktуrej cechami charakterystycznymi byіy zainteresowanie naukami przyrodniczymi, filozofi± i histori±, literatur± i sztuk±. Pіyta w maksymalnie peіny sposуb odzwierciedla historiк urbanistyki oraz opowiada o zatraconych zabytkach architektonicznych. W oddzielnym rozdziale przedstawiono tu historiк nie¶wieskiej linii rodu Radziwiііуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter