Unikalny student? Na dużą skalę

Żaden kalkulator nie da sobie rady z liczbami, które mieszkaniec Borysowa Aleksiej Mieszkow liczy w pamięci
Jesieс 2003 roku. 33-letni inїynier budowlany z Tbilisi Georgij Czchaidze mnoїy w pamiкci 958.823.775 na 787.277.856. Chcк pobiж rekord ¶wiatowy hinduskiego matematyka Harryego Prasada, ktуry w roku 1999 pomnoїyі dwie o¶mioznakowe liczby i trafiі do Ksiкgi Rekordуw Guinessa. Napiкty proces obserwuj± ciesz±ce siк autorytetem komisjк z matematykуw, psychologуw, lekarzy i dziennikarzy. Za 1 godzinк 25 minut odpowiedј jest gotowa: 781.164.560.926.441.732, jej wiarygodno¶ж potwierdza komputer.

Jesieс 2005 roku. 28- letni student z Borysowa Aleksiej Mieszkow mnoїy w pamiкci 54.380.239.515 na 32.916.777.196. Juї dawno pobiі rekordy zarуwno Prasada, jak i Czchaidze, lecz o Ksiкdze Guinessa tylko marzy.

Tylko ja jestem ¶wiadkiem zajmuj±cego procesu. Lecz dla odrzucenia wszystkich subiektywnych ocen, od razu informujк: przed tym Aleksiej zostaі sprawdzony przez moich kolegуw, przedstawicieli rуїnych ksi±g rekordуw, oprуcz Guinessa, nawet specjalistуw z laboratorium psychofizjologii Republikaсskiego Centrum Problemуw Czіowieka Biaіoruskiego Uniwersytetu Paсstwowego. Za 27 minut (!) mіody czіowiek wyci±ga do mnie kartkк papieru, na ktуrym pod moim zadaniem zostaіa zapisana odpowiedј:
1.790.022.227.980.370.099.940. Aleksiej powiada, їe rozwi±zywaі zadanie dwa razy, sprawdzaі siebie, aby nie omyliж siк (chкtni teї mog± sprawdziж).

Telefonujк do redakcji i dyktujк koleїance, ktуra siedzi przy komputerze najpierw zadanie, potem odpowiedј.

— Tak jest! — Potwierdza ona i nawiasem mуwi±c zaznacza: — Przecieї sama jeste¶ przy komputerze, po co ludzi od pracy odrywasz?

— Po to wіa¶nie odrywam, їe nie mam obok komputera!

— Їartujesz, sk±d znasz prawidіow± odpowiedј?

— Wiesz, tutaj jeden czіowiek z grubsza obliczyі w pamiкci… — mуwiк uczciwie.

Jeszcze w szkole pocz±tkowej Alosza, podczas gdy wszyscy starannie kaligrafowali w zeszytach warunki zadania, szybciutko liczyі w pamiкci i podnosiі rкkк. “To przyszіy matematyk!” — Nauczycielka nie miaіa w±tpliwo¶ci. Lecz wіa¶nie matematyka nigdy powaїnie go nie poci±gaіa, natomiast najrozmaitsze liczby zawsze przyci±gaіy jego uwagк.

— Od dzieciсstwa lubiіem rozpatrywaж rуїne dane statystyczne, rуїne wskaјniki liczbowe i tabele, — opowiada Aleksiej. — Jednego razu w pewnej gazecie zobaczyіem sprawozdanie o przeprowadzonym spisie ludno¶ci z 1988 roku. Za parк lat wykіadowca podczas wykіadu powiedziaі: “Ludno¶ж Kazachstanu wynosi 25 milionуw”. Ja za¶ dokіadnie pamiкtam z tej tabeli, їe naprzeciwko Kazachstanu staіa liczba 16 milionуw. Podczas przerwy powiedziaіem o tym nauczycielowi, on uznaі swуj bі±d.

W swoje urodziny 28 wrze¶nia 2003 roku rano przez radio Alosza usіyszaі nowo¶ж o “cud-Gruzinie”. Przypomniaі, jak latem o zakіad z chіopcami mnoїyі trzech-, czterech- i piкcioznaczne liczby. Na їarty, nie my¶l±c powaїnie o swoich moїliwo¶ciach. Przez dwa tygodnie nie opuszczaіa go my¶l o tym, їeby powtуrzyж prуbк. Kiedy odpowiedzi zaczкli pojawiaж siк w ci±gu dziesiкciu sekund, sprуbowaі poжwiczyж z sze¶cioznacznymi liczbami.

Z braku przyzwyczajenia zabolaіa gіowa. Miaі jeden dzieс dla wypoczynku, potem pomnoїyі miliony — omyliі siк, za dzieс pomnoїyі dziesi±tki milionуw — znowu omyіka. Lecz Aleksiej nie jest czіowiekiem, ktуry wpada w rozpacz i rezygnuje z tego, co zamierzyі zrobiж. Po odczekaniu jeszcze pary dni skupiі siк i od razu zacz±і biж rekord, bior±c dla mnoїenia dwie dziesiкcioznakowe liczby. Wyszіo! Z tego czasu wychodzi prawie zawsze, kiedy ma dosyж czasu, i warunki sprzyjaj±.

Zreszt±, opowiadaj±c o rekordzie mieszkaсca Tbilisi, dziennikarze nie pomijali detali: niby Czchaidze tak staraі siк i naprкїaі, їe w ci±gu rekordowej pуіtorej godziny wypaliі paczkк papierosуw, osuszyі parк butelek wody mineralnej i parк termosуw kawy. Aleksej w ci±gu 27 minut zd±їyі tylko pogryјж dіugopis. (Potem wyznaі, їe pod czas жwiczeс “zjadі” juї nie jeden ¶rodek do pisania).

Specjali¶ci laboratorium psychofizjologii po sprawdzeniu Mieszkowa doszli do wniosku, їe u niego, w odrуїnieniu od wiкkszo¶ci ludzi, w procesie my¶lenia bior± udziaі od razu obie pуіkule, oraz system nerwowy jest do¶ж wytrzymaіy. To znaczy, їe moїe zajmowaж siк trudn± dziaіalno¶ci± intelektualn± przez caіy dzieс bez przerwy i nie poczuje zmкczenia.

— Bardzo szybko uczк siк nowego, pracowaж teї mogк dіugo i namiкtnie, — potwierdza niezwykіy czіowiek.

Na ogуі swoje unikalne moїliwo¶ci Aleksiej demonstruje tylko zdziwionym dziennikarzom i widzom pod czas wyst±pieс, na ktуry zapraszaj± go przedstawiciele ksi±g rekordуw. Їadnego zastosowania praktycznego na razie dla nich nie znalazі. Chyba їe numery telefonуw, w tym komуrkowych, nie spieszy siк zapisywaж, poniewaї od razu zapamiкtuje. Opowiedziaі teї, їe teksty, nawet w jкzykach obcych, wyobraїa w ksztaіcie pewnych tabel i prкdko uczy na pamiкж, co prawda, bez tіumaczenia. Oraz “omyіki” sprzedawcуw wylicza w okamgnienie.

— Przecieї bardzo szybko zdejmuj± towar z wagi. Lecz zawsze zd±їam podliczyж i robiк to odruchowo. Prawie co raz oszukuje siк nas na wadze, i to wynosi okoіo 10–20 gramуw, — opowiada Aleksiej o wynikach swoich spostrzeїeс.

Studiuje ekonomikк. Bardzo lubi sport, d±їenie do wyprzedzenia wszystkich w liczeniu teї tіumaczy miіo¶ci± do sportu.

— Teraz przygotowuje siк moralnie do tego, їeby zacz±ж mnoїyж dwunastoznaczne liczby. Jestem pewien, їe to jest moїliwie.
Szczegуіуw tego, jakie procesy odbywaj± siк w obu pуіkulach jego mуzgu pod czas skomplikowanych obliczeс, mіody czіowiek nie ujawnia i ma racjк. Jeїeli wszyscy zaczn± mnoїyж w pamiкci miliony — po co nam wtedy tyle kalkulatorуw i komputerуw?

— Rozpracowaіem dla siebie parк metodyk, polegaj±cych na zapamiкtywaniu liczb. Lecz co raz wymy¶lam jakie¶ nowe sposoby, — wyznaje Aleksiej.

W їadnym wypadku nie pretendujк do niezwykіo¶ci, mimo wszystko zdecydowaіam sprawdziж zdolno¶ci do liczenia swoje i swoich znajomych.

Przecieї oprуcz miіo¶ci do sportu istnieje teї miіo¶ж do dochodzeс dziennikarskich. Potrafili¶my, oczywi¶cie, pomnoїyж w pamiкci… dwie dwuznaczne liczby w ci±gu mniej-wiкcej piкtnastu minut. Ale przekonali¶my, їe wykonanie bardziej skomplikowanych zadaс niemoїliwe jest bez unikalnej pamiкci.

— Czy pani wie, їe pani syn to niezwykіy czіowiek? — spytaіam pani± Annк, matkк Aleksieja, ktуra wyszіa odprowadziж mnie.

— Wiem, owszem! Proszк zobaczyж, jaki piкtrowy warsztat zbudowaі dla swojej pracy. Sam zrobiі, w ci±gu lata. Ma zіote rкce. Oczywi¶cie, jest niezwykіy.

Tamara Zenina

Kompetentna opiniaGdyby ten chіopak їyі w ubiegіym wieku, z caі± pewno¶ci± noszono by go na rкkach, — mуwi z pewno¶ci± profesor katedry psychologii Biaіoruskiego Uniwersytetu Paсstwowego, doktor habilitowany psychologii Igor Furmanow. — W zwi±zku z rozwojem techniki w nasze czasy nie odczuwa siк potrzeby takich ludzi. Nie mogк powiedzieж, w jakiej dziedzinie dzisiaj przy takiej ilo¶ci komputerуw mog± byж potrzebne skomplikowane obliczenia w pamiкci. Chyba pozostaje mu tylko demonstracja swoich niezwykіych moїliwo¶ci ze sceny. Natomiast umiejкtno¶ж zapamiкtywania liczb lub innej informacji potrzebna jest do dzisiaj wielu specjalistom. Na przykіad, agenci wywiadu powinni posiadaж dobr± pamiкж wzrokow±, їeby, jak w filmach, jeden raz zobaczyж dokumenty i od razu je zapamiкtaж. Wy, dziennikarze, potrzebujecie umiejкtno¶ci chwytania w lot informacji. A jaka pamiкж potrzebna jest milicjantom, przecieї musz± szukaж ludzi na podstawie portretu pamiкciowego, numery skradzionych samochodуw teї dobrze jest znaж na pamiкж.

Inna sprawa, їe z powodu postкpu technicznego wielu z nas staіo siк psychologicznymi leniami. Po prostu nie mamy potrzeby rozwoju swoich umiejкtno¶ci, w tym pamiкci. Nie pamiкtamy nawet telefonуw i urodzin bliskich ludzi, poniewaї to wszystko moїemy wpisaж do komуrki. Zapominamy gіosy przyjaciуі, poniewaї komunikujemy siк za pomoc± SMS i poczty elektronicznej. Dlatego Aleksiej mimo wszystko jest unikalnym czіowiekiem i moїe byж z tego dumny.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи