W trybie roboczym

Najwyższa Rada Państwowa określiła najważniejsze dziedziny rozwoju Państwa Związkowego

Najwyższa Rada Państwowa określiła najważniejsze dziedziny rozwoju Państwa Związkowego


Ważnym wydarzeniem stało się posiedzenie Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego, które odbyło się w Moskwie. Wzięli w nim udział przewodniczący Najwyższej Rady Państwowej, prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka i prezydent Rosji Władimir Putin. O wysokim statusie spotkania przesądził ten fakt, iż główną kwestią było określenie najważniejszych dziedzin i zadań rozwoju Państwa Związkowego w perspektywie średniofalowej. Podstawą stało się obopólne rozumienie konieczności dalszego rozwoju Państwa Związkowego, wizja jego perspektyw. Aleksander Łukaszenka przy tym podkreślił: “Tak daleko posunęliśmy się naprzód, że niesłuszna będzie z punktu widzenia narodów naszych państw utrata tempa ruchu”.


Chodzi o to, że w poprzednich dwóch latach wielkość wzajemnej wymiany handlowej pomiędzy Białorusią i Rosją spadła w stosunku do największej kwoty 2012 roku. Wpływ miała przede wszystkim niekorzystna koniunktura w handlu zagranicznym, lecz wpłynął również brak zrównoważenia w gospodarce dwóch krajów, w których pozostały jeszcze pewne bariery w kształtowaniu wspólnej polityki przemysłowej i wspólnego rynku. Przezwyciężyć te problemy mają pomóc środki, rozpatrzone podczas posiedzenia Najwyższej Rady Państwowej.

Chodzi między innymi o budżet, o konieczność uwzględnienia w trakcie wykonania budżetu rekomendacji organów nadzorczych dwóch krajów. Budżet Państwa Związkowego w 2015 roku stanowi prawie 5 miliardów rosyjskich rubli. W trudnej sytuacji gospodarczej został zwiększony. 85 procent wydatków budżetu dotyczy finansowania 36 białorusko-rosyjskich programów i przedsięwzięć. Są to energetyka, budownictwo, transport, rolnictwo. Większa jest odpowiedzialność wykonawców programów za wydatkowanie środków budżetowych. Unijna polityka budżetowa staje się bardziej elastyczna i skuteczna. Pozwala gromadzić zasoby w najważniejszych dziedzinach.

Bardzo ważny w istniejących warunkach jest plan przedsięwzięć zmierzających do pogłębienia współpracy handlowo-gospodarczej, o którym również rozmawiali prezydenci dwóch krajów. Przed tym zaakceptowany został przez szefów rządów.

Taka jest platforma, na którą opierają się najważniejsze dziedziny i zadania rozwoju Państwa Związkowego, określone przez Najwyższą Radę Państwową w okresie do 2017 roku włącznie. Chodzi o prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, kształtowanie wspólnego obszaru naukowo-technicznego, rozwój kompleksu agroprzemysłowego, stworzenie wspólnego obszaru migracyjnego, wspólnego rynku pracy, opiekę społeczną dla obywateli dwóch krajów.

Pewne działania zostały podjęte w trakcie spotkania na najwyższym szczeblu. Podpisano cztery dwustronne dokumenty, bezpośrednio dotyczące interesów obywateli Białorusi i Rosji: umowę o trybie wzajemnego wykonania postanowień sądowych w sprawach o egzekucję alimentów; umowę o wzajemnym uznaniu i trybie wykonania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium państw członkowskich Państwa Związkowego; umowę o trybie wymiany informacji o obywatelach Białorusi i Rosji, odnośnie których obowiązuje ograniczenie wyjazdu; protokół o wprowadzeniu zmian do umowy o zapewnienie równouprawnienia obywateli Białorusi i Rosji w zakresie swobody przemieszczania się, wyboru miejsca pobytu i zamieszkania na terytorium Państwa Związkowego.

Poza tym prezydenci podsumowali wyniki wykonania programu wspólnych działań w polityce zagranicznej w latach 2014-2015. Określono również perspektywy w tej dziedzinie. Aleksander Łukaszenka i Władimir Putin ustalili, że będzie kontynuowana działalność w zakresie stworzenia wspólnego obszaru wizowego Białorusi i Rosji. W tym celu zamierza się przygotować umowę o wzajemnym uznaniu wiz, wydanych obywatelom państw obcych.

Uładzimir Fiodarau
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи