W poszukiwaniu czarnego złota

przyrost zasobów przemysłowych ropy naftowej na białorusi przed rokiem 2010 wyniesie ponad cztery miliony ton
Przyrost zasobуw przemysіowych ropy naftowej na Biaіorusi w latach 2006–2010 wyniesie 4 miliony 150 tysiкcy ton. W departamencie ds. geologii ministerstwa zasobуw naturalnych i ochrony ¶rodowiska Biaіorusi poinformowano, їe takie parametry przyrostu zasobуw przemysіowych przewidziane s± w programie paсstwowym rozpoznania geologicznego na okres najbliїszych piкciu lat. Specjali¶ci spodziewaj± siк, їe wykryte zostan± nowe zіoїa ropy naftowej jak w centralnej strefie Wgiкcia Prypeckiego, tak rуwnieї w zagікbieniach Orszanskim oraz Podleskowskim.

Jednocze¶nie specjali¶ci uznali, їe z powodуw obiektywnych o charakterze naturalnym na Biaіorusi wystкpuje zmniejszenie ilo¶ci wydobycia ropy naftowej. I tak, je¶li w roku 1995 w kraju wydobyto okoіo 2 milionуw ton ropy naftowej, w bieї±cym roku zakres wydobycia ropy naftowej wyniesie 1,78 milionуw ton. “W ci±gu minionych 10 lat zakres wydobycia ropy naftowej co roku zmniejszaі siк o 20–25 tysiкcy ton. W latach 2006–2010 ilo¶ж wydobytej ropy bкdzie co roku zmniejszaж siк o 10–15 tysiкcy ton” — poinformowali specjali¶ci.

Jak wynika z danych departamentu, w latach 2006–2010 na Biaіorusi podjкty zostanie szereg krokуw w dziedzinie rozpoznania geologicznego. Oprуcz tego dziкki zastosowaniu w wydobyciu ropy naftowej nowoczesnych metod podwyїszenia wydajno¶ci warstw ropy naftowej, przewiduje siк, їe przed rokiem 2010 zakres wydobycia ropy naftowej na Biaіorusi zachowa siк na poziomie 1,72 tysiкcy ton.

Jak wynika z danych specjalistуw, wedіug stanu na dzieс 1 stycznia 2006 roku udowodnione wydobywane zasoby przemysіowe ropy wyniosіy 60 milionуw ton. W latach 2001–2005 przyrost zasobуw przemysіowych ropy naftowej wyniуsі 7 milionуw ton. W ci±gu tego okresu na Biaіorusi wydobyto okoіo 9 milionуw ton ropy naftowej.

Obecnie na Biaіorusi eksploatuje siк 69 odwiertуw naftowych. Wydobycie ropy z nich dokonywane jest przez zjednoczenie “Belorusneft”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter